2010. szeptember 25., szombat

Mottó: Még soha semmit nem tanultam azoktól, akik mindig mindenben egyetértettek velem, de azoktól sem, aki csak ellentmondani tudtak nekem

A Rigvéda Teremtés-himnusza

Nem volt semminek nemléte, se léte,
nem volt levegő és fölötte kék ég.
Hol volt a világ? Mi takarta, védte?
Hol volt a magasság és hol a mélység?

Az élet még nem vált el a haláltól,
egymásban pihent a nap és az éjjel,
lélekzés nélkül lélekzett magától
az Egy, és magányát dobogta széjjel.

Fekete volt minden, mint mikor éj van,
az idő csak készülő óceán volt,
s ekkor az Egy, mely ott aludt a héjban,
áttüzesedett s burkából kilángolt.

Megszületett a Szerelem, a lélek
magva és ura minden ösztönöknek,
nemlétig érő gyökerét a létnek
ma is a vágyakban keresik a bölcsek.

És mikor a rend a határt kiszabta,
mi volt alul, és mi került fölébe?
Itt vak álmok, ott erők forradalma,
lent bomlás, fent a formák büszkesége.

Megtudtak-e mást is akik kutattak?
A titkokat bejárni volt-e szent ész?
S ha istenek is csak azóta vannak,
ki mondhatja meg, mi volt a teremtés?

Ő, akitől van, aki a világra
őrködve néz, aki a maga őse,
Ő, aki csinálta vagy nem csinálta:
Ő tudja! tudja!... Vagy nem tudja ő se

/Szabó Lőrinc fordítása/

 Ahogy Krisna, Visnu avatárja mondja: „A jámborok felszabadítása, a gonoszok megsemmisítése, valamint a vallás elveinek visszaállítása végett korszakról-korszakra megjelenek Én.” (Bhagavad Gíta, 4. fejezet, 8. vers). A Gonosz megsemmisítésén kívül egy avatárnak éppolyan fontos célja, hogy az embereket visszavezesse a helyes útra.Minden jel arra mutat, hogy az emberiség jelenleg még nem érte el azt a tudati szintet, hogy megértse az idő, az anyag, a gravitáció, az evolúció, az agyműködés, és saját lénye lényegét.

 „Ha nem csukjuk be a szemünket, akkor a mindennapi tapasztalat a világ minden országában arra kényszerít bennünket, hogy lássuk az éhezők tekintetét.

A Földön naponta 40 ezer ember hal meg az alultápláltság és az ezzel összefüggő betegségek miatt. A világon ma minden negyedik gyermek alultáplált és évente 11 millió egy év alatti csecsemő hal meg, kétmilliárdan szenvednek a krónikus alultápláltságtól, pedig a világon annyi élelmiszert termelnek, amely bőségesen elegendő lehetne mindenki számára. Ha megzavarodik az értékek rendje és a jó a rosszal keveredik, akkor az egyes emberek és csoportok már csak a maguk érdekét nézik, másokét nem.

A világ biztonságos élelmiszer-ellátását a gazdagok kapzsisága és a nem megfelelő termelési módszerek elterjedése veszélyezteti – a földek termőerejének túlhajszolása, a növényvédő és kártevőirtó szerek nagyméretű használata. Ezen kell változtatnunk, talán még nem késő.”- MKP


 


"Little Catechism" published in 1975 Bulletin of the Atomic Scientists„ A kaotikus folyamatok kezelhetetlensége nyilvánvaló lesz. Az egyenként még talán megoldható kérdések hatalmas mértékben felerősítik egymás hatásait. A pénzügyi és gazdasági világrendszer szétesik, a világrend összeroppan és a végítélethez hasonló viszonyok alakulnak ki. A válságba zuhanó fogyasztó társadalmak tömegei az ugyanolyanná gyúrt gondolkodásuk miatt képtelenek alkalmazkodni. A csupán kocsivezetésre, távirányítók, maroktelefonok kezelésére kiképzett, csak a szűk szakmájukhoz értő emberek társadalma bénulttá válik. A rájuk zúdult balsors miatt a felbőszült emberek bűnbakot keresnek. A tömegek azokra a hirtelen kiemelkedő hangadókra hallgatnak, akik leginkább megérzik az akaratlanul is állatias viselkedésre beállított emberek lelke mélyén kavargó torz indulatokat. A tömegek azok ellen fordulnak, akik vezették őket és amint a XX. században is annyiszor, utólag felfoghatatlan és értelmezhetetlen borzalmakat követnek el. A legsúlyosabb csapásokat a fejlettnek nevezett országok szenvedik el.” /Végh László: FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, Debreceni Egyetem, TTK Fizikai Intézet/

Az Amerikai Egyesült Államok népe a fejlett technológiáknak köszönhetően ma már a bőség világában élhetne, de a profitéhes korporációk és bábjaik a korrupt politikusok elveszik tőlük munkájuk gyümölcsét. Össze kell fogniuk, hogy a vérszívó piócákat lerázzák magukról!
 
MINDEN EGY, DE SEMMI SEM MINDEGY!

Nem mindegy, hogy miért élsz, és az sem, hogy miért halsz
"Első nekifutásra így határozhatjuk meg a lelki egészséget: lelkileg egészségesnek lenni annyi, mint összhangban lenni az emberi természettel. Ha túlmegyünk ezen a formális kijelentésen, fölmerül a kérdés: mi az, hogy lenni, az emberi lét feltételei közt? Mik ezek a feltételek?

Az emberi lét felvet egy kérdést. Az ember nem a saját akaratából csöppen erre a világra, és akarata ellenére távolíttatik el belőle. Az állatnak, minthogy teljesen a természetben él, "be van építve" az ösztöneibe a környezetéhez való alkalmazkodás mechanizmusa - az emberből hiányzik ez az ösztönmechanizmus. Neki kell élnie az életét, nem az éli őt. Benne van a természetben, mégis túllép a természeten; tudatában van önmagának, és az önmagáról mint elkülönült entitásról való tudása folytán elviselhetetlenül magányosnak, elveszettnek, erőtlennek érzi magát. Már maga a megszületés ténye is problémát okoz. Az élet a születés pillanatában egy kérdést tesz fel az embernek, és neki erre a kérdésre válaszolnia kell. Válaszolnia kell rá minden pillanatban; nem az eszének, nem a testének, hanem neki kell válaszolnia, annak a személynek, aki gondolkodik és álmodik, aki alszik és eszik, sír és nevet - az egész embernek. Mi ez a kérdés, amit az élet feltesz? A kérdés így szól: hogyan lehetünk úrrá a szenvedésen, a rabságon, a szégyenen, amelyet az elkülönültség tudata ébreszt bennünk; hogyan tudjuk megteremteni az egységet önmagunkon belül, embertársainkkal, a természettel? Az embernek valamiképpen felelnie kell erre a kérdésre. Még az elmebetegség is válasz: azzal, hogy eltörli a rajtunk kívül eső valóságot, és az életet kizárólag énünk csigaházán belül folytatja, úrrá lesz az elkülönültség rettenetén.
A kérdés mindig ugyanaz. Válasz azonban többféle van; azazhogy alapjában véve csak kettő. Az egyik: úgy küzdeni le az elkülönültséget és megtalálni az egységet, hogy visszahátrálunk az egységnek abba az állapotába, amely a tudatosság keletkezése előtt létezett, azaz mielőtt az ember megszületett. A másik válasz: megszületni teljesen, odáig fejleszteni az ember tudatosságát, értelmét, képességét a szeretetre, hogy felül tudjon emelkedni egocentrizmusán, és új összhangra leljen, új egységbe forrjon a világgal.


Születésről beszélve rendszerint a születés fiziológiai aktusára utalunk, amely az emberi magzat esetében kilenc hónappal a fogantatás után következik be. De ennek a születésnek a jelentőségét sok tekintetben túlbecsülik. Egy héttel a születés után a csecsemő élete fontos vonatkozásokban inkább hasonlít a méhen belüli létezésre, mint a felnőtt férfi vagy nő létezésére. Van azonban a születésnek egy egyedülálló aspektusa: elvágják a köldökzsinórt, és a csecsemő megkezdi első tevékenységét: lélegzik. Ettől kezdve az elemi kötelékek elvágása már csakis olyan mértékben lehetséges, amilyen mértékben valódi tevékenységgel párosul.
A születés nem egyetlen aktus, hanem folyamat. Az életnek az a célja, hogy teljesen megszülessünk, és az a tragédiája, hogy legtöbbünk meghal, mielőtt voltaképpen megszületne. Élni annyi, mint minden pillanatban születni. A halál akkor következik be, amikor ez a születés abbamarad. Élettanilag sejtrendszerünk a folyamatos születés állapotában van; lélektanilag azonban legtöbbünk születése egy bizonyos ponton abbamarad. Akad köztünk halva született; ezek élettanilag tovább élnek, miközben mentálisan az anyaméhbe, a földbe, a sötétségbe, a halálba kívánkoznak megtérni; elmebetegek vagy majdnem azok. Sokan mások tovább járják az élet ösvényét. De, hogy úgy mondjam, nem képesek teljesen elvágni a köldökzsinórt; szimbolikus kötődés fűzi őket anyához, apához, fajhoz, államhoz, álláshoz, pénzhez, istenekhez stb.; saját énjük sohasem fejlődik ki teljesen, és ezért nem is születnek meg"
/Erich Fromm: Pszichoanalízis és zen-buddhizmus, III. A szellemi egészség természete-az ember lelki fejlődése/


„Vannak kérdések, amelyekre minden ember megpróbál választ keresni magában. Ezek általában olyan kérdések, amelyeket naponta néha többször újra kell gondolnunk, anélkül, hogy megnyugtató választ találnánk rájuk. Mi az ember? Mi a lélek? Miért vagyunk a világon? Mivé válunk? Hagyunk-e magunk után valamilyen nyomot?
  A tudomány legjobb meglátása szerint az ember ez idő tájt céltalanul és értelmetlenül és bolyong a világban. Többnyire magányos, állandóan szorong, nem érzi jól magát. Rossz közérzetén nem segít sem a bőség, sem a jólét. Ellenkezőleg, az életszínvonal emelkedésével, a tömegkultúra eluralkodásával mind többen válnak az alkohol és a kábítószer rabjává, s egyre nő az öngyilkosok száma.
  A szegény ember számára a nélkülözés jelenti a legfőbb gondot, nem ér rá a lelki életével foglalkozni. Az alapvető egzisztenciális kérdések megoldásával viszont óhatatlanul előtérbe kerülnek ezek a nyugtalanító kérdések: igen, élni, de minek? Mi értelme és célja van az egésznek?”
„We have no idea how the brain enables the mind. We know a lot about the localization of function, we know a lot about neurophysiological processes, but how the brain produces mental states—how it produces conscious, rational intentionality—we don’t have a clue.” -Stephen Morse, 
 PH.D., at the American Enterprise Institute's Conference on “The New Neuromorality,” June 2005

"In the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet, breathe the same air, and we all cherish our children’s future."-John F. Kennedy
 
„Végeredményben, a legalapvetőbb kapcsolat közöttük az, hogy mindannyian ezen a kis bolygón élünk, ugyanazt a levegőt lélegezzük be és ápoljuk gyermekeink jövőjét.” - John F. Kennedy

 

Korunk népbetegsége: Az információzis
„Egy információ elterjedésének kritériumai sokkal inkább a
pénz, az ismeretség, a szimpátia és más effélék, mintsem az információ igaz volta. Az inkvizítorok nem néztek bele Galilei távcsövébe. Nem érdekelte őket.
Az emberek többsége soha semmilyen információt nem ellenőriz. Netán azt hiszi, hogy a tudományos lapok főszerkesztői bizonyítékokat követelnek a cikkek íróitól? Így tehát amit ön tudni vél, azt nem azért tudja, mert igaz. Nem az igazságtartalom a döntő. Mindaz, ami úgymond köztudott, egyszerűen csak menedzselt információ, semmi több.
.....
Csak egy eszelős maradna tétlen, amikor veszély fenyegeti a saját életét, vagy egy számára fontos ember életét. Annak a személynek a felfoghatatlanul szélsőséges őrületére pedig már nincs megfelelő szó, aki tétlen marad, amikor az egész világon mindenkit a halál fenyeget.” /A világ a színfalak mögött/

„Őrzők, vigyázzatok a strázsán,
Az Élet él és élni akar,
Nem azért adott annyi szépet,
Hogy átvádoljanak most rajta
Véres s ostoba feneségek.
Oly szomorú embernek lenni
S szörnyüek az állat-hős igék
S a csillag-szóró éjszakák
Ma sem engedik feledtetni
Az ember Szépbe-szőtt hitét
S akik még vagytok, őrzőn, árván,
Őrzők: vigyázzatok a strázsán.”
- Ady Endre: Intés az őrzőkhöz


„Az információ korszaka az emberi tisztesség alkonyán vette kezdetét”
- Edwin Black: Az IBM és a Holokauszt[84.o.]


„Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.”
József Attila
2010-ben az USA-ban minden 15.lakos a szegénységi küszöb alatt élt

© Fotó: Flickr.com
 
„A Brookings Intézet jelentése szerint 2010-ben az Egyesült Államokban 20,5 millió ember, azaz minden 15. lakos a szegénységi küszöb alatt élt.

Ez a legnagyobb ilyen mutató a történelemben. A 2000-es évek első évtizedének végére az USA-ban két gazdasági sokk történt: a válság, majd egy fájdalmas recesszió.

A növekvő társadalmi egyenlőtlenség, a munkanélküliség és a pénzügyi rendszer igazságtalansága miatt szeptember 17-én New Yorkban tömegtüntetések kezdődtek "Szálld meg a Wall Street-t" jelszóval. Hasonló akciókra került sor az ország több tucat városában, majd pedig szerte a világon.” /hungarian.ruvr.ru/
„A biztonságra való törekvés alapvető szükséglete minden  normális embernek. Nem véletlen, hogy az ember megjelenése óta a csoportok legrégibb és legalapvetőbb feladatai közé tartozott  a csoporttagok életének és életfeltételeinek a védelme.  Ezt a funkciót később az államok  vették át. Azóta a népesség biztonságának  a garanciája a hatalom gyakorlásának  az egyik legfontosabb célja és legitimitásának  az alapja. A kortól és a körülményektől függően a hatalom mindig másként tekintett a biztonságra és kockázatokra. Egészen a legutóbbi időkig elsősorban katonai védelmi problémaként  merült fel ez a kérdés, érthetően, hiszen a fenyegetettség többnyire  területfoglalás formájában jelent meg, amellyel szemben a katonai erő és a haditechnikai eszközök jelentették a hatékony védelmet Az, hogy a külső ellenség mellett az emberek biztonságát sok más egyéb is fenyegeti, sokáig fel sem merült.

A biztonság kérdése tehát változó fogalom, amely pszichológiai értelemben az egyes emberek életének, testi és lelki épségének, életkörülményeinek és életminőségének a veszélyektől és kockázatoktól való mentességét, a külső erőszaktól való megóvását jelenti. Az életfeltételek és nyersanyagforrások szűkülése miatt ma sem zárhatók ki az államok közötti háborús konfliktusok, a világgazdaság globalizálódásával azonban felerősödtek az országok közötti függőségek, amelyek csökkentik a háborúk veszélyét. Ezzel együtt a külső fenyegetettség mellett olyan problémák jelentek meg, amelyek túlmutatnak a katonai biztonság körén, és nemzetközi feszültségekhez vezethetnek. Ide szokták sorolni az energiakészletek szűkülését, a nemzetközi bűnözést, az embercsempészetet, pénzmosást, illegális fegyverkereskedelmet, a nagyarányú migrációt, a környezetszennyezést stb. Ezek a kockázati tényezők az egyes emberek biztonságát látszólag kevésbé veszélyeztetik, valójában a szerepük az életminőség szempontjából korántsem lebecsülendő.

 
Olyan új kockázati tényezők is megjelentek, amelyek korábban teljesen ismeretlenek voltak. Az új (világ)gazdaság már nem a nemzetállamok szintjén szerveződik, az államok egyre inkább kiszolgálójává válnak a transznacionális vállalatoknak, ami azzal a következménnyel jár, hogy mind kevésbé képesek az adott közösség biztonságának fenntartására. Míg korábban a háborús konfliktusok hátterében a nyersanyagforrásokért és a piacokért folyó versengés állt, ma ez a küzdelem a nemzetközi pénzpiacra tevődött át. A hitelkamatokkal, nemzetközi értékpapírokkal, valutakereskedelemmel való tőzsdei spekuláció mindennél  nagyobb veszélyt jelent egyes országok belső működésére, a társadalmi biztonságra és az emberek életminőségére.

 
A kormányok sok esetben nincsenek abban a helyzetben, hogy szavatolják az emberek biztonságát. Márpedig a lakosság az állam kiemelt feladatának tartja a közbiztonság, a közrend és törvényesség szavatolását, az élet védelmét, a testi épség és a tulajdon biztonságát. Rendkívül érzékenyen reagálnak az emberek a társadalmi egyenlőtlenségekre is. Nemcsak azért, mert a nagy jövedelmi különbségeket sérelmesnek találják, ennél sokkal nyugtalanítóbb, hogy jelentős javakra csak a társadalmi szolidaritás és biztonság rovására lehet szert tenni.

 
Az átlagpolgár szemében ma nem a társadalom perifériáján élők, hanem az újgazdagok jelentik a bűnözés melegágyát. Nem alaptalanul, hiszen ma a gyors meggazdagodás útját jelentő szervezett bűnözés jelenti az egyik legnagyobb kockázati tényezőt a világon.
Ez a probléma különösen Közép-Európában szembetűnő, ahol a szocializmus évtizedei alatt az államosítással, a teljes foglalkoztatottsággal, valamint a magánvagyonok  ellenőrzésével és korlátozásával sokáig elfogadható szinten lehetett tartani a közbiztonságot, ami kétségkívül erősítette az emberekben a bizalmat és szolidaritásérzést,  annak ellenére, hogy a társadalom ideológiai alapon szerveződött. A politikai rendszer átalakulásával, a szabad tőkeáramlással, a kapitalista termelési modell átgondolatlan importálásával a társadalmi biztonságérzet rohamosan csökkenni kezdett, és ma a mélyponton áll. A bizalmi válság miatt egész Közép-Európa bajban van, ami sokkal nagyobb kockázati tényezőt jelent a jövő szempontjából, mint a gazdasági és pénzügyi válság. A növekvő bizalmatlanság ugyanis mindig együtt jár a társadalmi integráció csökkenésével, ami a politikai hatalom korrumpálódásának és a bűnözés robbanásszerű növekedésének a veszélyével jár. Ezzel a kör bezárul.

 
A megváltozott fenyegető helyzet szubjektív megélése rossz közérzet formájában csapódik le az emberek lelkében, magának a veszélyhelyzetnek a mibenléte azonban nem tudatosult kellőképpen. Az átlagemberek egyelőre a társadalmi ellátórendszerek zavarát, a megélhetési viszonyok rosszabbodását  észlelik, míg az értelmiségiek többnyire leragadnak a politikai vezetés és társadalmi irányítás hiányosságainak az elemzésénél. Ezek az elemzések kétségkívül fontos információt jelentenek a társadalom működési zavaraira vonatkozóan, ám korántsem elégségesek az előállt bizonytalan társadalmi helyzet mibenlétének a megértéséhez. Az új feszültségforrások sokkal általánosabbak és veszedelmesebbek a mindenkori politikai vezetés alkalmasságának vagy alkalmatlanságának kérdésénél. A gazdasági bűnözésnek nagy teret engedő új világtrend az, amelynek nyomása alatt a társadalom védelmére létrehozott hagyományos eszközök kezdenek elégtelenné válni. Ez az, ami nehezen tudatosul az emberekben.

 
A szubjektív biztonságérzet egyénenként másként jeleníti meg a kockázati tényezőket. A nyugati országokban a társadalmi ellátó- rendszerek működési zavaraik ellenére egyelőre még kompenzálják az előállt léthelyzetet. Természetesen másként reagálnak a helyzetre azok, a k ik adósságcsapdába estek, elvesztették munkahelyüket, megromlott az egészségük, mint azok, akik egyelőre biztonságban érzik magukat. Az iskolázottsági szint is befolyásolja a biztonsággal és kockázatok kal szembeni érzékenységet. Továbbá a különböző társadalmi rétegekhez tartozók is másként értékelik a kockázati tényezőket, attól függően, hogy mennyire vesznek részt a közéletben, mennyire igénylik a beleszólást a társadalmi kérdésekbe, vagy beérik azzal, hogy a négy fal között élik le az életüket.

 
Az átlagpolgár számára az egészségügyi ellátás, az oktatás, a munkalehetőség, a betegbiztosítás és az időskori ellátás jelenti a kiszámítható életfeltételeket, míg a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó hátrányokat nem feltétlenül érzékeli, mint ahogyan a társadalmi-politikai modellekkel sem sokat törődik. Ezekkel a kérdésekkel akkor kezdenek az emberek foglalkozni, amikor a jóléti társadalom szövete szakadozni, bomlani kezd, illetve amikor a társadalmi ellátórendszerek válságba kerülnek. Most ez a helyzet. Úgy tűnik, hogy a kiszámítható jövő a XXI. század érkezésével tovatűnt. A szociológiai és pszichológiai kutatások sora igazolja, hogy a társadalom többségének a közérzete, biztonságérzete alapjaiban rendült meg.” /Hódi Sándor/„ Nem lehet kétséges, hogy az emberiség történelmének egyik legkritikusabb szakaszát éli, amely a nem túl távoli jövőben könnyen az ember teljes pusztulásával végződhet. Számtalan tanulmányt írtak már e válság okairól és az elhárítás módozatairól. Elemezték katonai, politikai, társadalmi, gazdasági, technikai és történelmi szempontokból. Egy tényezőről azonban általában mindenki megfeledkezett: s ez maga az ember-...” /Szent- GyörgyiAlbert/


FENNTARTHATÓ ÉLET
„Hatvan éve még aligha volt olyan ember a világon, aki tudományos szempontokat mérlegelve arra a következtetésre jutott volna, hogy a rohamosan fejlődő emberiséget a végpusztulás veszélye fenyegeti.

Gazdagodott, növekedett a világ, a tudomány haladása szédítő távlatokat vetített elénk. Akkor úgy tűnt, csak az a kérdés, hogy az Amerikai Egyesült Államok által vezetett tőkés világ vagy a szocialista útra lépő, a kommunizmus felé tartó Szovjetunió és a befolyása alá vont országok fejlődhetnek-e gyorsabban. Melyik tudja nagyobb ütemben növelni gazdasága teljesítményét és nyeri meg a fegyverkezési versenyt.

Bízhattunk abban, hogy a magegyesülést (atommagfúziót)nt m szolgálatunkba állítva kimeríthetetlen erőforráshoz jut az ember és már az 1970-es évekre elkészül az első ilyen erőmű. Hittük, meghódíthatjuk a világűrt és gyarmatosíthatjuk a Naprendszert, valamennyi erő- és nyersanyagforrását a szolgálatunkba állíthatjuk. Ám vagy negyven évvel ezelőtt különböző nemzetiségű értelmiségiek egy csoportja felismerte és meg is fogalmazta, hogy kimeríthetetlen erőforrás nélkül az emberiség egészét sújtó válság felé tartunk.

Sokminden fenyegetheti az embert. Rá kellett jönnünk, és ez a 20. században vált nyilvánvalóvá, hogy nem a természetes veszélyforrások, mint a ragadozók vagy a mérgező növények jelentik a nagyobb gondot, ezekhez már ősidők óta hozzászoktunk és ösztönösen is védekezünk ellenük. Inkább saját magunktól, az ember által akaratlanul előidézett ártalmaktól kell tartanunk. Míg más élőlény csak öröklött adottságainak megfelelően módosítja természetes környezetét, addig az ember nem csupán génjei által meghatározott módon, hanem a nemzedékek során felhalmozott tapasztalatot, tudást is felhasználva változtatja környezetét. Emiatt az emberi társadalom környezetre gyakorolt hatása jóval nagyobb mértékű és más jellegű, mint amilyenre egyéb fajok képesek lehetnek. Ahogyan történelmi ismereteink gyarapodtak, felismerhettük, mennyire gyakori a történelem során a virágzó társadalmak hanyatlása, pusztulása.

Nyilvánvalóvá válik a kaotikus folyamatok kezelhetetlensége. Egyenként még talán megoldható kérdések hatalmas mértékben felerősítik egymás káros hatásait. Szétesik a pénzügyi és gazdasági világrendszer, összeroppan a világrend és végítélethez hasonlító viszonyok alakulnak ki. A válságba zuhanó fogyasztói társadalmak tömegei az ugyanolyanná gyúrt gondolkodásuk miatt képtelenek alkalmazkodni. A csupán kocsivezetésre, távirányítók, marokbeszélők kezelésére kiképzett, csak a szűk szakmájához értő emberek társadalma bénulttá válik. Rájuk zúdult balsorsuk miatt a felbőszült emberek bűnbakokat keresnek. Azokra a hirtelen kiemelkedő hangadókra hallgatnak, akik leginkább megérzik az akaratlanul is állatias viselkedésre beállított emberek lelke mélyén kavargó torz indulatokat. Azok ellen fordulnak a tömegek, akik vezették őket és amint a 20. században is annyiszor, utólag felfoghatatlan és értelmezhetetlen borzalmakat követnek el. A legsúlyosabb zavargások a fejlettnek nevezett országokat sújtják.

Nemcsak az erőforrások hiánya miatt épül le a szegény országok gazdasága. Mivel gyorsan emelkedik a bolygó átlaghőmérséklete, hatalmas területek sivatagosodnak el. Elviselhetetlenné válik az édesvízhiány.
India és más országok népessége a vízhiány és a velejáró kísérő jelenségek miatt rohamosan csökkenni kezd és szinte valamennyi túlnépesedett ország hasonló helyzetbe kerül. Csökken a gabonatermelés. Emiatt a szegény túlnépesedett, eleve főleg növényi táplálékon élő országokban a gabonatermelés csökkenésével fokozódik az éhezés. Ezekben az országokban általánossá válik a pusztulás. Lassan szétesik a világgazdaság.
Pár évtized alatt a világ népessége a sokféle hiány és a társadalmak szétesése miatt a töredékére csökken.

Akik megmaradnak, azoknak egyelőre elegendő erőforrás áll rendelkezésre. Minthogy a fejlettebb, északi országokat a felmelegedés is kevésbé sújtja és jelentős tartalékaik vannak a mezőgazdaságban, népességük jelentős része túlélheti a válságot. Ugyanis egy földterület, lásd a 8.1.2. szakaszban, ha főként növényi táplálékon élnek, nyolcszor annyi embert képes eltartani, mint ha főleg állati fehérjével táplálkoznak. Ez utóbbi jellemzi a mai európai átlagembert is. Amint csökken a mezőgazdasági termelés, egyre kevesebb állati fehérjét fogyasztanak, nem fenyegeti őket éhhalál. Különösen kedvező ebből a szempontból a Kárpát-medence lakóinak helyzete, ahol az árvizekre alapozott gazdálkodással olaj és gáz nélkül is eltarthatja mai népességét. Így néhány térségben fennmaradhat, sőt továbbvihető lehet a mai műveltség és tudás megőrzésre alkalmas része. Erre alapozva a világ megmaradt népessége képes lehet a fenntartható életű társadalmak létrehozására.

Útravaló
Alapelv, hogy gondolni kell a legrosszabb helyzetekre is és lehetőség szerint fel kell rájuk készülni. Egy mai európai és magyar fiatal számára a válságra való felkészülés a túlélésre majd az azt követő újrakezdésre való készülést jelenheti.
Minél többféle emberi értéket, tudást, ismerőst és barátot kell gyűjteni, szerezni. Egyedül úgy sem lehet és meg kell mondani, nem is érdemes túlélni. Ezért is kellenek társak, rokonok és barátok, akikkel egymást segíthetjük. Érdemes minél több alapvető emberi készséget elsajátítani, mit hogyan lehet elkészíteni, megcsinálni. Emberi értékek, tudás, készségek semmilyen körülmények között nem vesznek el, éltető erők.

Aki ért valamihez, arra szükség van és életben hagyják a mindenkori hatalmasok, míg a semmihez sem értő, alkalmatlan ember a nehéz időkben csak felesleges kenyérpusztítónak számít.
Tartsunk vészhelyzetre otthonunkban két-három hétre elegendő ivóvizet, élelmiszert. Tudjuk, hogy összeomlás esetén hová mehetünk, melyik vidéki ház adhat számunkra menedéket. Ahol van ivóvíz, lehet fűteni fával is. Amíg lehet és olcsó, vásároljunk falusi házat, minél messzebb a zsúfolt városoktól. Gyűjtsünk jó szerszámokat, jogosítvány helyett inkább kerékpárra gondoljunk. Ha van lehetőség, tegyünk napelemet a háztetőre, telepítsünk szélkereket. Laptopunkra minél több olyan anyagot töltsünk fel, amelyek segíthetnek válságos helyzeteket kezelni. Gondoskodjunk kézi vagy lábbal hajtott áramfejlesztőről, amivel a laptopot a villamos hálózat összeomlása esetén is működőképesen tarthatjuk.” /Végh László: FENNTARTHATÓ ÉLET, DebreceniEgyetem, TTK Fizikai Intézet/

  Kísérleti egerek vagyunk egy globális méretű laboratóriumban?


„Amerikai kutatóknak sikerült kitörölniük kísérleti állatok egyes meghatározott emlékeit. "Az emlékezet célzott kitörlése már nem csupán a sci-fi történetek része" - olvasható a georgiai (USA) orvosi főiskola kutatóinak tanulmányában, amely a Neuron című szaklapban jelent meg.
Joe Tsien és kollégáinak reményei szerint az eljárással a jövőben segíteni lehet majd olyan embereken, akiket traumás emlékek kínoznak. A kutatók azt az ismeretet használták fel, hogy az emlékezetet négy különböző szakaszra lehet osztani: a megszerzés, a rögzítés, a tárolás és a lehívás szakaszára. Tsien közlése szerint génmanipulált egereknél csapatával meg tudtak változtatni egy fehérjét, amelynek meghatározó szerepe van az agysejtek összjátékában.” hvg.hu Tudomany
„A „halott nélküli háború” megvalósítását segíti elő olyan hadviselési eszközök és módszerek alkalmazása, melyek az ellenség élőerejét és harci technikáját nem a tűz- és csapásmérő fegyverek romboló erejével, hanem harci képességének és mozgásának nagyfokú gátlásával idézik elő. Ilyen hadviselési eszközök és módszerek kidolgozása már a vietnami és az afganisztáni háborúkban megkezdődött. Ide sorolható a lélektani hadviselési, a geofizikai hadviselési, a pszichotronikai hadviselési és más hadviselési eszközök és módszerek alkalmazása”  
- Kőszegvári Tibor, ZMNE


Nanotechnológia az agyunkban

„Torimitsu azt reméli, hogy ezzel az eszközzel nem csupán monitorozni lehetne az agyi aktivitást, hanem a szinapszisok tevékenységébe is bekapcsolódna. (A szinapszisok azok a sejt közötti kapcsolódási helyek, amelyeken keresztül az ingerület egyik sejtről a másikra terjed át.) Ideális esetben a szerkentyű biológiai energiaforrást, glükózt használna.
„Ha ezeket a nano-elektródákon lévő proteineket képesek lennénk arra használni, hogy elektromos válaszokat generáljanak, képesek lennénk az idegi válaszok biológiai utánzására."- állítja.
A kutató elismeri, hogy számos nehézségbe ütközhet a projekt: az ellentétes immunreakciók, a nano-gépezet lehetséges hibái csak néhány ezek közül a lehetséges nehézségek közül. Ráadásul a projekt jelenlegi állásánál szinte lehetetlen olyan önkénteseket találni, akik vállalnák, hogy a nanoszerkentyűt kísérleti céllal az agyukba ültessék.”

 


„A rendszernek nincs többé szüksége az MKUltra-ra. A média kultúra ma már olyan messzire ment, hogy úgy működik, mint az MKUltra. Igaz, a legtöbb gyerek nem fog "Going Postal" (bekattanni), de biztos, hogy hangolva lesz, és ennyi, amire a rendszernek szüksége van. Ez pusztán a brutalizációról és az elérzéktelenítésről szól. Kérdezz meg bármilyen katonát, hogy mi történik a harcmezőkön. Brutalizált vagy. Az erőszak gyakorlattá válik, mint a kutyasétáltatás. Shakespeare mondta: „Nem jó az a gyereknek, ha bármilyen gonosz dolgot lát.”, de a modern ifjúság mindennap, néha minden órában vagy minden percben ilyen dolgokat lát.” - Hofman: The Columbine Matrix

A "Going Postal" kifejezés az amerikai szlengben az erőszakig fajuló nagyon hirtelen és extrém haragot jelöli. A kifejezés gyökerei 1983-ig nyúlnak vissza, amikor is a United States Postal Service (USPS) alkalmazottai részéről az első olyan incidensek történtek, amikor a kisemmizett kisember gyűlölete kitört és vandalizmusba fordult. A „postal" kifejezés nagyjából a "megőrül és nekiáll gyilkolni" szinonimája.

„A fogalom tudományos kategóriaként a II. világháború óta létezik: egy politikai és egy katonai értelmezéssel. Amikor a kifejezés 1945. után, a hidegháborús időszakban elterjedt, a polititikai értelmezés a szembenálló világrendek között zajló szisztematikus tudati fellazító tevékenységet jelentette, mely alapvetően arra ösztönözte az egyént, hogy szembeforduljon saját politikai, gazdasági, ideológiai rendszerével.
A katonai szakkifejezés pedig olyan szervezett és speciális erők által végrehajtott harctevékenységet takar, mely a szemben álló fél humán erőforrásaira (vezetés, katonaság, lakosság) irányul, hogy morális állapotát, pszichikaifelkészültségét megtörve, visszavetve -eltántorítsa a további fegyveres küzdelemtől vagy annak támogatásától. A terminológia továbbra is létezik korunkban.”
- Pix Gábor, ZMNE
LÉLEKTANI MŰVELETEK (PSYOPS)


Timothy Leary,
az LSD apostola

Photo From Asahi Magazine, 10/25/89
1920. október 22-én született Timothy Francis Leary amerikai író, pszichológus, pszichedelikus drogok kutatásának támogatója és használója, az 1960-as évek hippimozgalmának meghatározó alakja, szoftverprogramozó.
A hippi mozgalom guruja, az LSD apostola életfilozófiáját így fogalmazta meg leghíresebb beszédében: Pörögj fel! Hangolj rá! Szállj ki!
Timothy Leary 1940-ben lett a West Point-i Katonai Akadémia hallgatója, de hamar összetűzésbe került feletteseivel, és végül eltávolították az intézményből.
Ezután pszichológusi diplomát szerzett, és a Berkeley, majd a Harvard Egyetemen tanított. Innen 1963-ban csapták ki, hivatalosan azért, mert nem tartotta meg óráit, de lényegében azért, mert azt hirdette: a hallucinogén szerek sikerrel alkalmazhatók a személyiségzavarok kezelésében.
Kutatóként még az ötvenes években, a hagyományos pszichiátriai kezelések eredménytelenségét látva gondolt először arra: vajon segítene-e egy "utazás" a pszichológiai problémákkal küzdőknek, használható lenne-e ez a börtönökből szabadulók visszaesési arányának javítására.
Harvardi évei alatt kezdte kutatni a mexikói gombából kivont psilocybin és más hallucinogének hatását az emberi pszichére. Kísérleti alanynak először önként jelentkező rabokat és vallásos fiatalokat választott, a programhoz aztán olyan vállalkozó kedvű hírességek csatlakoztak, mint Aldous Huxley, Allen Ginsberg, William S. Burroughs és Jack Kerouac.
Leary az egyetemről való eltávolítása után is folytatta kísérleteit, valóságos vallást épített az LSD köré a szellem univerzális lehetőségeinek végtelenségével, a lélek és a test totális felszabadításának hirdetésével. Sőt 1966-ban, az LSD betiltásakor egyházat alapított Liga a Spirituális
Felfedezésekért elnevezéssel (angol rövidítése LSD), és a vallásszabadságra hivatkozva akarta elérni, hogy annak tagjai használhassák a tudatmódosító szert. A drogtúladagolás miatt elhunytakról szóló híreket pánikkeltésnek minősítette, mondván, hogy a sajtó foglalkozhatna az alkohollal vagy a Ford autókkal is, mert azok sokkal több ember halálát okozzák. Tanait az országot járva népszerűsítette, San Franciscóban 30 ezres tömeg előtt beszélt.
Leary olyan hatással volt a fiatalokra, hogy Nixon elnök "a legveszélyesebb embernek nevezte Amerikában". 1970-ben elindult Kalifornia kormányzóságáért, kampánya ihlette John Lennon Come Together című dalát.
Ez már sok volt a hatóságoknak: előásták korábbi kábítószerügyeit, és gyakorlatilag 3 deka marihuána birtoklása miatt húsz év szabadságvesztést szabtak ki rá. A börtönből bohózatba illő körülmények között megszökött, külföldre menekült, és csak három évvel később került ismét rácsok mögé. A börtönben adatokat szolgáltatott a szövetségi rendőrségnek, az FBI-nak egy radikális szervezet tagjairól, ezért 1976-ban kiszabadult
Ezután Los Angelesbe költözött, és Hollywoodban próbált kapcsolatokat keresni. Kétes hírnevét kihasználva tömegeket vonzó előadó körutakon vett részt, a kémiai önmegváltást, a drogok által kínált extázisélményt népszerűsítette. A drogokkal nem állt le, napi étrendje 30 cigarettából, egy marihuánás sütiből, egy fél bögre kávéból és nevetőgázból állt.
A rákos Leary utolsó napjait webkamera közvetítette a világhálón, a halál 1996. május 31-én érte utól. Hamvait rokonai és ismerősei között osztották szét, egy részét pedig rakétával kilőtték az űrbe.
Forrás: MTI

"Ha valóban rabszolgává akarod tenni az embereket, ígérj nekik totális szabadságot." - L. Ron Hubbard -
L. Ron Hubbard titkos élete 5 / 1. rész 
L. Ron Hubbard titkos élete 5 / 2. rész
L. Ron Hubbard titkos élete 5 / 3. rész
L. Ron Hubbard titkos élete 5 / 4. rész 
L. Ron Hubbard titkos élete 5 / 5. rész 


Összehangolt merényletek Norvégiában 

Oslo – Óriási detonáció rázta meg a norvég kormány székhelyét, ami körül több épület is megrongálódott. Egy ifjúsági táborban pedig lövöldözés tört ki. Ez utóbbival kapcsolatban egy 32 éves norvég állampolgárt letartóztattak. A halottak száma a legutóbbi információk szerint 87, közülük 80-an a lövöldözésben, heten pedig a robbanásban vesztették életüket. /Amerikai Népszava/A terrorfenyegetettség a mindennapokat beárnyékoló világjelenség. Egy terrorcselekmény bekövetkezésének valószínűsége (hely, idő, minőségérték) egzakt módon előre nem kalkulálható, csak a múltbeli eseményekre vonatkozó tapasztalatok és a jövőbeni eseményekre utaló (felderítő műveletekből származó) információk alapján lehet feltételezni a szándékos, pusztító akciók bekövetkezését.
   Miközben a médiák és az általuk befolyásolt közvélemény, a kulturális közeg és a kormányzatok - bár különböző okokból, de egyaránt- démonizálják a terrorizmust, addig a terroristák és a terrorszervezetek viszonylag egyszerű módszerekkel és eszközökkel hatékonyan rombolnak és gyilkolnak.
- A terrorizmus és a terrorelhárítás világszerte bombaüzlet. Az elnyomó hatalom által a tömegekre erőszakolt félelem és tudatlanság évezredek óta jó alapot biztosít a gördülékeny üzletmenethez (a pénznek nincs hullaszaga), miközben az emberek rettegése és a tudatlanságukból fakadó ostobaságuk világszerte exponenciálisan nő - tovább szilárdítva a terrorizmuson és terrorelhárításon alapuló üzleti vállalkozások alapjait. A Föld népeit semmilyen fegyveres szervezet sem képes megvédeni a legpusztítóbb (az emberi homlokcsontok mögötti éjsötétben tomboló) démonoktól. „A hadseregek nem a béke, hanem a háború szervezetei. Minden hadsereg fenyegetés a béke ellen; minél nagyobb a hadsereg, annál nagyobb a fenyegetés. A hadseregek hatalmat képviselnek, a hatalom demoralizál.” Az erkölcsileg züllött hatalom számára az állampolgárok (az erőszakkal elnyomott és megfélemlített alattvalók) pedig nem mások, mint (a még több hatalomért folytatott) kegyetlen és véres küzdelemben bármikor feláldozható eszközök.


„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.” /John Donne/
Nem a bőröd színe, nem a nemzetiséged, nem is a vallási és politikai hovatartozásod a fontos, hanem az, hogy Ember legyél, ne gazember! Tiltakozz a gyűlöletkeltés, az erőszak, a terrorizmus, a 21. századi barbarizmus minden megnyilvánulása ellen! Azok a társadalmak, amelyekben az emberek egymás megsegítése helyett kifosztják egymást eleve pusztulásra ítéltettek.
„A természettudomány új módszerhez segítette az embert, amivel problémáit megközelíteni vagy megoldani tudja. A megismerésnek nincs határa. A világ mai nehézségei és veszélyei nem abból adódnak, hogy nem találunk választ kérdéseinkre, hanem abból, hogy a válaszokat pusztításra, uralomvágyunk kielégítésére fordítjuk. Így a haladást az ember történetében nem a tudományos kutatásban, hanem egy új etika, új ember és ember közti viszony kialakulásában látom.” /Szent-Györgyi Albert, Woods Hole, 1972. május 29./
 Bombaüzlet a Bombadetektor
(avagy a pénznek nincsen hullaszaga)
„A biztonságra való törekvés alapvető szükséglete minden  normális embernek. Nem véletlen, hogy az ember megjelenése óta a csoportok legrégibb és legalapvetőbb feladatai közé tartozott  a csoporttagok életének és életfeltételeinek a védelme.”

Head of ATSC 'bomb detector' company arrested on suspicion of fraud

„The boss of a British company that has sold million of dollars worth of „bomb detectors” to Iraq’s security forces has been arrested on suspicion of fraud.
Jim McCormick, 53, the managing director of ATSC which is based in a former dairy in Sparkford, Somerset, has been questioned by detectives from Avon and Somerset Police after a complaint that he misrepresented the devices.
In November, Mr McCormick, a former Merseyside police officer, told The Times that his devices, which consist of little more than a telescopic antenna on a molded plastic handle, are able to detect explosives in the same way as a dowsing rod finds water.” /The Times/


 
„Az iraki parlament védelmi bizottságának vezetője vasárnap közölte, hogy vizsgálatot indítanak egy sok vitát kiváltott bombakereső szerkezet ügyében, amely több teszt szerint is teljesen használhatatlan. A bombakeresőt gyártó brit cég vezetőjét két napja csalás gyanúja miatt letartoztatták Nagy-Britanniában, a szerkezet iraki és afganisztáni exportját pedig betiltották a brit hatóságok. A „varázsbotnak” becézett szerkezetet azonban továbbra is használják iraki ellenőrzőpontokon.
Ki fogjuk deríteni, hogy milyen módon értékesítették ezt a berendezést Irakban - közölte Hadi el-Ameri, az iraki parlament védelmi bizottságának vezetője. A képviselő kijelentette: ha a brit céget találják felelősnek, kártérítést fognak követelni. A bizottság egy másik tagja szintén vizsgálatot követelt annak kiderítésére, hogy miért vásároltak be a szerkezetből az iraki biztonsági erők. A bizottsági vizsgálat elindításához a parlament hozzájárulása szükséges.

A csak „varázsbotként” emlegetett ADE651 nevű szerkezetet készítő brit cég azt állította, hogy az használó statikus töltését használó berendezés, egy speciális papírlap segítségével képes érzékelni az olyan robbanóanyagokat, mint a C4 vagy a TNT. Több teszt azonban kiderítette, hogy a „szerkezetben alkalmazott technológia nem alkalmas bombakeresésre” - közölte a brit gazdasági és innovációs minisztérium.

A szerkezetet gyártó ATSC nevű cég vezetőjét, az 53 éves Jim McCormickot csalás gyanúja miatt letartóztatta a brit rendőrség. A brit hatóságok ezzel egy időben megtiltották a „varázsbot” iraki és afganisztáni exportját, mert a használhatatlannak bizonyult bombakeresők azokban az országokban brit, és más „baráti katonák” életét veszélyeztethetik. Mivel a szerkezet nem tekinthető katonai eszköznek, exportjához nem kellett külön engedély.

A „varázsbotot” ennek ellenére vasárnap több iraki ellenőrzőponton is használták a rendfenntartó erők - közölte az AFP francia hírügynökség. Az ADE651-et Bagdadban, Moszulban és Bászra városában is látták használat közben az AFP tudósítói.”  2010-01-24 /AFP/„Ez összeomlás, nem pedig recesszió”

„Hiába hívjuk az összeomlást recessziónak és aggatunk rá különböző jelzőket, az attól még összeomlás marad. Ha ezt a világ vezető döntéshozói is felismernék, az már félsiker lenne a válságból való kilábaláshoz. Kenneth Rogoff harvardi professzor szerint az, hogy minek nevezzük a válságot nemcsak szemantikai probléma.
 
Rogoff szerint a "nagy recesszió" szóhasználat azt a látszatot kelti, mintha a világgazdaság egy szokványos recessziós pályát követne, csak valamivel mélyebbet. Mintha valakinek csak egy nagyon kellemetlen náthája lenne. Ezzel szemben az helyzet, hogy a világgazdaság sokkal súlyosabb helyzetben van: lehetetlen leépíteni a túlzott tőkeáttételeket anélkül, hogy ne vándorolna vagyon a hitelezőktől az adósokhoz, azaz ne következzen be csőd, durva pénzpiaci beavatkozás, vagy infláció.

Ezért van az, hogy azok, akik korábbi recessziókhoz igyekeztek hasonlítani a mostani gazdasági visszaesést, rendre tévedtek előrejelzéseikben. Mindez oda vezetett, hogy túl sok gazdasági döntéshozó bízott abban, hogy a visszaesésre elegendő a szokásos választ adni: jelentős költségvetési ösztönzést és a bankrendszer kimentését.

Recesszió vagy összeomlás - nem mindegy

Sokkal pontosabb, jóllehet annál nyugtalanítóbb volna "a második nagy összeomlás" névvel ("Second Great Contraction") illetni a jelenlegi válságot (ebben a kontextusban természetesen az első nagy összeomlás a 29-33-as válság). Az összeomlást ugyanis éppen az különbözteti meg a recessziótól, hogy nem csak a kibocsátás szintje és a munkanélküliségi ráta romlik, hanem hatással van a hitelpiacokra is, ahol a tőkeáttételek leépítése jó néhány évig is eltart.

Az érvelésből szemantikai jelentőségén túlmutató következtetések is adódnak: egy tüdőgyulladásos beteg esetében végzetes következményekkel járhat, ha csak náthát feltételeznek. Abban a hitben ugyanis, hogy hamar talpra állhat, a beteg rossz gyógyszert fog bevenni. Hasonló hibákat lehet felfedezni a gazdaságban.” /privátbankár/


A hülyeség kora dokumentumfilmTízezer embert rúg ki a Bank of America

New York – Első lépcsőben 3500 munkatársuktól válnak meg, de azt tervezik, hogy a folyamat végére három és fél százalékkal csökkentik a munkaerőt, értesült a Bank of America terveiről a New York Times és a Wall Street Journal.
Az átszervezés része Brian Moynihan vezérigazgató tervének, aki az ingatlanlufi kidurranása miatt jelentős veszteségeket elszenvedett BoA talpra állítását tűzte ki célul. A bank részvényeinek értéke az idén ötven százalékkal esett vissza.
Számos egyéb pénzintézet is a munkaerőn kíván spórolni a pénzügyi válság miatt kialakult kényszerhelyzetben: valamennyire nyomás hárul, hogy legalább részben próbálják meg pótolni a 2008 óta elszenvedett veszteségeiket. /Amerikai Népszava/
Az idealisták akkor látnak, ha behunyják a szemüket, a realisták ellenben akkor, ha kinyitják. Az egyoldalú idealizmus veszedelme az, hogy idegenné válik az élettől, az egyoldalú realizmusé ellenben, hogy kaotikus és cinikus lesz. Cinikus az érzelmi megvilágosodás nélküli ember. A cinizmus szerint a siker mindent igazol, mindennek a mértéke, ezért az, aki cinikus, mindennek tudja az árát, de semminek az értékét.
„- 1913-ban az Egyesült Államokban magánkézbe került a pénzkibocsátás joga. Alkotmányellenes volt akkor is és az ma is (lásd: az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya, I. cikk, 8. paragrafus, 5. bek. szerint, kizárólag a Kongresszusnak van joga az Egyesült Államokban pénzt kibocsátani).

- John F. Kennedy elnök törvényt hozott, mely szerint a pénzkibocsátás joga a kormányé.
- Fél évvel később meggyilkolták. - Alelnöke, Lyndon B. Johnson lett az új elnök.
- L. B. Johnson hivatalba lépésének első intézkedése az volt, hogy eltörölte Kennedy törvényét.
Ezek történelmi tények. Ön szerint van köztük összefüggés? Az Amerikai Egyesült Államok kormánya pénzt vásárol egy amerikai magáncégtől és ez a cég naponta több milliárd dollárt keres azzal, hogy pénzt bocsát ki: bankjegyeket nyomtat és virtuális,- csak és kizárólag számítógépek memóriájában létező pénzt hoz létre. Ez a cég egy bank. És naponta sok milliárd amerikai dollárt keres mérhetetlenül csekély befektetéssel. Ez jelenleg a legnagyobb üzlet ezen a bolygón.” /A VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT/

A mostani rosszabb lehet a Nagy Válságnál 

Washington – A Standard & Poor’s leminősítésével újabb gazdasági-pénzügyi rémálom elé néz Amerika. Vannak szakértők, akik szerint az 1929-es tőzsdekrach és az azt követő, jó tíz éves gazdasági világválság kismiska ahhoz képest, ami most vár ránk.

Nem hogy vége lenne, de még csak most kezdődik igazán a tánc. Fájni fog, sokkal inkább, mint jó nyolcvan évvel ezelőtt. Ha azt nézzük, amit az iskolában tanultunk a nagy gazdasági világválságról – ezt nem könnyű elhinni. A tények viszont azt mutatják, hogy az amerikai gazdaság jelenleg lényegesen rosszabb állapotban van, mint 2007 decemberében, a recesszió elején volt. Rosszabb az összes mutató – foglalkoztatás, jövedelem, ipari termelés –, mint akkor volt, a növekedés pedig annyira harmatosra sikeredett, hogy szinte semmit nem hozott be. /Amerikai Népszava/

1929. október 29., Wall Street. Egy nap alatt omlott össze a világ

Öngyilkos tőzsdeügynökök ugráltak ki a Wall Street-i irodáik emeleti ablakain azon a bizonyos „fekete kedden”. Akkoriban a lapok a Halloween átkának nevezték a New York-i tőzsde példa nélküli, hirtelen összeomlását. 1929. október 29-e, a nagy gazdasági világválság első napja bevonult a történelembe, és egy olyan szimbólum lett, mint a Titanic elsüllyedése. A gazdasági válság Európára is átterjed, és végül az események a második világháborúba torkolltak.

A kommunista mozgalmak számára világszerte óriási lendületet és ideológiai muníciót adott a kapitalizmus sebezhetőségének ennyire nyilvánvalóvá válása. Még a nyolcvanas években is hivatkozási alap volt a kommunista ideológusok szájában a gazdasági világválság. Enélkül valószínűleg a kommunizmus előbb összeomlott volna.
Mi a tanulság a történetből? Nyilvánvaló hibákat követett el a Fed és a tőzsde, amikor későn reagáltak az előre látható eseményekre. Ezt a leckét viszonylag jól megtanulta a világ, és 82 éve nem ismétlődött meg ilyen mértékű tőzsdekrach a fejlett országokban. Fontos azonban azt is látni, hogy meglehetősen ingatag lábakon áll a hitelekre épülő gazdasági prosperitás, és a játékszabályok be nem tartása komoly következményekkel jár az összes piaci szereplő számára.
 
"Historia est magister vitae" - a történelem az élet tanítómestere, azaz a jövő megértését a múlt tanulmányozása is szükséges. Hamarosan nyilvánvaló lesz, hogy az elmúlt 82 év alatt az emberiség eljutott-e arra az értelmi szintre, hogy felismerje a jelenlegi (nagyon súlyos, és alapvetően tudatlanságból és amorális cselekedetekből származó) gazdasági, pénzügyi, politikai problémák VALÓS OKAIT, és világméretű összefogással, nemzetek közötti (nem csak a fegyverkereskedelem és a politikai hazugságok szintjén létező) együttműködés által képes lesz-e elkerülni a harmadik világháborút.

 

Részlet: „ Putyin és George Bush amerikai elnök között feltételezhetően jó volt a viszony, azonban az amerikai-orosz kapcsolatok 2007. február 10-e óta, amikor Putyin egy müncheni nemzetközi konferencián beszédet tartott, jelentősen megromlottak. A 45 perces prezentációjában ugyanis Putyin hangot adott azon nézeteinek, hogyan is kellene szerinte a világ vezetőinek a globális biztonság kérdését menedzselni. Beszéde tömör, ám annál velősebb elemzés volt, amely meglepte az amerikai diplomatákat és felbőszítette Bush Fehér Házát.

Íme, néhány idézet Putyin beszédéből: A biztonság egyetemes, megoszthatatlan jellege azon alapelvet fejezi ki, mely szerint „egy ember biztonsága mindenki biztonsága“. Ahogy Franklin D. Roosevelt amerikai elnök a II. Világháború kitörését követő napokban mondta: „Ha a béke a világon bárhol darabokra hullik, akkor minden ország békéje mindenhol veszélybe kerül.”

Beszéde közepén Putyin hangsúlyozottan kritizálta Amerika külpolitikáját és annak a globális biztonságra gyakorolt veszélyeit. „Mit jelent az egypólusú világ? Bár lehet szépíteni ennek jelentését, a végére mégsem jelent majd mást, mint azt, hogy egy hatalmi központ, egy erőközpont és egy döntéshozó központ létezik a világban. Ez egy olyan világ, ahol egy uralkodó van. És ez nemcsak mindazok számára lesz majd vészes, akik e rendszeren belül vannak, de magának az uralkodónak is, mivel belülről pusztítja el önmagát. És ennek semmi köze sincs a demokráciához. Mivel, ahogyan azt Önök is tudják, a demokrácia a többség hatalma a kisebbség érdekeinek és véleményeinek figyelembe vételéve.”

Mire beszédében ideért a konferencia minden résztvevője érzékelhette, hogy Putyin nem a terrorizmus fenyegetéséről, hanem az agresszió és a globális diktatúra fenyegetéséről beszél. Bár Putyin megpróbálta nézeteit „barátok közötti őszinte beszélgetés” jelzővel finomítani, mégis a hallgatóság számára egyértelművé vált, hogy Putyin az Amerikai Egyesült Államokat jelölte meg, mint a világ legnagyobb bajkeverőjét. De itt nem állt meg, folytatta: „Az egyoldalú és törvénytelen akciók nem oldottak meg semmilyen problémát. Sőt, csak újabb emberi tragédiákat okoztak, és újabb feszültséggócokat teremtettek. Ítéljék meg Önök! A háborúk, valamint a helyi és a regionális konfliktusok nem csökkentek, és ezekben a konfliktusokban az áldozatok száma sem lett kevesebb - ellenkezőleg, egyre többen halnak meg.

Napjainkban egy fékezhetetlen, mindent elsöprő katonai erő felhasználásának vagyunk a szemtanúi, amely a világot az állandó konfliktusok szakadékába taszítja. Ráadásul folyamatosan látjuk a nemzetközi jog alapelveinek semmibevételét. Ami azt illeti, a független jogi normák növekvő mértékben közelednek egyetlen állam, jogi rendszeréhez. Ez az egyetlen állam természetesen az Amerikai Egyesült Államok, amely minden téren túllépett nemzeti határain. Ez látható a gazdasági, a politikai, a kulturális és az oktatási politikákban, amelyeket ráerőszakol más nemzetekre. Ez természetesen senkinek se tetszik, senkit nem tesz boldoggá. De tovább megyek, ez rendkívüli mértékben veszélyes, mert senki nem érzi magát biztonságban. Megismétlem, senki nem érzi magát biztonságban! Ugyanis, senki nem érzi azt, hogy a nemzetközi jog meg tudja védeni. Az csak természetes, hogy ez a politika a fegyverkezési versenyt ösztönzi.

Az erő dominanciája számos országot abban támogat, hogy tömegpusztító fegyverekre tegyenek szert. Tehát új fenyegetések jelennek meg - bár ezek már előzőleg is ismertek voltak - mint például a globális jelleget öltő terrorizmus. Meggyőződésem, hogy elértük azt a döntő pillanatot, amikor komolyan el kell gondolkodnunk a globális biztonság felépítéséről.”
Százmilliók legyilkolásával riogatott Vlagyimir Zsirinovszkij, az orosz parlament, a Duma alelnöke:
„- Olyan szuperfegyvereink vannak, amelyek kontinenseket radírozhatnak le a bolygóról. 15 perc alatt a világ bármelyik pontját el tudjuk pusztítani. Nincs robbanás, vagy sugárzás, ez egy nagyon békés fegyver. Egyszerre legalább 120 millió embert tud megölni. Persze szupertitkos dologról van szó, én csak időjárás-fegyvernek hívom. Olyat tud, mint amilyen például a japán cunami volt.” mondta teljes komolysággal az orosz parlament alelnöke.


Megjegyzés: Materialista szemszögből nézve mindegy, hogy az anyagi test (jelen esetben az ember) az orosz, amerikai, vagy kínai "csodafegyverek" által szublimálódik (párolog el), azonban magasabb erkölcsi (spirituális) szempontból tekintve a belső megvilágosodás által történő szublimáció nem a rombolást, hanem új világok, új kozmoszok születését segíti elő.


Emlékeztető: 1960.október 12-én Nyikita Szergejevics Hruscsov szovjet pártfőtitkár a cipőjével verte az asztalt az ENSZ 15.-ik közgyűlésén. Mielőtt bárki lemosolyogná Sztálin egykori kedvenc udvari bolondját (azt a ravasz kis kopasz ukrán parasztot), jobb, ha tudja, hogy a Szovjetunió már 1960-ban rendelkezett időjárás módosító/tömegpusztító fegyverekkel.
„Kevesen tudnak róla, hogy a II. Világháború után a Szovjetunió szatelitállamaiban - köztük Magyarországon is - titkos katonai- és tudományos kísérletek zajlottak a Vörös Hadsereg és a szovjet katonai hírszerzés irányításával. Ezek a kísérletek természetesen a legnagyobb titoktartás mellett történtek, az érintett országok közvéleményének fogalma sem volt, nem is lehetett róluk. A Felderítő Főcsoportfőnökség, orosz rövidítése GRU (Glavnoje Razvedivatyelnoje Upravelnyije), számos olyan projektet koordinált a keleti blokk államaiban, melyek a Szovjetunióban zajló kutatásokhoz, katonai fejlesztésekhez kapcsolódtak, azokat kiegészítették. Sok esetben magát a kijelölt feladatot végrehajtó szakember-gárda sem tudta pontosan, hogy min dolgozik, mint ahogy azt sem, hogy munkájuknak a későbbiekben milyen gazdasági, társadalmi következményei lesznek.” Sós Oszkár

A technokrácia

A technokrácia ezen a ponton ellendül a szaktudományi-technológia felületéről s a világnézetek dzsungelébe tör s a polgárság évszázados, eszményekké avatott értékeinek a ledöntésére vállalkozik: paradicsomi boldogságot igér. A teljes, legtökéletesebb happyendet, mely a csillagos lobogó impériumából valaha felszállhatott. Csak a legtökéletesebb kétségbeesés ellensúlyozható ily méretű nagyszerűséggekkel és annyi rózsás kilátással a jövőre. - Szacsvay Gusztáv, Korunk 1933 Március


„Russia is going to implement a series of ambitious „megascience” projects. The heavy-ion collider facility in Dubna is very likely to become one of them.
At present, megascience facilities such as particle accelerators, neutron reactors and synchrotrons are only created within international frameworks, with Russia playing a significant role. Projects of this kind appear as a sort of driving force pulling the entire „science express”, Director of the Nuclear Research Institute Viktor Matveyev said in an interview with the Voice of Russia.” The Voice of Russia
„Oroszország több megatudományos projektet kíván megvalósítani. Ilyen projekt lesz a dubnai nehézion-ütköztető. A Kurcsatov Intézet tudományos kutatóközpont  lesz a nagyszabású nemzetközi projekt terepe.
A megascience osztályú reaktorokat – gyorsítókat, neutron-reaktorokat, szinkrotronokat – napjainkban kizárólag nemzetközi kooperációban   hoznak létre, és ebben Oroszország  vezető szerepet tölt be. Az ilyen projektek egyfajta gőzmozdony szerepét töltik be, amelyek maguk után húzzák az egész tudományt – mondta az Oroszország Hangjának adott interjúban az Orosz Tudományos Akadémia Magkutató Intézetének igazgatója, Viktor Matvejev akadémikus.” Oroszország Hangja

Детектор взрывчатки и наркотических веществ (ДВиН)

 
A nanotechnológiákat felügyelő bizottság által 2010-ben jóváhagyott project keretében évente 100 db DViN robbanóanyag és kábítószer detektort gyártanak majd Dubnában. A fejlett detektálási elveken alapuló, high-tech készüléket jelenleg az FSB teszteli. 2011-ben már 30db DviN detektor rendszer gyártása lehetséges.
A DViN robbanóanyag és kábítószer detektor több mint 30 féle különböző robbanóanyagot, kábítószert és igen veszélyes mérgező anyagot képes automatikusan, emberi beavatkozás nélkül érzékelni és azonosítani (pl.RDX, kokain, heroin, klóraceton). Passzív üzemmódban (kikapcsolt neutron-generátor) radioaktív anyagok detektálása lehetséges. 

Фрактальная СВЧ Пушка

 
 
A jövő fegyverei:

Az elektromágneses (fraktál-örvény) impulzus fegyver energiaellátását pl. dízelmotor meghajtású áramfejlesztő, vagy napelem töltésű akkumulátorok stb. biztosíthatja.

A futurisztikus fegyver gyakorlatilag egy speciális (300 GHz elektromágneses sugárzást kibocsátó) nagyteljesítményű impulzus generátor. A fegyver egyik kulcseleme a sugárzó, amelynek a pulzáló elektromágneses terét (az antenna által sugárzott fraktál örvényt), speciális tükrökkel és nagyon erős mágnesekkel fókuszálják a célterületre, ezáltal jelentős mértékben fokozzák az EM energiahullámok romboló hatását.

A speciális fegyverrel leadott „lövés” gyakorlatilag néhány impulzusból álló EM energiahullám csomag.

A jelkarakterisztika és az impulzusteljesítmény módosításával a lövész képes speciális „lövedékeket” konstruálni, azaz a lövedékek (különféle, élő vagy élettelen környezetre vonatkozó) romboló hatása előre programozható, vagy a hatékonyabb működés érdekében a számítógépes vezérlés (a célfelderítési adatok alapján) módosítja a fegyver által kibocsátott elektromágneses hullámcsomag jellemzőit (térbeli struktúráját), ezáltal fabrikálva a célpont leküzdésére  legalkalmasabb "lőszert".

A fegyver széles spektrumban (élőlények és élettelen célpontok ellen egyaránt) alkalmazható, ugyanakor szelektív módon képes rombolni az ellenséges csapatok élő erejét és műszaki-technikai (pl. számítógép vezérlésű) berendezéseit. A tervek szerint a fegyver tűzereje 2-5 km távolságból képes súlyos égési sérüléseket, szöveti roncsolásokat okozni, valamint „porrá zúzni” az elektronikai készülékek „fizikai lényegét” megtestesítő félvezető átmeneteket.  A fegyver álta kibocsátott koncentrált energiahullám átmérője 100-150 mm.

Az MWEM Vortex Gun „lövedékei” ellen a személyi állományt csak speciális (hősokk kialakulását gátló) ruházat képes megvédeni.

Hagyományos anyagokból nem lehet ilyen fegyvereket készíteni, de szupravezetőkből készült mágnesek, valamint egyéb speciális anyagok és eljárások ma már lehetővé teszik hasonló fegyverek elkészítését.
Megjegyzés: A hivatalos híradások szerint ezeket a fegyverek jelenleg még csak a fejlesztés stádiumában vannak. Akkor hogyan leghetséges az, hogy a német újraegyesítés idején (1990) speciális orosz katonai bemutatót tartottak amerikai katonai szakértőknek, akik testközelből győződhettek meg a fegyver hatékonyságáról.
Ha jól emlékszem, 2 km távolságból, egyetlen „lövéssel” zúztak porrá egy (400KV-os távvezetékek szigetelő tartójaként használatos) kb. 200 mm átmérőjú, 100 mm vastagságú kerámia korongot…
„A hadseregek nem a béke, hanem a háború szervezetei.
Minden hadsereg fenyegetés a béke ellen; minél nagyobb a hadsereg, annál nagyobb a fenyegetés.
A hadseregek hatalmat képviselnek, a hatalom demoralizál.
 
A hadseregek demoralizálják a kormányokat arra serkentve azokat, hogy még több hatalomra és még nagyobb hadseregre áhítozzanak.” /Szent-Györgyi Albert/
Éhínség
 
Ha nem csukjuk be a szemünket, akkor a mindennapi tapasztalat a világ minden országában arra kényszerít bennünket, hogy lássuk az éhezők tekintetét.
A Földön naponta 40 ezer ember hal meg az alultápláltság és az ezzel összefüggő betegségek miatt. A világon ma minden negyedik gyermek alultáplált és évente 11 millió egy év alatti csecsemő hal meg, kétmilliárdan szenvednek a krónikus alultápláltságtól, pedig a világon annyi élelmiszert termelnek, amely bőségesen elegendő lehetne mindenki számára.

Félelem a félelemtől

„A legfélelmetesebb az, hogy nem akar elmúlni. Sőt a rossz érzés egyre inkább elhatalmasodik Amerikán, mint amikor egy viharfelhő egyszerre növekszik és sötétedik. Lassan mindenkinek leesik a tantusz: az nem létezik, hogy megússzuk a reptéri vegzálással.”

 

Amerika tudni akarja az igazságot


 „…egyre több amerikai tudni akarja az igazságot 2001. szeptember 11-ével kapcsolatban. Időközben önkéntes kutatócsoportok alakultak az igazság kiderítésére. E kollektív kutatómunka eredményeként ma már sokkal többet tudunk a történtek előzményeiről, hátteréről, mint eddig. 

Az egyik figyelemre méltó dokumentum az a rendelkezés, amit az amerikai hadsereg vezérkari főnökei bocsátottak 2001. június 1-jén a légi kalózkodásról, illetve a repülőgépek eltérítéséről. Az új rendelkezés, amelyet S. A. Fry ellentengernagy, a vezérkari főnökök tanácsának igazgatója írt alá, törölte azt a korábbi rendelkezést, amely 1997 júliusától volt érvényben. Felmerül a kérdés, hogy az amerikai legfelső hadvezetés miért tartotta szükségesnek 2001 júniusában mindössze három hónappal a tragikus eseményeket megelőzően megváltoztatni eddig folytatott gyakorlatát.
A rendelkezés, amely még mind mindig elolvasható az Interneten, előírja, hogy ha repülőgép eltérítésre kerül sor, a katonai parancsnokoknak a Pentagonban és a NORAD-ban (North-American Aerospace Command - Észak-Amerikai Légi Parancsnokság) fel kell venni a kapcsolatot a hadügyminiszterrel, és jóváhagyást kell kérniük a további intézkedések foganatosítására. Ekkor Donald Rumsfeld állt a Pentagon élén. Kézen fekvő a gyanú, hogy ez a rendelkezés feltehetően előkészítette a szeptember 11-én bekövetkezett bénultságot, amely szerves részét képezte az akció sikerének. Ha viszont ez a feltételezés igaz, akkor nyilvánvaló, hogy a Bush-kormányzaton belül volt egy szupertitkos csoport, amely akarta, hogy ez a terrorista cselekmény bekövetkezzék és erre meg voltak a motívumai.” Dr. Drábik János: Orwellia 5. fejezet

Copyright © 2000 by Jim Marrs
HarperCollins Publishers Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022
„Yet despite the length and breadth of the Information Highway, the average American remains woefully ignorant. That is not to imply they are stupid or mentally challenged. They have simply not been exposed to the information now available. Many thoughtful, educated people in a variety of fields—physicians, lawyers, computer experts, stock brokers, accountants, bankers, merchants, scientists, teachers, etc.—are totally in the dark about a wide variety of issues and the connections between them concerning who truly rules the United States. Primary causes for such ignorance are the lack of time to educate ourselves and our reliance on a corporate-owned mass media which does not present the information in all its broadest implications. As A.J. Liebling once said, freedom of the press is for those who own the presses ... or the radio and TV stations.” /Jim Marrs: Rule by Secrecy/
A mű eredeti címe és kiadója:

RULE BY SECRECY Copyright © 2000 by Jim Marrs

HarperCollins Publishers Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 1002

  „A tömegtájékoztatás és a politikusok elferdített statisztikái hiába biztosítanak bennünket arról, hogy a gazdaság egészséges; egyes közvéleménykutatások szerint az emberek növekvő szorongással figyelik nemzetünk életének irányát.

Talán ezért van, hogy egyre több megfontolt ember veszi komolyan szemügyre az összeesküvéseket és az őket szövő titkos társaságokat. Az internet tele van olyan honlapokkal és chatszobákkal, melyeken a konspiráció a kulcsszó. Egyre több és több, konspirációról szóló könyv és folyóirat jelenik meg, melyek a kereszteslovagok titkaitól kezdve a John F. Kennedy-gyilkosságon át mindennel foglalkoznak. Ám az információs sztráda hossza és szélessége ellenére az amerikai átlagember sajnálatosan tudatlan marad. Nem mintha ostoba vagy értelmi fogyatékos volna; egyszerűen csak idáig nem szembesült a napjainkban már elérhető információkkal. Számos szakterület megfontolt, tanult művelőinek - orvosoknak, ügyvédeknek, informatikusoknak, tőzsdeügynököknek, könyvelőknek, bankároknak, kereskedőknek, tudósoknak, tanároknak stb. - a fejében teljes sötétség él rengeteg különféle témát és azok összefüggéseit illetően, melyek mind arra mutatnak rá, hogy ki is uralja valójában az Egyesült Államokat. E tudatlanság elsődleges oka az önképzésre szánt idő hiánya mellett az, hogy túlságosan is ráhagyatkozunk a nagyvállalatok által birtokolt tömegtájékoztatásra, amely az információk legszélesebb összefüggéseit nem mutatja be. Ahogy A. J. Liebling mondta egyszer, a sajtószabadságot azoknak találták ki, akik birtokolják a sajtót vagy éppen a rádió- és tévéállomásokat.” /Jim Marrs: Titkos Uralom/
Ha egy emberi közösség a hazugságok olyan zsákutcájába beleszorul, ahol a dolgokat nevükön nevezni nem lehet és nem is szabad, akkor ez előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül elvezet a közösség általános értelmi és erkölcsi lezülléséhez.” (Bibó István)
„Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al Qaeda, and a terrorist who’s responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.” ... 
Egyre nyilvánvalóbb, hogy az Osama bin Laden elleni művelet egy megtervezett gyilkosság volt, ami többszörösen megszegte a nemzetközi jog elemi normáit. Úgy tűnik, az amerikai kommandósok meg sem kísérelték, hogy letartóztassák a fegyvertelen áldozatot.
 
Mocorgó Démonok: Az elmúlt negyedszázad során két alkalommal  gyalázták meg csúfos módon az Amerikai Egyesült Államokat. Első alkalommal fizikailag, amikor 2001. szeptember 11-én porig rombolták a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyait. Másodszor morálisan, amikor Barack Obamát, az Egyesült Államok 44. elnökét tanácsadói „belerángatták” az Osama bin Laden elleni merényletbe, s ezzel nemcsak az elnök tekintélyét tépázták ronggyá, de besározták az egész amerikai nemzetet, miközben valakik valahol mosolyogva ismét hátradőltek.
 Kapcsolódó anyagok: 10 részes video:
9.11 Rejtélyek - Hogy verték át az egész világot 1.rész (HUN felirat) 
   
Globalizációról másképpen
Az Encarta Enciklopédia meghatározása szerint: a globalizáció
„a világ kultúrájának, gazdaságának és infrastruktúrájának integrációja és demokratizálódása, amely a transznacionális beruházások, az információs és kommunikációs technológiák gyors elterjedése, és a szabad piacnak a lokális, regionális és nemzetgazdaságokra gyakorolt hatása révén megy végbe.”  - Ez is egy vélemény.
 Ez meg egy másik:
Vladimir Putyin, orosz miniszterelnök huliganizmussal vádolja az Egyesült Államokat, amiért az amerikai kormány pénznyomtatással próbálja kezelni az ország pénzügyi problémáit.

Putyin huliganizmussal vádolja az Egyesült Államokat a pénznyomtatás miatt

Obama még jobban el akar adósodni


„Egyre erőteljesebb nyomást gyakorol a republikánus képviselőkre a Fehér Ház annak érdekében, hogy a Kongresszus egyezzen bele az adósságplafon felemelésébe, magyarán abba, hogy a szövetségi kormány augusztus 2. után is tovább működhessen, és ennek érdekében az Egyesült Államok adóssága a jelenlegi 14,3 trillió dollárt is meghaladhassa.” /Amerikai Népszava/
Vacsora közben:
 „ - Gyurikám, Washington már annyira el van adósodva, hogy lassan a villanyszámlát sem képesek kifizetni, ezért lehet, hogy hamarosan ismét gyertyával világítanak majd a Fehér Házban.” /Prof. Dr. A.C.Klay, Georgetown (Washington, D.C.) 1992. március/
  „Vajon mennyi ideig lesz még lehetséges, hogy amikor az emberiség ésszerűen és építő módon tud cselekedni a tudományban és a technológiában, eszetlenül és öngyilkos módon cselekszik az emberi viszonylatok és a politika területén?” Georg Picht  

The Largest Act of Environmental Warfare in History

Kínai katonák a kiöntött Sárga-folyó vizében 1938 júniusában

Környezeti hadviselés: A Sárga-folyó 1938-as áradását a Japánnal háborúzó Guomindang-kormányzat idézte elő (STEVEN I DUTCH: The Largest Act of Environmental Warfare in History „A környezeti hadviselés legnagyobb eseménye a történelemben”) a második kínai–japán háború korai szakaszában, hogy ezzel állítsa meg a japánok gyors előrenyomulását. A stratégiai szempontból mai napig vitatott művelet: a közvetlen árvíz (trauma okozta halál, főként fulladás következtében), az árvíz okozta betegségek (a szennyvíz- és ivóvízhálózat sérülése miatt létrejövő fertőző megbetegedések számának emelkedése) és az éhínség hatalmas tragédiákat okozott. Hivatalos kínai adatok szerint a műveletnek több mint 800 000 halálos áldozata volt.

Az árvizek okozta járulékos (káros) egészségügyi hatások kozé sorolhatók:

  • pszichés károsodások, mint pl. a poszttraumás stressz szindróma;
  • vektorok (a vektor egy fertőző ágenst hordozó, annak átvitelét megvalósító élőlény)  által terjedő   betegségek, mint a malária sárgaláz, stb. gyakoribb előfordulása;
  • rágcsálók által terjesztett betegségek gyakoribb előfordulása;
  • kémiai anyagok által okozott mérgezések; kígyómarás (annak következtében, hogy a kígyók az emberi lakóhelyeken keresnek menedéket az áradás elől);
  • más negatív egészségügyi hatások, mint pl. az   egészségügyi ellátás zavara és a lakosság   kitelepítésének következményei.

Az áradás japán katonák által megmentett túlélői
/Forrás: wikipedia/
SZENT-GYÖRGYI ALBERT
Azőrült majom

Nem lehet kétséges, hogy az emberiség történelmének egyik
legkritikusabb szakaszát éli, amely a nem túl távoli jövőben könnyen az ember teljes pusztulásával végződhet. Számtalan tanulmányt írtak már e válság okairól és az elhárítás módozatairól. Elemezték katonai, politikai, társadalmi, gazdasági, technikai és történelmi szempontokból. Egy tényezőről azonban általában mindenki megfeledkezett: s ez maga az ember – az ember mint biológiai egység és egész. Biológusként ezt a tényezőt vizsgálom ebben a könyvben.
Az emberiség úgy növekszik, mint a kígyó. Időnként levedli régi
bőrét, és új bőrre tesz szert. Úgy tetszik, ez a folyamat az emberiség történelmének forrongó és nyugodt periódusaival esik egybe. Erasmus, a reneszánsz bölcs tett különbséget a történelem forrongó és nyugodt szakaszai között. A forrongó időszakokban történtek a hirtelen változások. Minél gyorsabb volt az átalakulás, annál nagyobb volt a zavar. Két kérdésre kell felelnünk tehát: mi teremtette meg azt az éles átmenetet, amelyet napjainkban élünk meg, és hogyan illeszkedhet be az ember most formálódó új bőrébe? A végső kérdés nyilván az, hogy képes lesz-e túlélni az emberiség a ma élő emberek mesterkedéseit, akik – úgy látszik – gyakran inkább őrült majomként, mint épeszű emberként cselekszenek.”/Szent Györgyi Albert: Az őrült majom/

  36Facts Which Prove The American Dream Is Turning Into A Nightmare For The MiddleClass
36 tény, amely azt bizonyítja, hogy az  amerikai álom rémálommá válik a középosztály számára.
„Nézz körül magad körül, mi lett a mi nagyszerű nyugati civilizációnkból. Az embert összenyomják a találmányai. A tudomány egyre lázasabban őrül bele saját találmányaiba. Mit látsz ahova nézel? A civilizáció pazarolja a föld javait, megsemmisítik az emberek személyiségét annak a csoportnak a kedvéért, amely éppen kormányoz. … Az anyagi javakért futott verseny még életben van, mert elég őrültek vagyunk, hogy megfizessük a legmagasabb árat ezekért a javakért, a boldogságot és a méltóságot. … Az emberiség sorsa hasonló egy kétségbeesett ember helyzetéhez, aki pisztolyát önmaga ellen fordítja.”
/Gérard Bodson: Az Apokalipszis kódjának megfejtése/

 Őrizetbe vették a 

Amerika kiakadt a NATO-ra

 „A tagországok nagy részének védelmi kiadásai egyszerűen elégtelenek; a Líbia elleni légi offenzíva is mutatja, hogy az atlanti szövetségre kollektív katonai eljelentéktelenedés vár – mondta Robert Gates védelmi miniszter, akit a Népszabadság idéz. Gates szerint elfogy a türelem, amellyel Amerika saját adófizetői pénzén hajlandó szavatolni szövetségesei biztonságát.” 
Egyre zajosabb körülöttünk a világ. Félelemkeltő zajokkal teli. Az emberi hang azonban különbözik minden más hangtól: a szirénák hátborzongató vijjogásától, a fegyvergolyók süvítésétől, a robbanások fülsiketítő robajától, és csodálatos dolog, hogy a leghalkabban elsuttogott igazságok is képesek akár évezredeken keresztül visszhangzani. Törékeny világban élünk, ezért nagyon vigyázzunk rá!
 

Totális összeomlás a láthatáron

A legendás befektető, Jim Rogers, aki egy edinburghi konferencián kifejtette, shortolni fogja az amerikai államkötvényeket. A kötvényeknél 30 évig bika piacot láthattunk az Egyesült Államokban, ami most a végéhez közeledik - tette hozzá a guru.

Álságos válság
 „A jelenlegi világválság nem csupán (és nem elsősorban) gazdasági jellegű. Totális morális válság van, amely politikai, etnikai, katonai feszültségeket gerjeszt világszerte, és végveszélybe sodorhatja a Föld népeit.
A modern ember sok mindentől fél: Fél az ember alkotta eszközöktől és rendszerektől, egyre több alkalommal rémálomként éli meg a valóságot, miközben egyre kevesebb fogalma van arról, hogy mi a valóság…
A modern ember sok mindentől fél, pedig számtalan félelmének oka alapvetően nem más, mint saját tudatlansága.
Amíg a homlokcsontok mögötti sötétséget nem űzi el a belső megvilágosodás, addig az ember legfőbb félelmének oka az ember önmaga.
Bármilyen típusú elnyomó hatalom diktatúrája csak akkor törhető meg, ha az elnyomottak képesek saját egójuk diktatúráját megtörve kooperaítv stratégiákat alkalmazni életterük megragadása és eszkalálása érdekében. A valós világ-én informál, az ego dezinformál.”
-Bóza György: Tömegek a személyiség börtönében

„Tavaly novemberben még arról volt szó, hogy három évvel meghosszabbíthatják a Tevatron működését, és így 2014-ben, kerek 30 év működés után állt volna le a illinoisi Fermilab részecskegyorsítója.
Az Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma azonban bejelentette, hogy pénzhiány miatt nem tudják fenntartani a részecskegyorsítót, és ősszel véget ér a tudományos műszer pályafutása.”
Az ötödik alapvető erőNem tudni mit találtak. Amikor a kutatók látták az adatokat, azt hitték, hiba történt, de a jelek nem tűntek el a Tevatronban, a Chicago közelében lévő részecskegyorsítóban. "Ez annyira lenyűgöző, hogy még magunk se nagyon hisszük el," mondta John Punzo, a csapat vezetője, miután felfedeztek valamit, ami ha nem számítási hiba, akkor alapjaiban változtathatja meg korunk fizikáját.”
Az FBI megerősítette az űrlények létezését 

„Titkos dokumentumokat hozott nyilvánosságra honlapján az FBI. A több száz oldalas anyagból kiderül, 1947-ben valóban észleltek idegen élőlényeket az új-mexikói Roswellben.Guy Hottel volt az egyik titkos ügynök abban az akcióban, amelyet 1947-ben Roswellben az FBI kezdeményezett. Az ufóészlelést mindeddig cáfoló Szövetségi Nyomozóiroda most nyilvánosságra hozta a férfi jelentését. Hottel egészen részletesen számolt be a történtekről.”

CIA Letter Re Psychological Strategy Board

 „Az a véleményem, hogy azok, akik kifundálták ezt az úgynevezett közzétételi projektet nem mások, mint akik hamis ürügyekkel már számos háborúba sodortak bennünket, ők azok, akik folyamatosan ellenünk fordítják a munkánk eredményeit (pl. a tudósaink és mérnökeink által kifejlesztett technológiákat), akik tudatosan, tervezett és szervezett módon lerombolják a gazdaságunkat, akik nagyipari módszerekkel előállított kémiai és pszichológiai drogokkal kezelik az Amerikai Egyesült Államok szándékosan megbetegített állampolgárait… ÉBREDJ AMERIKA!” 
Polonius: „Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer.”
„Hogy az ember olyan okok eredménye, amelyek a legkevésbé sem törődnek a céllal, amelyhez viszik őt; hogy eredete, növekedése, reményei és félelmei, szeretete és hite semmi más, mint atomok véletlen együttesének folyománya; hogy sem a szenvedély, sem a hősiesség, sem a gondolat és érzés intenzitása nem mentheti át az egyéni életet a síron túlra; hogy a korok minden munkája, minden odaadás, minden ihlet, az emberi géniusz minden, Napnál csillogóbb ragyogása arra van ítélve, hogy kialudjék a Naprendszer roppant halálában, 
és az Ember alkotásának temploma sírját lelje egy romokban heverő Univerzum törmelékei között - mindezek a dolgok, ha nem is teljesen vitán felüliek, de annyira közel állnak az igazsághoz, hogy semmilyen filozófia sem remélhet elfogadást, ha elveti őket.” – Bertrand Russel
„Az erkölcsi világrend személyes viszonyunkat fejezi ki az élethez, a világhoz.

Életünket a mai társadalom igyekszik elidegeníteni, elorozni tőlünk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy egyéni életünk, mindennapi feladataink keretében gondolkodunk. Minden napunk, amelynek keretéből nem látunk ki, az életünket elidegenítő erőket szolgálja, és minden ilyen napot úgy élünk le, hogy ezzel valójában önmagunkat is eltávolítjuk saját életünk központi valóságától. Ezért ahhoz, hogy átvegyük életünk önálló irányítását, az életünk egészét érintő kérdésekkel kell mindenekelőtt foglalkoznunk.

… Az élet emberi mivolta, vagyis az élet maga került veszélybe. Új, erősebb, közvetlenebb, és átfogóbb viszonyba kell tehát lépnünk saját életünkkel! Ehhez pedig tisztázni kell, miben is áll az erkölcsiség, és miben áll életünk erkölcsi törvénye.

… Ahhoz, hogy tudjuk, lássuk, merre kell mennünk, legelőször is tisztánlátásra van szükségünk. Legfőbb és legelső erkölcsi kötelességünk tehát nem az önalárendelés, nem a vallási és társadalmi hatalmasságok gyarapítása, hanem az igazlátásra és a lényeglátásra törekvés. Ahhoz, hogy önálló és boldog, saját lényegünkhöz méltó emberek lehessünk, el kell sajátítsuk a tisztánlátás, a lényegérzékelés képességét. És ez egyáltalán nem olyan elérhetetlen cél, mint ahogy ezt a társadalmi és vallási hatalmasságok belénk sulykolták.” Grandpierre Attila

Rudyard Kipling hosszú időn át az egyik legvitatottabb megítélésű angol írónak számított. Műveivel már életében széles körű elismertséget vívott ki magának, és tisztelői Shakespeare-rel és Goethével egyenrangú írónak tartották. Kipling 1907-ben kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. Ebben az időszakban született egyik leghíresebb verse, a Ha.
Kipling verse az emberi minőségről szól, és felsorolja azokat a kritériumokat, amelyek szerinte az embert az emberi léthez méltóvá, a szó szoros értelmében emberré teszik. Vajon érvényesek-e ma is az általa megfogalmazott tanácsok? Kipling több mint egy évszázaddal ezelőtt papírra vetett gondolatainak a mai fiatalok életről, emberről alkotott elképzeléseivel történő összevetése érdekes beszélgetésekre, tartalmas gondolkodásra, tanulságos következtetések levonására adhat alkalmat.

Az összeomlásról

„Magyarország szerencsétlenebb helyzetben van, mint a Titanic volt a jéghegynek ütközéskor. És ezt sajnos a mai napig nem vesszük észre.” Molnár Géza

Más a gazdasági növekedés, és megint más az emberek életszínvonala. Nézzünk egy példát! 1995-ben az autólopások miatt az USÁ-ban az emberek 675 millió dollár értékű elektronikus biztonsági rendszer beépítésére kényszerültek. 2000-re ez az érték elérte az 1.3 milliárd dollárt. A liberális nézetek szellemében örömmel nyugtázhatnánk, hogy ez az iparág óriási növekedést produkált. De tényleg jobb lett-e ettől az emberek életszínvonala és életminősége? Semmiképpen sem. Ennek ellenére a növekedés mérésére használt GDP - a bruttó hazai termék - növekedett. De növekedésként számolják el a börtönépítést, a vízszennyezés miatt szükségessé váló víztisztítást és a romló halálozási ráta miatt megnövekedett koporsó és temetkezési igények kielégítését is. Dr. Csath Magdolna

 

 Görög tragédia

„A görög sorstragédiák dramaturgiai ívét az az ősi tapasztalat formálta, amely szerint a hazugság és a félelem összekapcsolódása az egyén és a közösség számára is végzetes következményekkel járhat. Most, amikor a világ szeme láttára – előre megfontolt szándékkal, aljas indokból és különös kegyetlenséggel – kivégzik Görögországot, megrendítő módon szembesülhetnénk ezzel az ősi felismeréssel, de mivel az egész, szétesőben lévő nyugati civilizáció is elsüllyedni látszik, a katarzis a jelek szerint már nem adatik meg nekünk. A megtisztulás, a szenvedéstörténetből való tanulás képességét ugyanis már régen elveszítettük, sorsunk ezért megpecsételődni látszik.” Bogár László

 
Poly blogjában (a Focus német magazin egyik számának címlapján) a milói Vénusz látható görög zászlóval körbetekerve, amint jobbjával félreérthetetlen gesztust tesz. „Az eurocsalád csalói”, hirdeti a címlap a görög költségvetési botrányra utalva, s a cikk egyszerű kulcsot ad a német olvasóknak a helyzet értelmezéséhez: „A görögök szépen berendezték életüket a fekete munka, adócsalás és »fakelaki« [kenőpénz] háromszögében. Nyilvánvaló, hogy a vesztegetés, korrupció és adócsalás a vérükben van.” Poly ezeknek az egészen Odüsszeuszig visszavezethető sztereotípiáknak az elemzését a görögség egy képi sztereotípiája, a milói Vénusz különféle „módosított” változataival illusztrálja.

The global capitalist world order is a much more destructive effect than the physical, chemical and biological erosion. A globálkapitalista világrend sokkal rombolóbb hatású, mint a fizikai, kémiai és biológiai erózió.

 
 

Beginningof the end of America

Az amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi Nyilatkozata
Részlet:
„Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új Kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását.”
„There is something behind the throne greater than the King himself.” William Pitt the elder (British Statesman 1st Earl of Chatham)
„Van a trón mögött valami, ami a királynál is hatalmasabb.”
/idősebb William Pitt, brit államférfi, Chatham első grófja/
„Előre figyelmeztetem az olvasót: ha tökéletesen elégedett az emberiségről, a vallásról, a történelemről és a világról kialakult nézeteivel, akkor ne olvasson tovább.
Ha őszintén hiszi, hogy az emberiség már majdnem elérte tudományos és szellemi életének kiteljesedését, és hogy a nagyvállalati tulajdonban lévő tömegtájékoztató média elégséges mértékben tájékoztatja mindenről, akkor itt álljon meg. Azonban ha Ön is egy azon milliók közül, akik megnézik a napi híreket, és fejüket vakarva, csodálkozva kérdezik: „Mi folyik a világban?", vagy ha Önt is foglalkoztatják az olyan kérdések, mint hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, és merre tartunk, akkor most jó kis kéjutazásnak néz elébe.”/Jim Marrs: Titkos Uralom/
„Anthony C. Sutton, a Londonban született közgazdaságtan-professzor, aki kutató munkatársként dolgozott a Stanford Egyetem Hoover Intézetében, egyetértett azzal, hogy az intézményesített történelem uralkodik a tankönyvek és kiadványok lapjain, a médiában és a könyvtárak polcain. „Az elmúlt száz évben minden olyan történelmi elméletet és történeti bizonyítékot megtámadtak vagy visszautasítottak, amelyik kívül esett az Amerikai Történeti Társaság (American Historical Association) és a jelentős ösztöndíj-adományozó alapítványok által felállított kereteken. Csakhogy nem az általuk bemutatott ellenkező bizonyítékok alapján tették ezt, hanem aszerint, hogy az érvek mennyire voltak elfogadhatóak az úgynevezett keleti-parti liberális establishment [a szinte intézménynek számító véleményformáló elit - a ford. megj.] számára, és mennyire estek egybe az ő hivatalos történelemszemléletükkel - jegyezte meg
Sutton professzor. - Jaj minden könyvnek és szerzőnek, ami és aki nem igazodik a hivatalos irányvonalhoz. Alapítványi támogatást nem kap. A kiadók visszakoznak. A terjesztés véletlenszerűen történik, vagy nem is létezik". Ezt a megállapítást visszhangozta Bill Clinton volt amerikai elnök egyetemi mentora, dr. Carroll Quigley. 1966-ban kiadott, „Tragédia és remény: korunk történelme" (Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time) című könyvében felfedte bennfentes tudását az újkori titkos társaságokról. Quigley később elmondta, hogy könyvét egy jelentős New York-i kiadó hirtelen visszavonta. „Ma már teljesen biztos vagyok benne, hogy a Tragédia és reményt betiltották..." - írta az 1970-es évek közepén.” /Jim Marrs: Titkos Uralom/

A Hatalom Mátrixa

Pesszimisták, vagy jól értesült optimisták?
Az USA hadserege gazdasági összeomlásra készül  
A kételkedők, akik hajtogatják, hogy az USA gazdasági bajait eltúlozzák, jobb, ha a Pentagonra tekintenek, hogy belássák, mennyire tévedtek.  A CNBC megtudta, hogy a Pentagon mostanában egy amerikai gazdasági összeomlással kapcsolatos hadijátékokat játszik le.A CNBC szerint 
“A Pentagon Amerika számára valós gazdasági fenyegetésekre készül.”A CNBC Gazdasági Hírek elemzője, Eamon Javers kifejti:A   2008-as megroppanás óta a védelmi hírszerzés vezetése nagy figyelmet   szentel a globális piacoknak és annak, milyen fenyegetést jelenthetnek   az USA nemzetbiztonsági érdekeire. Egy   közeljövőbeli szemináriumon egy sor ilyen ügyet fognak megtárgyalni,    többek között: a privát befektetési alapok felhasználása a piacok,   valuták manipulálására, nemzetállamok gazdasági összeomlása, államcsőd,   nemzetállami instabilitás, az USA szövetségeseinek költségvetései,   deficit, nemzetbiztonsági infrastruktúrák.A hadsereg elindított egy “Egyesített Kutatás 2011” című műveletet, melynek keretében tanulmányozzák “egy   széleskörű gazdasági összeomlás következményeit az Egyesült Államokban,   amely a Hadsereget zavargások miatti rendfenntartásra kényszeríti”. A Kutatás arra is felkészíti a Hadsereget, hogyan működjön “töredékére csökkent globális hatóerő és drasztikusan csökkentett költségvetés” keretei között.Októberben a Tengerészgyalogság meglátogatta a J.P. Morgan céget, hogy  “tanulmányozza a piacokat és a gazdaságot.”Javers következtetése:A   Pentagon és a Védelmi Hírszerzés különféle egységei a piacokat   vizsgálják és azokat az újfajta fenyegetéseket, melyeket ezek jelentenek   az Egyesült Államok számára.A  Wired.com   szerint “a hadsereg minden évben szervez egy Egyesített Kutatást,   melynek során tapasztalt közép- és felsővezetők értékelik a szervezet   tevékenységének hiányosságait és megoldásokat javasolnak.”A 2011-es Egyesített Kutatás igazolja azokat a feltételezéseket, hogy az USA gazdaságában nem zajlik   semmilyen kilábalás, ahogy a kormány számos tagja nyilatkozott   bizakodva.  A katonákat zavargások miatti evakuációkra és internálásokra   képezik ki, ami jelzi, hogy fennáll a lehetősége a rendfenntartás érdekében katonai szükségállapot bevezetésének.A   2011-es Egyesített Kutatás felkészíti a katonákat arra is, hogy   diplomatákként viselkedjenek, olyan eseményekre számítva, amikor   harctereken nincsenek diplomaták, vagy amikor az utcákon éhes és dühös amerikaiakkal találják szembe magukat.   A  Wired.com írja: “Egyhangú a vélemény, hogy a hadseregnek fel kell   készülnie a tárgyalások profi lefolytatására, amiket jónéhány katonai   iskola tanfolyamain oktatnak .”A Blacklisted News   szerint A Pentagon hadijátékai csak egy a sok példa közül, melyek   mutatják, merre tart a világ . Egy másik, hogy a FEMA (Rendkívüli   Helyzetek Szövetségi Hivatala) egyetlen Washingtoni elosztóközpontját 15   regionális intézménnyé decentralizálták az ország területén.  A Blacklisted News azt is állítja, hogy: “nem hivatalos információk szerint az elmúlt években az USA kormányzata volt a liofilizált tartósélelmiszer-készletek legnagyobb felvásárlója, a magánbunkerek építésével foglalkozó cégek szerint pedig a piacon hiány van a felszerelésből és építőkapacitásból”.Láthatóan más globális hatalmak is “Világvége” forgatókönyvekre készülnek.   Oroszország a hírek szerint 5.000 új földalatti óvóhelyet készül   kiépíteni Moszkva lakossága számára, az Európai Unió pedig 2006-ben   határozott egy “Világvége Vetőmagbank” építéséről a hegyekben mélyen a   tengerszint alatt.A   FEMA weboldala javasolja az amerikai családoknak, hogy tartsanak   állandóan készenlétben legalább néhány hétre elegendő vésztartalékokat többek között élelmiszerből és vízből.

                                   
THE MONEY MASTERS

„THE MONEY MASTERS is a NON-FICTION, historical documentary that traces the origins of the political power structure. The modern political power structure has its roots in the hidden manipulation and accumulation of gold and other forms of money. The development of fractional reserve banking practices in the 17th century brought to a cunning sophistication the secret techniques initially used by goldsmiths fraudulently to accumulate wealth. With the formation of the privately-owned Bank of England in 1694, the yoke of economic slavery to a privately-owned "central" bank was first forced upon the backs of an entire nation, not removed but only made heavier with the passing of the three centuries to our day. Nation after nation has fallen prey to this cabal of international central bankers.”
Megszólalt a Nobel-díjas professzor: megszűnhet az euró!
Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász professzor szerint az amerikai jegybank (Fed) és az Európai Központi Bank (EKB) monetáris politikájával a káoszba taszítja a világot, semmint segítené a globális gazdasági kilábalást - tudósít a Reuters.
Az a hatalmas likviditás, melyet a Fed és az EKB a rendszerbe pumpált, instabilitást okoznak a devizapiacokon - mondta Joseph Stiglitz a Columbia Egyetemen tartott keddi konferencia szünetében újságíróknak.
Az ironikus pedig az, hogy a Fed ezt a likviditást annak reményében teremti meg, hogy újjáéleszti az amerikai gazdaságot - fűzte hozzá gondolatmenetéhez a professzor. Joseph Stiglitz szerint azonban ezzel nem csinál semmi jót az amerikai gazdaságnak, csak káoszt okoz a világ más térségeiben.
A professzor tegnap a közös európai devizának se jósolt szép jövőt. Véleménye szerint az euró megszűnhet létezni, mivel a monetáris unió tagállamai eltérő fundamentumokkal bírnak. A Columbia Egyetem professzora úgy vélekedett, hogy a törékeny európai fellendülést elakasztják a sorozatos megszorítások. 2010.10.04. 
 „A gazdasági bérgyilkosok jól fizetett szakemberek, akik dollármilliárdokat csalnak ki a világ országaitól. A Világbank, az USAID (Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége) és más külföldi "segélyszervezetek" pénzét a világ természeti erőforrásait ellenőrző nemzetközi nagyvállalatok és néhány gazdag család zsebeibe töltik. Eszközeik között meghamisított pénzügyi jelentések, manipulált választások, megvesztegetés, erőszak, szex és gyilkosság is szerepel. A birodalmak létével egyidős játékot űznek, de ez a játék most, a globalizáció korában új és ijesztő méreteket öltött. Én tudom; én is gazdasági bérgyilkos voltam.” John Perkins
 

 világstatisztikai adatok
„A nemzet biztonsága, az élelmiszerellátás biztonsága (food security) mindjárt életbevágóbb költségvetési tételnek tűnik, mint valami távol ország éhezőinek altruisztikus megsegítése. Mert a széles néprétegeken eluralkodó éhínség tömeges elvándorláshoz és háborúkhoz is vezethet, vagyis nemzetközi, regionális konfliktusok kirobbantója lehet. És a francia forradalom óta tudjuk, az éhezés azonnali mozgósító erő. Hamar felpaprikázza a tömegeket. A szegénység továbbá melegágya a demagógiának, és a terrorizmus felé fordítja a kétségbeesettek elméket. Az iskolai élelmiszerprogramok (fejenként napi 25 dollárcentért) többet érnek a terrorizmus ellenes küzdelemben, mint a robbanófejes rakéták, hangoztatják egyes szakértők.”
„ Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely lehetőséget teremt, és képessé teszi az embereket arra, hogy egyre fokozódóbb kontrollt szerezzenek saját egészségi állapotuk felett, és ez által képessé váljanak annak javítására, alakítására.


Az egészség alapfeltételei és forrásai: béke, lakás, oktatás, élelem, jövedelem, stabil ökológiai rendszer, fenntartható erőforrások, társadalmi igazságosság és egyenlőség. Az egészségi állapot javítása megkívánja ezen alapvető előfeltételek alkotta biztos alapot.


Nagyon fontos lehetővé tenni az emberek számára az élethossz végéig való tanulást, hogy felkészüljenek az élet valamennyi szakaszára, és hogy megállják helyüket krónikus betegség vagy sérülés esetén is.”
Az őrült majom
Részletek:
1.„Úgy vélhetnők, bármely bolond képes bölcsen választani a jólét és a pusztulás két lehetősége közül; ebben az esetben tulajdonképpen a kellemes és a fájdalmas között kell dönteni. Úgy látszik, mintha az ember az utóbbit választotta volna, és a svábbogarak birodalmát kívánná megteremteni. A svábbogarak nem érzékenyek a nagy energiájú sugárzásra, és bőségre találnak majd abban a világban, amelyet megfosztottak az emberi élet fenntartásához szükséges forrásoktól. A világ legpazarlóbb országában az emberek öt százaléka éhezik. Ötven százalék éhezik a világ többi részén – gyermekek nem jutnak elegendő táplálékhoz, hogy egészséges testű és értelmű emberré fejlődjenek. Közben egyedül az Egyesült Államokban egytrillió (l 000 000 000 000) dollárt költöttek „védekezésre”, tömegpusztító eszközökre a második világháború óta. Természetesen a Szovjetunió sem marad le túlságosan. Ezek az összegek túl nagyok ahhoz, hogy akár a leggazdagabb fantáziával is elképzelhetnénk őket. Réges-régen sokkal magasabbra emelhették volna az ember életszínvonalát. Ez valódi bűnügyi történet, de nemcsak az. Elképesztően ostoba is, mert e paranoiás költekezéssel nem nyertünk egyebet, csak bizonytalanságot, idegfeszültséget és jegyet az önpusztításhoz, olyanok kezébe téve le sorsunkat, akikben nincs okunk bizakodni.”
2. „Új, kozmikus világban élünk, és az ember nem ehhez formálódott. Hogy fennmarad-e, az most attól függ, milyen gyorsan és milyen jól tud alkalmazkodni, át tudja-e alakítani eszméit és elgondolásait, társadalma, gazdasága és politikája szerkezetét. Léte attól függ, gyorsabban tud-e alkalmazkodni, mintsem az ellenséges erők elpusztítanák. Pillanatnyilag nyilvánvalóan vesztésre áll.
Arra kényszerültünk, hogy az ősember agyával nézzünk szembe ezzel a helyzettel; olyan aggyal, amely nem sokat változott, mióta kialakult. Idejétmúlt gondolkodással, intézményekkel és módszerekkel fogadjuk a változásokat, olyan politikai vezetőkkel, akik szellemi gyökereikkel egy régi, a modern tudomány előtti világba kapaszkodnak, és azt hiszik, hogy e roppant problémák megoldásának egyetlen módja a csalafintaság, a kétszínűség, annak az atomarzenálnak a további növelése, amely már ma
is elegendő ahhoz, hogy háromszorosan is elpusztítson minden élő
egyedet, méghozzá úgy, hogy egy robbanófejet többel próbálnak
helyettesíteni, új rakétalövedékeket készítenek, meg rakétaelhárító lövedékeket, vagy rakétaelhárító rakétákat elhárító újabb rakétákat, és megszámlálhatatlan billiókat költenek halálos fegyverekre.
Legtöbb társadalmi intézményünk főleg a saját érdekeit szolgálja, s közben úgy tesz, mintha azt a célt szolgálná, amelyért létrejött. Ez egyaránt érvényes hadseregekre, egyházakra és kormányokra; azt mutatja, hogy képmutató világban, hamis látszatok világában élünk, olyan világban, amelyet ifjúságunk teljes egészében kezd elutasítani.”

A nemzetközileg elismert Nobel-díjas tudós, már több mint negyven évvel ezelőtt világosan látta (és láttatta!), hogy a  barlanglakó ősember agyával rendelkező Mohó Sapiens (alias -gyakorta aljas- Őrült majom) hiába feszegeti az izmait és dobálódzik atombombákkal (Hiroshima, Nagaszaki) ezekkel a „mutatványokkal” legfeljebb annyit érhet el, hogy meggyorsítja a saját kipusztulását.
Az őrül majom első kiadása (Philosophical Library, Inc.,1970, New York)
óta a könyvben szereplő összegek sokszorosát költötték az esztelen fegyverkezési hajsza finanszírozására, miközben a FAO (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) jelentése szerint évente hatmillió gyermek esik áldozatul világszerte az éhínségnek és az alultápláltságnak, amely összesen 852 millió embert érint.
„A gyermekek nagy része valamilyen gyógyítható fertőző betegségben hal meg, mint a hasmenés, a tüdőgyulladás, a malária és a kanyaró és túlélnék a betegséget, ha az éhezés és az alultápláltság nem gyengítené le a fizikai állapotukat és az immunrendszerüket.”(FAO)
 
A gazdasági válságnál is súlyosabb problémát jelent, hogy a túlnépesedett Föld teljes lakosságának nem lehet biztosítani a fejlett országokban eddig megszokott energiafelhasználást és életszínvonalat. 2009.02.24 14:35 MTI
Erről beszélt Haraszthy László környezetvédelmi és vízügyi szakállamtitkár kedden Budapesten, az "V. Hagyomány és természet" című konferencián tartott előadásában. Haraszthy László kijelentette: a nyugati világ az elmúlt évtizedekben "brutálisabb gyarmatosítást hajtott végre, mint korábban bármelyik civilizáció". A szakember szerint a "könnyű életet biztosító" fejlett országokban annyira "elharapódzott" az energiafelhasználás, hogy azt a bolygó tartalékai már nem bírják el.

Ezzel szemben az afrikai államok lakosai átlagosan négyszázszor kevesebb energiát használnak, mint az Egyesült Államok állampolgárai. Haraszthy László hangsúlyozta: a megújuló energiaforrások alkalmazásával is óvatosan kell bánni, hosszú távon szerinte ugyanis csak a napenergia jelenthet igazi alternatívát.

Rámutatott: az olyan egyéb, ma még környezetbarátnak mondott megoldások - mint például a biomassza-égetés, vagy a víz- és szélerőművek alkalmazása - rendkívül sok "kapcsolt" károsanyag- kibocsátással járnak, illetve nem képesek globális mértékben kielégíteni az energiafogyasztást. Forrás: ma.hu 

„A gátlástalan kapitalizmus önpusztító ámokfutása” – írja a New York Times. Brave New World helyett Grave (sírhant) New Worldről ír igazi brit akasztófahumorral a Financial Times. "Haláltánc a parketten" – írja a Wall Street Journal.  „Hangsúlyozom, nem antiglobalista röpiratok vitriolos támadásairól van szó, hanem a globális kapitalizmus médiabirodalmának legfőbb hatalmi szereplőiről, amelyek a múlt héten drámaibbnál drámaibb jelzőkkel próbálják érzékeltetni a… valóban, mit is? Bár elég régóta tudjuk, hogy korunk a megvalósult abszurditások világa, ám azért az, ami napjaink globális hatalomgazdasági folyamataiban lejátszódik, a legaberráltabb képzeletet is felülmúlni látszik. Egyik napról a másikra, a szemünk láttára semmisül meg egy amerikai bank (mellesleg 158 éve állt fenn), amely akkora "pénzhatalmi krátert" hagy maga után, mint Magyarország egész nemzeti vagyona. Ezermilliárd dollárok tűnnek a semmibe órák alatt, és százmilliók elemi megélhetése kerül közvetlen veszélybe. Már csak az egzotikum kedvéért is: talán nem ártana józanul szemügyre venni a történéseket, a jelenségvilág vészjósló örvényei ("a fecsegő felszín") alatt meglátni a lényeget. A hivatalos megmondó bácsik persze most is megmondják a megmondást, de az égig érő és hamis szómágia már nemigen képes megnyugtatni a jogosan aggódó világot.”  
Egész községek, egész városok, népek fertőződtek meg, és estek őrületbe. Mindenki izgalomban élt, egyik nem értette a másikat, és mind azt hitte, hogy egyedül ő hordozza magában az igazságot, gyötrődve nézte a többit, mellét verte, zokogott, kezét tördelte. Nem tudták, kit ítéljenek el, és hogy ítélkezzenek felette. Képtelenek voltak megegyezni, mit tekintsenek jónak, mit rossznak. Nem tudták, kit hibáztassanak, és kinek adjanak igazat. Egymást öldösték dühükben, minden ok nélkül. Egész hadseregekkel rontottak egymásra, de a seregek már menetelés közben hirtelen önmaguk ellen támadtak, felbomlottak, a harcosok egymásnak estek, ütötték, vágták, harapták, felfalták egymást. A váro­sokban naphosszat fújták a riadót: mindenkinek mennie kellett, de hogy ki hívja és miért, azt senki se tudta, mindenki reszketett. A legegyszerűbb mesterségeket abbahagyták, mert mindenki a maga gondolatait fejte­gette, a maga leleményét adta elő, és nem tudtak megegyezni. Abba­maradt a földművelés. Volt, ahol csoportba verődtek az emberek, megállapodtak valami­ben, esküvel fogadták, hogy összetartanak - de már abban a pillanatban valami egészen másba kezdtek, mint amit terveztek, vádolta egyik a másikat, összevere­kedtek, kaszabolták egymást. Tüzek támadtak, éhínség tört ki. Pusztult, veszett mindenki és minden. És a vész egyre nőtt, terjedt tovább, tovább. Az egész világon mindössze csak néhányan menekülhettek meg, a tiszták, a választottak, akiknek hivatása egy új emberfajtát és egy új életet elindítani, meg­újítani, megtisztítani a földet. De ezeket még senki sehol nem látta, szavukat, hangjukat se hallotta.
FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ: BŰN ÉS BŰNHŐDÉS
dr. Hetesi Zsolt fizikus írása

dr. Hetesi Zsolt

Utolsó óra

„Mert azt érdemes az emlékezetünkbe vésni, hogy az élőrendszer, a Föld elvan nélkülünk, de mi, emberek nem tudunk sokáig létezni az élőrendszerek nélkül, tehát nekünk szükségünk van az élőlények tömkelegére.”

Hetesi Zsolt: Az utolsó óra - Híradás a Föld állapotáról 5

Hetesi Zsolt: Az utolsó óra - Híradás a Föld állapotáról 6

Hetesi Zsolt: Az utolsó óra - Híradás a Föld állapotáról 7

Hetesi Zsolt: Az utolsó óra - Híradás a Föld állapotáról 8

 

  Természet és az emberiség: Óvunk és pusztítunk?

Some information about HAARP comes from documents and reports written by Zbigniew Brzezinski (former National Security Advisory to U.S. President Carter) and J.F. MacDonald (science advisor to U.S. President Johnson and a professor of Geophysics at UCLA). They wrote about the use of power-beaming transmitters for geophysical and environmental warfare. The documents showed how these effects might be caused, and the negative effects on human heath and thinking.
1966-ban Gordon J.F. MacDonald professzor, Los Angelesi Egyetem Geofizikai és Bolygófizikai Intézetének társigazgatója, az Elnöki Tudományos Tanácsadó Testület tagja, később a Elnöki tanácsadó Testület Környezetvédelmi részlegének a tagja, számos cikket jelentetett meg a környezet-befolyásolási technológiák katonai alkalmazhatóságáról. Egyik beszámolójában meglepő nyilatkozatot tett:
„A kulcsa a geofizikai hadviselésnek a következő: fel kell ismerni a környezetben előforduló instabilitásokat, ezeket kis energiával besugarazni, minek következtében hatalmas mennyiségű energia szabadítható fel.”
„Unhindered by the restraints of traditional liberal values, this elite would not hesitate to achieve its political ends by using the latest modern techniques for influencing public behavior and keeping society under close surveillance and control. Technical and scientific momentum would then feed on the situation it exploits, predicted Zbigniew Brzezinski.”
Zbigniew Brzezinski
Az 1970-es évek elején Zbigniew Brzezinski megjósolta egy „jobban ellenőrzött és irányított társadalom” létét, köszönhetően a technológiának. Ezt a társadalmat egy elit réteg irányíthatná, nyomást gyakorolva a választókra, hogy állítólag „önként” válasszák a tudományos korszakot. „Leplezetlenül háttérbe lehet szorítani a hagyományos liberális eszméket; ez az elit nem habozna a legkorszerűbb tudományos technikák alkalmazásával befolyásolni a társadalom viselkedését, és szoros szociális ellenőrzés és felügyelet alatt tartva őket, gyakorolni immár korlátlan hatalmát. A technikai és a tudományos háttér az, ami tálcán kínálja a lehetőségek ilyetén kiaknázását.”
„Political strategists are tempted to exploit research on the brain and human behavior. Geophysicist Gordon J.F. MacDonald, a specialist in problems of warfare, says accurately-timed, artificially-excited electronic strokes could lead to a pattern of oscillations that produce relatively high power levels over certain regions of the earth … in this way one could develop a system that would seriously impair the brain performance of very large populations in selected regions over an extended period”
„ … no matter how deeply disturbing the thought of using the environment to manipulate behavior for national advantages, to some, the technology permitting such use will very probably develop within the next few decades.”
  „A Politikai stratégákat csábítja az a lehetőség, hogy kiaknázzák az emberi agyműködésben és a viselkedésben rejlő lehetőségeket. Gordon J.F. MacDonald geofizikus, aki egyben a speciális fegyverek szakértője kijelentette, hogy jól időzített, elektromos energia-felszabadítás bizonyos típusú oszcillációkat válthat ki, minek következtében a Föld bizonyos területein rendkívül nagy energia szabadul fel. ezen ismeretek felhasználásával ki tudunk fejleszteni egy olyan rendszert, mely képes súlyosan károsítani az agyműködését az emberek akár tíz vagy százmillióinak is a választott célterületen, akár hossz időn át is. nem számít, hogy a természetes környezetet megfelelően manipulálva milyen mértékben képes a rendszer megváltoztatni a viselkedést, hiszen nemzeti érdekekről van szó. A technológia, mely lehetővé eszi a vázolt működést, néhány évtizeden belül kifejleszthető.”  Prof. Zbigniew Brzezinski, Columbia Egyetem USA” „Az Angyalok nem Játszanak HAARP-on – Tesla tofábbfejlesztett technológiája – című könyv arra figyelmeztet minket, hogy az Egyesült Államok kormányának arroganciája példátlan mértékben fenyegeti a világot. Amerikai katonai körök az ionoszférát manipulálják, Földünk azon részét, mely mindannyiunké és mindannyiunkat egyformán véd.”
 HAARP
"Napjaink globális civilizációja úgy van megszervezve, hogy minden lényeges eleme - a transzport, a kommunikáció, a mezőgazdaság, a medicina, az oktatás, a szórakoztatás, a környezetvédelem, sőt a demokrácia működéséhez nélkülözhetetlen választások lebonyolítása is - alapjaiban függ a tudománytól és technikától, amelyeket azonban a dolgok mai állása szerint szinte senki sem ért. Ez a helyzet felér egy beprogramozott katasztrófával, amelyet ugyan ideig-óráig elodázhatunk még, de a tudatlanság és a hatalom vészjósló keveréke előbb-utóbb belerobban a képünkbe." Carl Sagan
Paul Schaefer kansas cityi kutatómérnök, aki négy évet töltött nukleáris fegyverek építésével, így vélekedik: „A HAARP durván beavatkozik Földünk mágneses terének erővonalrendszerébe, nemcsak elvágja ezen fő tartóvonalakat, hanem folyamatosan gerjesztve őket kibillenti a megszokott helyéről. Hasonló mindez a pókhálóhoz: egy eltévedt nagyobbacska rovar berepül a hálóba, az rezgésbe jön, s ha nagyon erős a rezgés, szétszakad a háló. Ugyanígy működik Földünk ionoszférahálója. Itt állunk és nézzük, hogyan fog elpusztulni a következő években, évtizedben a Földünk...”

Dr. Manfred Doepp - Part 1 of 6 - Switching of Consciousness, Mind Control, Big HAARP,

1966-ban Gordon J.F. MacDonald professzor,a Los Angelesi Egyetem Geofizikai és Bolygófizikai Intézetének társigazgatója, az Elnöki Tudományos Tanácsadó Testület tagja ezt írta egy tanulmányában: „A geofizikai hadviselés lényege a következő. Fel kell ismerni a környezetben előforduló instabilitásokat, ezeket kis energiával besugározni, aminek következtében hatalmas mennyiségű energia szabadítható fel.”

Tanulmányában a professzor hosszasan értekezett arról, hogy Földünk energiamezőinek felhasználásával hogyan befolyásolható az időjárás, az éghajlatváltozás, az ózonréteg állapota, a földrengések erőssége, az óceánok hullámainak iránya és az agyműködés.

„Mindezek a fegyverek pár évtizeden belül kifejleszthetőek. S amikor üzembe helyezik őket, szinte megállapíthatatlan lesz áldozataik számára” – zárta tanulmányát a professzor.

„A hullámjelenségek fegyverként való felhasználásából következik, hogy kizárólag különleges és nagy teljesítményű hullámkeltők jöhetnek szóba. Hatásuk tanulmányozása és működésük ellenőrzés alatt tartása elképzelhetetlen a számítógépes szimuláció nélkül. Az informatika és számítástudomány a kezdetek óta jelen van ezekben, a fejlesztésekben és hatékonyan szolgálja az ott folyó fejlesztőmunkát. A számítógépes modellezés emellett biztosítja a költség- hatékony fejlesztést is. Belátható időn belül a prototípusgyártás és műszeres mérés teljesen kiszorul és a virtuális mérés, szimulációnak egyeduralma megdönthetetlenné válik. A szimulációnak a kutatásfejlesztő, támogató hatása mellett további más előnye is van. Kibővíti az informatikai hadviselés fogalomkörét, integrálja több tudományterület kutatásának eredményeit és egyben tervezhetővé teszi ezeknek, a fegyvereknek a bevetését a közeljövőben.” Csuka Antal: IRÁNYÍTOTT ENERGIÁJÚ FEGYVEREK HULLÁMJELENSÉGEINEK MODELLEZÉSE ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA - Repüléstudományi Konferencia 2009. Szolnok
TERMÉSZETI HADVISELÉS KONTRA KLÍMAVÁLTOZÁS

Felborult nálunk a természet rendje

„Megszaporodtak a természeti katasztrófák a Kárpát-medencében, a biztosítók által kifizetett kárösszegek a korábbi évek átlagának többszörösét érték el az elmúlt 2 évben.
A meteorológiai információkra támaszkodva a biztosítók évtizedek óta igyekeznek minél pontosabban megbecsülni a viharkárok helyszínének valószínűségét. A rendelkezésre álló adatokból és a megfigyelésekből mára komoly rendszert építettek ki a kockázatok minél pontosabb felmérésére. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási eseményei miatt azonban egyre kevésbé tudnak támaszkodni a korábbi méréseken alapuló rendszerekre, mert az eddigi tapasztalatokat rendre megcáfolják a globális felmelegedés miatt mind gyakoribb, váratlan viharok, árvizek és egyéb természeti katasztrófák.
Az évtizedek során vezetett időjárási nyilvántartások alapján mindeddig hazánkban is viszonylag pontosan meg lehetett becsülni a viharkárok helyszínének valószínűségét.
Az elmúlt évek időjárási eseményei azonban egyre inkább ellentmondanak a korábbi törvényszerűségeknek.

 Földrengés és cunami Japánban

 Japán: robbanás volt a fukusimai atomerőműben


 
Tény, hogy földrengés és  szökőár gerjeszthető nukleáris robbantással
és egyéb speciális fegyverekkel, lásd: Természeti hadviselés. Még (viszonylag) kis teljesítményű impulzusok is elmozdíthatják a tektonikus lemezeket, ami földrengést és szökőárt okozhat. A fukushimai atomerőműben krízishelyzet van

  
„A Fukushima-I atomerőműben gyorsan történnek az események, és sajnos egyelőre csak egyre rosszabbra fordul a helyzet. A hűtés teljes helyreállításért folyó erőfeszítések eredménytelennek bizonyultak, újabb robbanások és tűzesetek történtek, a probléma pedig immár a földrengés idején nem üzemelő 4-5-6-os reaktorokat is érinti. Igen nagy a valószínűsége, hogy legalább egy reaktor (a 4-es) esetében érintkezhet nukleáris anyag a környezettel. A híradások továbbra is zavarosak, ellentmondásosak, hiányosak, egyre nehezebb pontos képet kapni az egyes reaktorok állapotáról. ” Perger András  2011. 03. 16.
 
és egy nukleáris robbanás örökre elfedhet egy esetleg szándékos műveletre utaló minden bizonyítékot…
„Project Seal ( also known as the Tsunami bomb) was a programme by the New Zealand military to develop a weapon that could create destructive tsunamis. This weapon was tested in Whangaparaoa off the coast of Auckland between 1944-1945. The experiments were conducted by Professor Thomas Leech. British and US defence chiefs were eager to see it developed and it was considered as important as the atomic bomb. The weapon was only tested using small explosions and never on a full scale. If it were to be fully produced and used, it would have created huge amounts of damage to coastal cities; it could have even been used with a nuclear charge. After 4000 test explosions over a seven-month period, none of which generated an appreciable tsunami, the project was closed down when it was determined that there were errors in the theoretical basis of the plan. The top secret documents on Project Seal were only declassified in 1999. A copy of the declassified report is available to the public at the Scripps Institution Of Oceanography Library in San Diego, California” 
Artificially-Induced Earthquakes
Officially, there is such an area of research devoted to man-made earthquakes. Geologists and seismologists agree that humans can induce earthquakes in five major ways: fluid injection into the Earth, fluid extraction from the Earth, mining or quarrying, nuclear testing and through the construction of dams and reservoirs. In fact, there are officially recorded instances of earthquakes caused by human activity. Geologists discovered that disposal of waste fluids by means of injecting them deep into the earth could trigger earthquakes after a series of earthquakes in the Denver area occurred from 1962-1965; the periods and amounts of injected waste coincided with the frequency and magnitude of earthquakes in the Denver area. The earthquakes were triggered because the liquid, which was injected under very high pressure, released stored strain energy in the rocks.”
„Hivatalosan van a kutatásnak egy olyan területe, amit mesterséges földrengéseknek szenteltek. A geológusok és földrengéskutatók egyetértenek azzal, hogy az emberek földrengéseket tudnak kelteni öt fő módon:
1. Folyadékinjekció a Földbe,
2. Földből való folyadékkivonás (extrakció),
3. Bányászat vagy kőfejtés,
4. Nukleáris kísérletek,
5. Gátak és víztárolók építése.”

Tesla's Earthquake Machine

A kobei földrengés 1995.

„1995. január 17-én korán reggel 7,3-as erősségű földrengés rázta meg Kobe-t és környékét. A rengés, mindössze 20 másodpercig tartott ez elég volt arra, hogy a Kobe-i földrengés a történelem egyik legdrágább katasztrófájaként jegyezzék le. A rengés epicentruma Kobe város központjától 20 km-re délre, Awaji sziget északi részén volt 16 km mélységben.
A földrengés kevesebb emberéletet követelt, mint Nagy Kanto-i földrengés, de még így is 6.434 ember életét vesztette, 44.000 ember szenvedett valamilyen sérülést és 300.000 ember vált hajléktalanná. Sokan a földrengés következtében a városban közel 300 tűzeset egyikében vesztették el otthonukat. A halálos áldozatok között nagyobb részben nők és idősek voltak.” -japánfelderítő.hu

Kobe Earthquake 07.01.1995

„A kobei földrengés olyan katasztrófa volt, amelyről mindenki azt gondolta, hogy nem következhet be. Japán második legnagyobb kikötőjét, Kobét a II. világháború bombázásai után újjáépítették, és úgy tervezték, hogy útjai, épületei, hídjai földrengésbiztosak legyenek.

A biztosító társaságok becslései szerint a legtetemesebb károkat a XX. Században ez a földrengés okozta, a kárérték megközelítette a 100 milliárd dollárt.” - Katasztrófa információs portál

 „On January 8, 1995 - nine days before the Great Hanshin Earthquake—Guru Shoko Asahara predicted in a radio broadcast that an earthquake was imminent in Kobe: „Japan will be attacked by an earthquake in 1995. The most likely place is Kobe.”

 
A Dalai Láma és az Aum szekta guruja, Shoko Asahara,

„Az Aum szekta karizmatikus guruja, Shoko Asahara, megjósolta a kobei földrengést mindössze kilenc nappal az esemény bekövetkezte előtt. 1995. január 8-án egy rádióműsorban Ashahara kijelentette: „Japánt földrengésfegyverrel végrehajtott támadás fogja érni 1995-ben. A legvalószínűbb hely Kobe.” Hideo Murai, az Aum Shinrikyo szekta néhai tudományos és technológiai minisztere szintén osztotta ezt a nézetet. Murai - akiről azt mondják, a legintelligensebb japán volt, aki valaha élt -, a Yakuza által szervezett bérgyilkosság áldozata lett, nem sokkal azután, miután külföldieknek is előadta nézeteit.” - Aranyi László honlapja

Esoteric Info on Electromagnetic Weapons

Aranyi László honlapja

Tesla Végítélet fegyvere és a japán Aum szekta

„A gyanakvást ilyen fegyverek létezésére a rendkívül erős földrengések sorozata, különös tűzlabdák, légköri fényjelenségek és hasonló, kezdetben nyugat-Ausztrália térségében, majd szerte a világon észlelt, különleges jelenségek alapozták meg. A kutatók munkájából az derült ki, hogy az 1995-ös, Kobe városát elpusztító földrengés sem a „véletlen műve” volt. Ez a földrengés vezetett a Tokiói Tőzsde összeomlásához, majd később, ennek következményeként az angliai Barings Bank összeomlásához. Olyan ismeretek birtokába jutottak, melyek szerint a kobei földrengést lézer-energiával, impulzus-módban működő, földrengésfegyverrel váltották ki.” 

SOS JAPAN

 

  „Japán meghatározó szereplő a mikrochipek piacán: a félvezetők 20, a flash memóriakártyák 40 százalékát gyártják a szigetországban. Ennek fényében nem meglepő, hogy az okostelefonokban is használt NAND memóriachipek ára az elmúlt két napban majd negyedével ugrott meg az aggasztó hírekre. Bár az árak emelkedéséből akár profitálhatnának is a konkurensek, miután az európai és az amerikai gyártók számára is fontosak a japán beszállítók, nem ez történt. Sőt, Európa második legnagyobb chipgyártója, a német Infineon a DAX-30 egyik leggyengébben teljesítő papírja volt a hétfői kereskedésben: jegyzése 7,4 százalékkal zuhant. Nem sokkal jobb a helyzet az autóiparban sem, ahol a termelési és készletezési szokások miatt igen gyorsan hiány alakulhat ki egyes Japánban gyártott alkatrészekből. A gyártók közül több is felhívta a figyelmet arra, hogy a japán cégek leállása következtében lehetnek fennakadások a termelésben. Norbert Reithofer a BMW vezérigazgatója egyelőre nyugtatta a piacokat, mondván: a gyártótevékenységben még nem okozott problémát a beszállítók kiesése, hozzátette azonban, hogy a pontos következményekről csak 7-10 nap múlva tud beszámolni. Mindenesetre, miközben hétfőn a szektor cégei még felülteljesítőek voltak (a befektetők első gondolata ugyanis az volt, hogy az európai gyártók teret nyerhetnek a problémával küzdő japán konkurensek kárára), kedden már más szemlélet uralkodott az öreg kontinens börzéin. A hangulatváltást jól mutatja az autóipari papírok mélyrepülése: a BMW és a Renault 5, a Daimler 6,1, a MAN 6,4, míg a Volkswagen 5,7 százalékkal zuhant kora délután. Nincs minek örülnie a repülőgépgyártóknak sem, a Boeing például alkatrészeinek harmadát Japánból rendeli. Nem csoda, hogy lejtőre került az Airbus gyártója, a francia EADS is, amely fél három magasságában 4,1 százalékkal esett. Az egész világ padlón Mindezek eredményeként március 15-e a nagy októberi összeomlás óta nem látott vérengzést hoz(ott) a világ tőzsdéin. Ahogy korábban beszámoltunk róla a japán börze legfontosabb indexe, a Nikkei 225 10,6 százalékkal zuhant kedden, az elmúlt két napban pedig összesen már 14 százalékot veszített értékéből, ami 40 éve nem látott mértékű esést jelent. A szigetországi parketten tapasztalt vérengzés Európában is folytatódott. Fél háromkor a londoni FTSE-100 tartotta magát a legjobban (-2,4 százalék), a párizsi CAC-40 3,8, a frankfurti DAX-30 pedig 4,7 százalékkal esett. Vörösben nyitott New York is. A legfontosabb amerikai indexek közül a Dow Jones Industrial Avarege 2,5, az S&P 500 2,7, míg a Nasdaq 2,8 százalékos mínuszban járt a nyitás utáni percekben.”- Ecoline.hu
A harmadik fukusimai robbanás rettenetes félelmeket ébreszt ...

Fukusimai atomerőmű-baleset

Fukushima’s heroes

The 50 people still working at Japan's stricken Fukushima reactor are not "being sacrificed", Dutch nuclear researcher Folkert Draaisma says. It's not like Chernobyl, where workers were sent in without protection, he adds. The 50 engineers hold the future of hundreds of thousands of people in their hands. The levels of radiation they are braving have made them heroes to many.
 „Nuclear Power, with No Emission of Carbon Dioxide, Contributes to the Prevention of Global Warming!”  „Az atomerőművek nem bocsátanak ki széndioxidot. Hozzájárulnak a globális felmelegedés megelőzéséhez!”
While Japan struggles to recover from one of the greatest earthquakes in world history, West Coast seismologists are warning that a quake just like it could occur at any time off the Washington and Oregon coasts. Friday's subduction earthquake in Japan has been calculated at magnitude 8.9, although experts say the number may be increased slightly. The last subduction quake off the West Coast, which occurred on Jan. 26, 1700, has been judged at between magnitude 8.7 and 9.2.
The size of the 1700 earthquake was determined from evidence buried in sediments along the coast. The date is known, because it created a tsunami that washed up in Japan, where observers recorded the date. In broad-brush terms, "the two earthquakes are very similar," said John Vidale, director of the Pacific Northwest Seismograph Network at the University of Washington. "As a first guess, what might happen here is what happened there." Subduction earthquakes are caused by the slippage between two tectonic plates. Plates on opposite sides of the Pacific Ocean are different, but in either case a tsunami would travel a short distance before hitting land. As in Japan, people living in Washington's coastal communities might have less than half an hour to escape from a surge of water from a subduction earthquake. 
 
Robert Yeats, professor emeritus of geology at Oregon State University, said West Coast residents should take the Japanese experience to heart.
"What you are seeing in Japan today is what you will see in our future,"he said, "except that they are better prepared than we are."

The Father Of Weaponized Weather

A veterán Ben Livingstone az időjárás módosításának szakértője az amerikai tengerészet fizikusa. Annak idején tájékoztatást adott Lyndon B. Johnsonnak arról, hogy mennyire volt hatásos az időjárás írányítás a vientámi háború idején az 1960-as években. Akkoriban feladata volt, hogy felhőket gyártson (és esőt - cloud seeding program), mellyel lelassíthatták a vietnami és koreai katonák felfejlődését. Livingstone kijelentette, hogy már több, mint 40 évvel ezelőtt a kormányzat számára elsődleges nemzeti programnak számított a hurrikán irányítása (hurrican control) és a technológia tökéletesen működött az időjárás kontrollálására.
Dr. Livingstone-t 1966-ban a Tengerészeti Fegyverek Kutató Laboratóriuma (Naval Weapons Research Laboratory) sorozta be egy tengerész gyalogos századba Vietnámban. A fegyverforgatás helyett, repülőgépre került, amit - az ő irányításával - felszereltek egy felhő növelő (cloud seeding equippment) eszközzel. "Az volt a feladatom, hogy felhőket találjak és növeljem őket a maximális csapadékmennyiség eléréséig." - állítja.
Dr. Livingstone bizonyítékokat mutat meg a Stanford Kutatóintézettől, amely harmadik félként lett bevonva a Project Storm Fury (Őrült Vihar Project - időjárás manipuláció program) a kései 60-as évekből. A bizonyíték dokumentuma meggyőzően kijelenti, hogy a hurrikán megállításának tudomyánya felderített és közvetlenül alkalmas hurrikán előidézésére is, mely komoly károkat, veszteségeket okoz és halált. Livingstone elmondja, hogy a 4 évtizeddel későbbi Katrina hurrikán pusztítása teljesen minimálisra csökkenthető lett volna, de politikai okokból hagyták, hogy végigpusztítsa az öbölmenti államokat.
Mivel személyesen repült bele 256 bevetésen hurrikánok "szemébe" ezért megjegyzi, hogy felháborítónak tartja a Katrina hurrikán meg nem fékezését, pusztító hatásainak nem-csökkentését.
Livingstone tényeket feltáró beszámolója az időjárás manipulációjában mélyen bevonódott amerikai kormányzat részvételéről évtizedek - óta riasztó. A rengeteg bizonyíték a műfelhők hatásairól (chemtrails) és ezek használatáról az időjárás és országok éghajlatának módosítására - mely milliók életére és egészségére van hatással - tettekre szólít fel! A harmadik világháború zajlik, a csataterek: a gazdaság, az emberi agy (a psziché, a gondolataink, az érzések manipulálása), az időjárás. A fegyverek pedig a vállalatok tudatos leépítése, tönkretétele, az élelmiszerek mérgezése, az árvizek, az elektronikus manipuláció, a tudatküszöb alatti hipnotikus üzenetek sugárzása a televízióban, bevásárlóközpontokban, multinacionális vállalatok irodáiban, bankokban, a parlamentben, és köztereken, otthonainkban.

Az atomenergia árnyoldala Balesetek Összefonódások

[Látókör] 2011.03.16 07:11
A sorozatos és embertelenül nagy nehézségek ellenére ma is kinyitott a japán értéktőzsde. Nálunk ugyan az elmúlt két napban kereskedési szünet volt, de a világ többi részén nem. A Nikkei hétfőn és kedden összesen 16 százalékot zuhant. A tegnapi kereskedésben a Lehman Brothers csődje óta a legnagyobb egynapos eséssel zárt. Ma hajnalban némi emelkedés van a japán tőzsdén, de ez messze nem azt jelenti, hogy stabilizálódott volna a helyzet. A japán központi bank az elmúlt három napban dollár százmilliárdoknak megfelelő japán jent dobott a piacra, hogy a pánikreakciókat produkáló piacot valamiképpen megnyugtassa.
Közben japán a II. világháború óta a legnagyobb krízisével kénytelen szembenézni. A múlt pénteki 9-es erejű földrengés és az azt követő szökőár pusztítása után több utórengés mellett nukleáris vészhelyzet van. Többször került radioaktív szennyezés a levegőbe, több robbanás volt az atomerőműveikben, és csak a jó ég tudja, hogy ezen a krízisen hogyan lesznek majd úrrá.
A legfrissebb, hogy valószínűleg megrongálódott a fukusimai atomerőmű 3-as reaktorának védőépülete. Olyannyira súlyos itt az üzemzavar, hogy ma hajnalban annyira megemelkedett a sugárzási szint, hogy az erőmű dolgozóinak átmenetileg el kellett hagyniuk a komplexumot. A hírek szerint a 4-es reaktorban viszont olyan nagy a radioaktív sugárzás, hogy senkit sem engednek be oda. A japán kormányszóvivő szerint egyelőre nem tervezik újabb lakóövezetek kiürítését. Az atomerőmű 20 kilométeres körzetéből már kiköltöztették az ott élőket. Az erőműtől legfeljebb 30 kilométeres távolságban lakókat felszólították, hogy maradjanak otthon, és tartsák csukva az ajtókat és az ablakokat. Egyelőre szélmalomharcot vívnak a japánok az atomerőműveikkel. A helyreállítás, az áldozatok számbavétele és a gazdasági visszaesés óriási problémái a nukleáris vészhelyzet árnyékában, egyelőre eltörpülnek.
Egyébként egyelőre nehezen meghatározható, hogy mekkora összegre rúgnak a tényleges japán károk. Egyes durva becslések 14 ezer milliárd japán jenre, nagyjából 33 800 milliárd forintra teszik a károk mértékét. Ez a teljes magyar államadósság majd másfélszerese.-OrientPress Hírügynökség

„Kawasaki város 34 hektáros területén épül a Tokyo Electric Power vállalat eddigi legnagyobb napenergia projektje, amihez mintegy 100 ezer napelem-táblát használnak fel - írja az Asahi Shimbun. A Tōkyō Dome területének hétszeresét kitevő erőmű körülbelül 5900 háztartás energiaigényét képes ellátni.”  
- 2011, január 18
 
Japánban Tetsunari lida atomtudóst /Nuclear Science Studies, Kyoto University, Master degree, 1983/ - a Fenntartható Energiapolitika Intézet igazgatóját tartják a megújuló energiaforrások terén az egyik szellemi vezetőnek. A tudós világszerte számos energiapolitika konferencián tartott előadást.

Kulturális kreatívok
„Kik fogják megváltoztatni a világot? Naponta jelennek meg könyvek, amelyek a 2012-re, 2025-re vagy más időpontokra jósolt, feltételezett környezeti-, társadalmi-, pénzügyi- vagy egyéb katasztrófák okait, lehetséges forgatókönyveit elemzik. Sok írás, kiadvány foglalkozik azzal is, hogyan kerülhetnénk el az összeomlást, melyek a lehetséges kivezető utak a válságból. A szociológiai-, közgazdasági-, spirituális megoldási javaslatok mögé vallási- és világi vezetők, tudósok, közéleti személyiségek, szervezetek sorakoznak fel. De kik azok, akik a változásokat végrehajtják majd? Mitől fog megváltozni a világ? Hol vagyunk mi emberek, akiknek meg kell (kellene) változnunk? A Kulturális Kreatívok történelmi jelentőségű mű: Paul H. Ray szociológus és Sherry Ruth Anderson pszichológus - több, mint tizenhárom év kutatási eredményeire támaszkodva - elsőként, tudományos megalapozottsággal, ugyanakkor a hétköznapokból merített példákkal és lebilincselő személyes vallomásokkal tarkítva mutatja be a XXI. század társadalmi fejlődésének két - sokak számára ismeretlen, mégis - döntő jelentőségű tényezőjét. Hírt adnak arról, hogy egyre több ember - a könyv írásakor az Egyesült Államokban 50 millió, 2008-as adatok alapján a nyugati társadalmakban már több mint 150 millió ember - gondolkodik másképpen, mint azt a hatalom szeretné és a média belénk sulykolja. Azt is megmutatják, hogy ezeket a társadalmi változásokat nem lehet megállítani, megakadályozni, mert ez a hatalmas tömeg - amint tudatosul benne az erő, amit képvisel - meg fogja változtatni a világot. A Kulturális Kreatívok egy reménytelibb jövő ígéretét kínálja, és mindannyiunkat felkészít az átmenetre egy új, józanabb és bölcsebb kultúrába.”

„Egyre többen és többen vágyunk egy olyan világra, amely különbözik a mostani világunktól – egyre többen étöbben érezzük mélyen belül, hogy valami nincs rendjén.”
Bernie Sanders 
vermonti szenátor beszéde a szenátusban
 
Elnök úr!
Háború zajlik ebben az országban, és nem az afganisztáni vagy az iraki háborúra gondolok. Egy háborúról beszélek amit  néhányan a leggazdagabbak és leghatalmasabbak közül vívnak az Amerikai Egyesült Államok dolgozó családjai ellen. Az elfogyó és zsugorodó középosztály ellen. Az igazság az, hogy sokan az ország milliárdosai  közül harcba szálltak, többet többet és többet akarnak. A kapzsiságuknak nincs határa és úgy tűnik a legkevésbé sem éredekli őket ez az ország, vagy a lakossága, ha útjába áll a még több hatalom és pénz megszerzésének. Elnök úr, a 2007es évben az összes keresők felső egy százaléka az országban létrejött összes kereset 23,5%át tette zsebre. A felső 1% az összes jövedelem 23,5%át, többet mint az alsó 50% összesen. Úgy tűnik ez mégsem elég. A jövedelem ami a felső 1%hoz áramlik közel megháromszorozódott a hetvenes évek óta. A hetvenes évek közepén a felső 1% kb 8%át kereste az összes jövedelemnek, a nyolcvanas években ez 14%ra ugrott. A 90es évek végén a felső 1% már 19%át kereste az összes jövedelemnek. Ma ahogy a középosztály összeomlik már 23,5%ot, többet mint az egész alsó 50%. Ma ha elhiszik a felső 0,1% keres 20 centet minden egyes megkeresett dollárból ebben az országban. Sok mindenről beszélünk itt a szenátusban de valahogy elfelejtünk arról beszélni ki nyer ebben a gazdaságban és ki veszít. Azonnal világossá válik bárki számára aki 2 percig foglalkozik a témával, hogy a csúcson lévő emberek hihetetlenül jól állnak miközben a középosztály összeomlik, és a szegénység növekszik. Ha elhiszik ezt, rengeteg ember dühös emiatt, csodálkozik, hogy mi történik a bérével, az életével, a gyerekei életével. 1980 és 2005 között az összes új jövedelem 80% a felső 1%hoz ment. 80%a az összes új jövedelemnek! Ezért csodálkoznak az emberek és kérdezik: Mi történik az életemmel, hogy lehet, hogy egyre többet dolgozom alacsonyabb fizetésért? Fognak-e a gyerekeim ilyen jól élni mint én? 1980 és 2005 között az összes új jövedelem 80% a felső 1%hoz ment. Ma a Wall Street igazgatói, a vállalatok a Wall Streeten akiknek tevékenysége okozta a válságot, amit most éppen is nyögünk. Azok az emberek akiknek a cselekedetei, illegális cselekedetei, vakmerő cselekedetei amerikaiak millióinak okozta a munkájuk, lakásuk, megtakarításaik elvesztését. Tippeljenek, ezek az emberek, miután kezeskedtünk (bailout) értük, a felső vezetők több pénzt keresnek mint a jótállás (bailout) előtt.
Miközben a középosztály összeomlik és a gazdagok még gazdagabbaká válnak az USAban lett a legegyenlőtlenebbül elosztott a jövedelm Föld jelentősebb országai közül. Amikor iskolába jártunk olvashattunk az úgynevezett „banánköztársaságokról” Latin-Amerikában. A könyvekben az állt, ezek olyan országok ahol egy maréknyi ember irányítja az ország vagyonát. Találják ki mi van, pontosan ez történik ma az Egyesült Államokban. A leggazdagabb emberek, nem mind közülük egyébként, nem mind, sok gazdag ember van ebben az országban akik megértik, és büszkék amerikaiságukra. Megértik mi az ami mindannyiunknak fontos. De másrészről rengetegen vannak akiket csak a több és több hatalom, a több és több pénz foglalkoztat. És ez egy kérdés, ez a kapzsiság egy kérdés, amivel nekünk számolnunk kell. Mindennek a fátyla mögött, van egy kérdés, mit csinálunk a Bush kormány 2001es és 2003as adókedvezményeivel? Ha el tudjátok hinni, sokan vannak itt a republikánus kollégáim között akik azt mondják, óh engem rettenetesen aggaszt az államháztartási hiány, engem borzasztóan aggaszt a 30 700 milliád dollár nemzeti adósság, borzasztóan aggaszt az adósság amit a gyerekeinkre és unokáinkra hagyunk. De várjunk egy percet, nagyon fontos, hogy 10 év alatt 700 milliárd dollár adjunk adókedvezmények formájában a felső 2%nak. Oh igen, minket aggaszt az adósság, a deficit, de még jobban, hogy azoknak akik eleve legalább egy millió dollárt vagy többet keresnek átlagosan 100 ezer dollárt kapjanak adójóváírás címén. Van nekünk 30,7 ezer milliárd, növekvő nemzeti adósságunk, fokozódik az egyenlőtlenség, ugye a fölső 1% többet keres mint az alsó 50%. De a legfőbb prioritás a legtöbb republikánus kollégámnak, hogy milliomosok és milliárdosok még több adóvisszatérítést kapjanak. Szerintem ez abszurd. De nem csak jövedelemadókkal foglalkozunk most itt hanem állami (állam mint pl Kalifornia, Alaszka) adókkal is. És tisztázzunk valamit, néhányak a „barátaim” közül teljesen mentesülni szeretnének az állami adók alól amik 1960 óta léteznek ebben az országban. Tisztázzuk, hogy az előnyökből származó minden garas a felső 0,3%hoz kerül. Szóval ezek a „barátaink” teljesen mentesülni szeretnének az állami adók alól ami ezer milliárd dolláros hiányt okozna az állami bevételekben egy 10 éves időszak alatt. Minden előny a felső 0,3%hoz kerül. Biztos vagyok benne, hogy egy idő után a kis „barátaink” elmondanák mennyire aggódnak a deficit és az adósság miatt de mégjobban aggódnak, hogy hatalmas adókedvezményeket kapjanak. De az adócsökkentés csak egy a sok közül amit gazdag „barátaink” szeretnének látni megtörténni ebben az országban. A valóság az, hogy sokan ezek közül a népek közül vissza akarják vinni az USAt oda ahol az 1920as években tartottunk. És minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elkerüljék a szociális hálóhoz való hozzájárulásukat amiért a dolgozó családok foggal körömmel küzdöttek. Olyan emberek vannak odakint, nem mind közülük, de jónéhány akik privatizálni vagy teljesen felszámolni akarják a szociális biztonságot. Csökkentést szeretnének az egészségügyi hozzájárulásból. 75 évesen ha nincs pénzed sok szerencsét neked, hogy találj egy biztosító társaságot megfizethető áron. Nagyon jól tudom mennyien vannak ezek amelyek elkerülik idős, rákos vagy más betegséggel küszködő emberek biztosítását.
Tovább megyek, vállalatvezetők vannak odakint és rengeteg kongresszusi tag akik nem csak folytatni akarják de egyenesen kiterjeszteni a katasztrófális kereskedelmi irányelveinket. Elmentem a feleségemmel bevásárolni valamelyik nap, karácsonyi bevásárlásra. Néztük és néztük gyakorlatilag minden egyes termék a polcon Kína Kína és Kína. Úgy tűnik van egy 51. államunk Kína néven ahol az összes általunk fogyasztott terméket gyártják. A kereskedelmi irányelveink oda vezettek, hogy jólkereső állások millióit vesztettük el. És a nagy cégek és vezérigazgatók azt mondják, miért ruháznék be amerikában amikor vannak olyan országok ahol 50centes órabérért dolgoznak az emberek. Akkor oda fogok menni. Szóval nem csak, hogy folytatni akarjuk ezt a gyakorlatot, de egyesek ki akarják terjeszteni.
Az egyik dolog ami a szemünk előtt játszódik le, hogy küzdünk az adóssággal és a deficittel (államháztartási hiány) amit okozott az iraki háború, az afganisztáni háború, okozott az adójóváírás a gazdagok számára, okozott egy ingyenes gyógyszer program, okozott a Wall Street megsegítése. Ezek mind növelték a deficitet, az eladósodottságot. És az emberek azt mondják, óh Istenem, valahogy ki kell egyensúlyoznunk a költségvetést. Jézusom, hogy fogjuk azt csinálni? Hát, nyilvánvalóan úgy fogjuk, hogy csökkentjük az egészségügyi ellátásra szánt keretet, lefaragunk az oktatáson, lefaragunk a gyermekgondozáson, a munkanélküli segélyeken. Nekünk nincs pénzünk a dolgozó emberekre szóval lefaragunk a kajajegyeken. Mert fontosabb prioritásaink vannak, muszáj muszáj muszáj adójóváírásokat adnunk a milliárdosoknak, erről szól ez a hely nem? Ők fizetik a kampányokat, meg is kapják amit akarnak. Nem meglepő, hogy „barátaink” a Wall Streeten, a vezérigazgatók, a pénzügyi intézmények le akarják lassítani a terveinket, a legszerényebb terveinket a pénzügyi mérleg megreformálásában. Én megszavaztam a mérleg reformját, sehova sem jutottunk vele de úgy tűnik túl messzire a Wall Street-i „barátaink” szerint. A lobbisták akik itt vannak körülöttünk, és a sokszázezer dollár amit a Wall Street elkölt itt le akarják lassítani a reformokat, csökkenteni szeretnék az IPA és az Energia Minisztérium befolyását az energia szektorban, hogy az Exxon Mobil maradhasson a legjövedelmezőbb vállalat a világtörténelemben. Miközben az olaj- és széncégek folytatják a vizünk és levegőnk szennyezést. Előző évben az Exxon Mobil 90 milliárd dollár profitot termelt, tippeljetek, nullát fizettek adóként, 650 millió dollár adóvisszatérítést kaptak az IRStől (amcsi apeh). És ha ez még nem elég jó még több adókedvezményt akarunk adni az olajtársaságoknak.
Szerintem itt tartunk most, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy háború folyik ebben az országban. A középosztály a létezésért küzd miközben a világ leghatalmasabb ereje ront rá, akiknek a kapzsisága nem ismer határokat. Ha nem állunk ki és képviseljük ezeket a családokat, nem lesz középosztály ebben az országban.  Elnök úr, köszönöm. A magyar szöveg forrása:
Vidd hírét az Igazaknak Nyílt levél a nagyhatalmak vezetőihez
Találni egy hiteles, globális fenyegetést
„Háború idején a legtöbb polgár panasz nélkül elfogadja alacsony életminőségét, és lojális marad a vezetőihez. A háború megfelelő helyettesítőjének ugyanezt a reakciót kell kiváltania. Éppen ezért olyan új ellenséget kell találni, amely az egész világot fenyegeti, és az ellenség általi fenyegetettségnek legalább olyan elrettentőnek kell lennie, mint magának a háborúnak. A Jelentés hangsúlyozza ezt a nézőpontot:

  Az elkötelezettséghez ok szükséges; az ok pedig megkíván egy ellenséget. Ez nyilvánvaló; a kritikus pont az, hogy az ellenség, amely meghatározza az okot, valóban félelmetes kell hogy legyen. Röviden szólva, az ellenség feltételezett hatalmának - méreteiben és komplexitásában - el kell érnie a társadalomét, hogy megfelelő elkötelezettséget tudjon kiváltani maga iránt. Ma természetesen ennek a hatalomnak példa nélkül állóan nagynak és félelmetesnek kell lennie.”- -Jelentés Iron Mountainból
- Vagy véres valóság? 
A környezetszennyezési modell 
„A használható globális fenyegetés kreálására a végső pályázó a környezetszennyeződés volt. A tanulmány szerzői úgy vélték, ez lehet a legsikeresebb, mivel megfigyelhető feltételekhez lehet kapcsolni, olyanokhoz, mint a szmog vagy vízszennyeződés, más szavakkal ezt tényekkel lehet alátámasztani, és éppen ezért hihetőbb. Olyan jóslatokat lehet készíteni, amelyek Földünk végét vetítik elénk, amely legalább olyan szörnyűséges, mint az atomháború. Az ilyen előrejelzéseknek a pontossága nem fontos. Céljuk nem a tájékoztatás, hanem a megfélemlítés. Még az is szükségessé válhat, hogy szándékosan megmérgezzék a környezetet, hogy az előrejelzések még meggyőzőbbek legyenek, és hogy rá lehessen irányítani a közvélemény figyelmét az új ellenséggel szembeni harcra, amely félelmetesebb, mint egy másik nemzetből, vagy akár a világűrből érkező támadó. A tömegek hajlandóbbak elfogadni a csökkenő életszínvonalat, az adóemeléseket és az életükbe történő bürokratikus beavatkozásokat, ha azt annak az árnak tekintik, amit a "földanya megmentéséért" kell fizetni. Ha sikerül elültetni a lakosság tudatalattijában a környezetszennyezésből származó halál és pusztulás vízióját, akkor az ellene folytatott globális küzdelem valóban pótolhatja a háborút, mint kontrollmechanizmust.” .”- Jelentés Iron Mountainból
Akár egy think-tank tanulmány a Jelentés, akár egy politikai szatíra, hiteles magyarázatot ad a minket körülvevő valóságra.
"Társaságunk messzemenően elkötelezte magát a környezetre gyakorolt negatív hatások minimalizálására, az európai előírások betartására. Korszerű technológiák és berendezések szolgálják a természetes vizek és a levegő tisztaságának védelmét. Jól lokalizált, korszerűen megépített, monitor rendszerrel ellátott üzembiztos tárolók szolgálnak a vörösiszap tárolására. Nagy gondot fordítunk a vörösiszap-terek rekultivációjára, folyamatos a már feltöltött medencék termőfölddel és növényzettel történő lefedése. Az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert 1999-ben vezettük be." - MAL. Zrt.
„A 2040-es évek közepéig terjedő időszak nagy valószínűséggel a természeti és kibernetikai hidegháború korszaka lesz. Ezek a hadviselési formák –kisebb ráfordítás mellett– sokkal nagyobb pusztítást okozhatnak emberben és környezetben egyaránt, mint a "hagyományos" hadviselés. (A hagyományosba beleértve a nukleáris hadviselést is.) Az új hadviselési formák –alapvető különbözőségük mellett is fennálló– közös „előnye”, hogy:
 1. A világ bármely pontján szinte azonnal bevethetők;
 2. Alkalmazásuk esetén általában nem ismert a támadás forrása;
 3. Az ezeket alkalmazó országok nem alkotnak ”zárt klub”-ot –mint amit például az atomsorompó szerződés korlátoz–, hanem ennek bárki tagja lehet. (E három pontot illetően hasonlóságot mutatnak a terrorizmussal.
 A 2. pont miatt a kibernetikai terrorizmus és bűnözés kiszámíthatatlan pályákra fogja terelni az új hadviselést.) Az ilyen támadások nemcsak az egyes infrastruktúrák –áramellátás, telekommunikáció, közlekedési-, szállítási- és más logisztikai hálózatok, gazdasági szektorok (pl. élelmiszeripar), vagy a vízellátás– részleges vagy teljes megbénítását idézhetik elő (cyber hadviselés), hanem a teljes fizikai megsemmisüléshez is vezethetnek.” Mészáros Milán
Nyílt levél
Dr. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagyhoz ,  a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem főtitkárához
Tisztelt Vezérőrnagy Úr!
Az alábbi kéréssel fordulok Önhöz:
A Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. 2010. október 4-én Ajka melletti egyik tározójának gátszakadása következtében kialakult katasztrófahelyzet ("Soha ilyen jellegű katasztrófa a világon nem történt” nyilatkozta Hende Csaba honvédelmi miniszter,-forrás: Független Hírügynökség) jövőre vonatkozó tanulságainak levonása érdekében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen egy Renkívüli Biztonsági Konferencia keretében értékeljék a történteket.
Javaslom, hogy a konferenciára (a hivatásszerűen katasztrófaelhárítással foglalkozó szakemberek mellett) hívják meg azoknak a magyar mikro- és kisvállalkozásoknak a szakembereit, akik konstruktív elképzeléseikkel hozzájárulhatnának ahhoz, hogy a jövőben lehetőleg ne történhessenek az október 4-i katasztrófához hasonló tragikus kimenetelű balesetek.
Kelt: Keszthely, 2010. október 5.
Tisztelettel,
Bóza György
ügyvezető
SOLITON-TRON Kft.
 „Polányi Károly, a neves magyar gazdaságtörténész a „Nagy átalakulás” című művében több mint hatvan éve megjósolta: „Ha megengedjük, hogy az emberiség és környezetének sorsát csak a piac törvényei határozzák meg, az a társadalom lerombolásához vezet.” Ennek fényében nem ártana emlékeztetni a piaci szabadság mindenekfelettiségét hirdetőket arra a napjainkban egyre kevesebbet hangoztatott elvre, hogy a szabadság felelősséggel is jár.
„Én mondom: Még nem nagy az ember.     De képzeli, hát szertelen.     Kisérje két szülője szemmel:     a szellem és a szerelem!”     József Attila
Az ember legfontosabb tápláléka a szeretet
„Egy kisbaba akkor érzi magát biztonságban, ha szeretve van. Ez így van velünk felnőttekkel is, mert a szeretet utáni vágy, genetikailag belénk van kódolva, be van írva a lelkünkbe. Még akkor is, ha a tudomány nem tudja megmagyarázni mi is az a szeretet, azt tudjuk, hogy ez egy olyan erő, ami ha megvan, akkor teljes biztonságot képes adni.

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg


„Akár egy halom hasitott fa,
hever egymáson a világ,
szoritja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s igy mindegyik determinált.
Igy él a gazdag is, szegény is,
igy szenvedünk te is meg én is”
- József Attila: Magad emésztő

Ma


Előadó: Катя Россинская.

Dalszerző (zene és szöveg): Алексей Воронов
China, Russia quit dollar

Vlagyimir Putyin, és Wen Jiabao a Szentpéterváron lezajlott

tárgyaláson megállapodott abban, hogy többé nem használják a

dollárt az egymás közötti üzletek lebonyolításához.


Ezentúl csak saját pénznemeiket fogják használni - jelentették ki. A bankok már megkezdték kidolgozni a két valuta egymás közötti átváltásának legfontosabb részleteit. Nemsokára már a piacon, és a bankokban így fogják váltani a valutákat.


A találkozón megállapodások születtek a légi közlekedésről, a vasútépítésekről, vámügyekről, a szellemi tulajdonokról, és a kultúrák védelméről. A két miniszterelnök találkozóján lefektették az országaik közötti megállapodások alapjait, a részletek kimunkálása az ágazatok vezetőire vár. A tárgyalások befejezésére a jövő év közepére számítanak. Továbbá katonai együttműködésről állapodtak meg, és kifejezték, hogy sosem volt még országaik között ilyen jó és erős a viszony.


Wen kijelentette, hogy továbbra is elősegíti Moszkva törekvéseit, mind a földrajzi, mind a gazdasági érdekköreit felhasználja, hogy Moszkvát segítve, közösen tovább munkálkodjanak egy 'ésszerű, és méltányos új rend kialakításán. Forrás: China Daily

Russian Spetsnaz

„Heavier-than-air flying machines are impossible.”
- Lord Kelvin, president, Royal Society, 1895.

SU-27 Flanker 

- Marshal Ferdinand Foch, professor of strategy, Ecole Superiure de Guerre, 1911.

Top-secret : Russian fighter of the future

"Русский стелс"
„The Radio Instrument Building Research Institute under the supervision of Academician A. Avramenko developed a plasma weapon capable of killing any target at altitudes of up to 50 kilometers. Engineers and scientists of the institute in cooperation with the National Research Institute of Experimental Physics (Arzamas-16), Central Aerohydrodynamic Institute, and Central Machine Building Research Institute prepared a concept of the international experiment Doverie (Trust) for testing of the Russian plasma weapon at the American ABM testing ground in the Pacific Ocean together with the US. The cost of the experiment was estimated at $300 million. According to Academician Avramenko, the plasma antimissile weapon would not only cost tens times less than the American SDI, but would also be much simpler in development and operation. The offered joint project could save expenditures on development of its own plasma weapon for the US. The plasmoid based on the energy of ground super-high frequency generators or laser (optical) generators creates an ionized territory in the trajectory of a warhead and in front of it, and completely disrupts the aerodynamics of the object's flight, after which a target leaves its trajectory and is ruined by monstrous overloads. The killing effect is delivered to the target at the speed of light. [..]” Forrás: Plasma weapons  
Russian / Soviet Point Defence Weapons

Russian Defense Business Directory 

„FSUE «RPC «Istok»  was  founded in 1943 as a basic  research Institute   for the development and production of microwave devices for various communication and radar systems in USSR.  Now it is the leading Russian Microwave Electronics Centre.  Istok holds the world priority in the mastering of the mm-wave range, discovery of the IMPATT effect in semiconductors and the development  of  IMPATT diodes, as well as in the invention of a new type of vacuum devices ¾ multiple-beam klystrons and low-noise electrostatic amplifiers.  Istok`s devices fully cover  microwave  and  mm-wave ranges up to sub millimeter  waves  with powers from few milliwatts to megawatts.”

The Beginning: Strangely enough, spread spectrum, the technology...

The story goes back to 1941, when, at the peak of the war Hedy Lamarr, called “the most beautiful girl in the world” by some, was a glamorous movie star. Her life story is arguably more alluring, and certainly more heroic, than any role she ever played on the silver screen.”

A 21. század feltörekvő hatalmai: BRICK

„We're in for a wild ride. More change will happen by the year 2050 than during all of the 20th century combined. Exponentially accelerating technological, cultural, and socioeconomic evolution
means that every year will see more developments than the previous one. Let's explore the 21st century and ride this historic wave of planetary transition with a confident open mind.”
„Vad vágtában vagyunk. 2050-ig több változás fog történni, mint amennyi változás történt az elmúlt évszázad során. Az exponenciálisan gyorsuló technológia, kulturális, és társadalmi-gazdasági evolúció azt eredményezi, hogy minden évben az előzőnél több fejlesztést fogunk látni. Fedezzük fel a 21. századot, és magabiztos nyitott gondolkodással lovagoljuk meg a bolygó átmenetének ezt a történelmi hullámát!”

Szép az, ami érdek nélkül tetszik.
Vannak értékek, amelyek sehol sem kaphatók, és mégis mindenhol megtalálhatók, bennünk, és körülöttünk. Felbecsülhetetlen értékük van.  A külsőségek felszínes burkán átragyog az igazi: a belső szépség. 

A világnak már régen vége van 

Forrongó Afrika

„Tartózkodni kell az olyan katonai jellegű műveletektől, amelyek azt eredményezhetik, hogy elveszítjük az arab népek bizalmát” – mondta a kormányfő újságíróknak. Mint közölte, a tanácskozáson nagy vita volt az óvatos és a kevésbé óvatos szövegezés hívei között, és végül az óvatosabb szöveg lett a végeredmény. „Van egy egységes álláspontunk, amit minimumnak tekintünk, amiben mindenki egyetért” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ugyanakkor véleménykülönbségek is fennmaradtak az uniós tagországok között. Orbán Viktor szerint komoly kihívás Európa számára az, ami most Észak-Afrikában történik. Kérdés, hogy „demokratikusabb lesz-e a tőlünk délre kezdődő világ. A menekültáradat megáll-e, képesek lesznek-e az arab országok otthon tartani a saját fiaikat, és otthon munkát adni nekik, vagy továbbra is nyomás nehezedik az európai országokra, és nekünk kell jövőt biztosítanunk a számukra?” – vázolta a miniszterelnök a kihívás lényegét.” 2011. 03. 11.
„Tökéletesen elszántak vagyunk - mondta Nicolas Sarkozy a francia elnöki hivatalban rendezett válságértekezletet követően, amelyet az Európai Unió, az Egyesült Államok és az Arab Liga tagjai az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1973. számú határozatának érvényesítése érdekében tartottak.
A francia hadsereg parancsnokaként Sarkozy elmondta, a Líbia felett köröző francia harci repülőgépek célja megakadályozni, hogy Kadhafi légi támadást intézzen Bengázi polgári lakossága ellen.” "Líbia jövője a líbiaiak kezében van. Nem akarunk helyettük dönteni. Az arab országokkal együtt az egyetemes lelkiismeret nevében avatkozunk be, amely nem tűrhet el ilyen bűntetteket ... Arab partnereinkkel megvédjük a polgári lakosságot egy rezsim gyilkos őrületével szemben, amely saját népét gyilkolva elvesztette minden legitimitását" - hangsúlyozta sajtótájékoztatóján Sarkozy.

"Ha nem történik érdemi fordulat, anarchia és polgárháború vár Magyarországra"

Édes élet...

A felhőkig emelkedik a cukor ára

„A rendszerváltáskor tizenkét cukorgyár működött Magyarországon, 2004 után már csak öt üzem maradt. 2006-ban bezárt a kabai gyár, mire a gazdák huszonöt százaléka felhagyott a termesztéssel. 2007-ben a fennmaradt négy gyár közül háromra került lakat így a gazdák további ötven százaléka szüntette be a termelést. Mára csak a Magyar Cukor Zrt. kaposvári gyára üzemel ami neve ellenére nem magyar. A mi szempontunkból érdekesség hogy tulajdonosa az osztrák Angrana a hazai E85 gyártó a Hungrana anyavállalata.”
A volt szolnoki cukorgyár egyik épületének felrobbantása. A cukorárak az égbe repültek.

Soha nem látott mértékben drágulnak az élelmiszerek!


 „A kormány által beterjesztett konvergencia program az úgynevezett passzív munkaerő-piaci ellátásokra szánt összeg radikális csökkentését irányozza elő. A Policy Agenda (PA) elemzéségből kiderül, ha a kormányzat végrehajtja ezt a valóban jelentős forráskivonást a szociális rendszerből, akkor további tömegek válhatnak még kiszolgáltatottabbá, a mindennapi megélhetésük lehetetlenül el.” - 2011. 4. 26. 

 „Sürgősen át kell alakítani a közfoglalkoztatás rendszerét, mert az idén fele annyi pénzből fele annyi embernek tudnak munkát adni, mint tavaly.” – VILÁGGAZDASÁG ONLINE, 2011. 06. 01.

„Non scholae sed vitae discimus”

„Több ezer pedagógus demonstrált a kormány oktatási és szakképzési reformprogramja ellen az országos pedagógusnapon, vasárnap Budapesten, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szalay utcai épülete előtt; a tiltakozók a szeptemberi iskolakezdésre országos sztrájkot is kilátásba helyeztek, ha nem jutnak megegyezésre a kormánnyal.” HetiVálasz.hu 2011.06.05

A pedagógusokkal zsúfolásig megtelt Szalay utcában a szervezők azt közölték, hogy a megmozduláson több mint tízezren vettek részt.  
 
Thomas Jefferson
„Nem azok közé tartozom, akik félnek a néptől. A nép, és nem pedig a gazdagok továbbélő szabadságunk támaszai. És, hogy megőrizzük népünk függetlenségét, nem engedhetjük meg, hogy vezetőink állandó adóssággal terheljenek meg bennünket. Választanuk kell takarékosság és szabadság, vagy tékozlás és szolgaság között. Ha olyan adósságokba verjük magunkat, hogy adót kell fizetnünk a húsra, italra, szükségleteinkre és kényelmünkre, munkánkra és szórakozásunkra, hivatásunkra és hitünkre - ahogy Anglia népe is kénytelen -, akkor népünknek, mint nekik is, huszonnégyből tizenhat órát kell majd dolgoznia és tizenöt óra jövedelmét a kormánynak adnia adósságaira és költségeire; és a tizenhatodik óra keresete nem lévén elég kenyérre, kénytelenek leszünk - mint ők is - zabkását és krumplit enni. Nem lesz időnk gondolkozni, nem lesz módunk a hűtlen gazdákat számadásra vonni, hanem örülünk majd, ha létfenntartásunkat megkereshetjük, bérbeadván magunkat társ-szenvedőink nyakára bilincset verni. Földbirtokosaink is, mint az övéik, névleg megtartják ugyan a sajátjuknak nevezett ingatlant és annak igazgatását, de valójában csupán, mint a kincstár intézői, és kénytelenek lesznek - mint övéik is - külföldön vándorolni és megelégedni nyomorral, ismeretlenséggel, kivetettséggel és a nemzet glóriájával. E példa áldásos tanulságként állhatna előttünk, hogy köz- és magán szertelenség miként teszi tönkre a magán vagyonokat. Az alapelvtől való eltérés első esete a második példájává válik, a második a harmadikévá, és így tovább, míg a társadalom nagy része nyomorúság automatáivá alakul és nem lesz máshoz érzéke mint bűnhöz és szenvedéshez. Azután indul el majd a bellum omnium in omnia [harc mindenki mindenkik ellen], amit egyes filozófusok oly elterjedtnek találtak ebben a világban, hogy azt képzelték az embertelenség az emberiség természetes állapota. Az államadósság e félelmetes fogat első lova. Amit adózás és az annak nyomában járó nyomorúság és elnyomás követ.” Thomas Jefferson
Ettől kell félnünk az idén –
„A világ, ahogy ismerjük, a végéhez közeledik - vetik fel egy héten átívelő cikksorozatukban az Eurasia Group szakértői. A Foreign Policy-ban közölt kockázatelemzés, a Top Risk 2011 szerint a következő pár évben a világrend gyökeres átalakulására kell felkészülnünk. Korábban tartósnak hitt szövetségek bomolhatnak fel, s újak köttethetnek; mindeközben jobbára a belső problémák megoldása foglalja majd le a világ menetét eddig irányító hatalmakat.”  2011. január 27
Karácsonyi üzenet 
„Tapasztalatom szerint az igazi boldogság legfőbb jellemzője a béke: a belső béke. Ez nem valamiféle "elszállt" érzés. Nem is az érzelem hiánya. Ellenkezőleg, a béke, amiről beszélek, a másokkal való törődésben gyökerezik, és nagyfokú érzékenységet és érzelmet foglal magába. Jóllehet én személy szerint nem állíthatom, hogy ebben nagyon messzire jutottam, de már az is, hogy erre törekszem, a békesség érzésével tölt el. A boldogság legfőbb jellemzője tehát a belső béke. Ez megmagyarázza azt a paradoxont, hogy míg vannak emberek, akik minden anyagi jólét ellenére elégedetlenek, addig mások a legnehezebb körülmények között is boldogok maradnak...”
   
„Tapasztalhatjuk, hogy az információs társadalmak túlbonyolított

struktúrái viszonylag szerény ráfordításokkal, meglepően egyszerű eszközökkel és módszerekkel sikeresen támadhatóak.”

- SZASZAKMAI SZEMLE A KBH TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA - 2006. 2.szám

 
„A Wall Street Journal felmérése szerint jelenleg mintegy 100 olyan amerikai bank áll a csőd szélén, mely már eddig kormányzati segítségnyújtásban részesült. Ez a szám az idei második negyedévben még “csak" 86 volt.”
 „Az idő lassan elszivárog, nem lógok a mesék tején, hörpintek valódi világot, habzó éggel a tetején.”  József Attila 
 „Én túllépek e mai kocsmán,
  az értelemig és tovább!
  Szabad ésszel nem adom ocsmány
  módon a szolga ostobát.”
  József Attila

„A valóság sohasem az, aminek látszik,
mert a sors a sorssal cinkosan összejátszik.
Nehéz a könnyű és könnyű a nehéz,
ha harcol egymással a szív és az ész.”
Bóza György
 
Évről évre minden drágul, csak egy van, ami filléres tömegcikké silányul:
George Orwell 1984
„Amíg nem ébrednek öntudatra, nem fognak fellázadni, s amíg fel nem lázadtak, nem ébredhetnek öntudatra." George Orwell (aka Eric Arthur Blair)
„Leírás: Az Egyesült Királyság kormányának időszerű az az átfogó stratégiája mellyel a nemzetközi terrorizmus okozta fenyegetettséget vissza tudja verni. Ennek elérésére megállapodtak egy vállalattal, hogy az nyújtson megoldást a problémára. Első lépésben olyan új eszközöket és technológiákat keresnek, amely segítségével előre tudják jelezni az emberi tömeg viselkedését, modellezni tudják azt, illetve meg tudják jósolni, hogy bizonyos eseményekre hogyan reagálnak. A vállalat többféle megállapodásban érdekelt a felajánlott megoldás érettségi fokától függően.”
 

Mindent látnak, mindent hallanak

 Laser Listening Device

FUSION's Non Reflected Beam Laser Listening Device can listen the sounds from long distance up 5Km line of sight from focused window.

 Az egész EU-ban figyel a Nagy Testvér


Információbiztonság ppt.

Kell-e nekünk információs társadalom?

Bár az Amerikai Egyesült Államok – az elektronikus infrastruktúra szempontjából- a világ egyik legfejlettebb országa, éppen ezért az egyik legsebezhetőbb is.
A Guardian kutatása szerint minden negyedik amerikai hacker besúgó, azaz információkat ad ki a nyomozóknak. A kiberrendőrség az illegális hekkelések miatt kiszabható börtönbüntetéssel fenyegetőzve ért el nagy sikert a beszervezésben.
A kérdés csupán az, hogy mi történik akkor, ha későn derül ki, hogy a fenyegetéssel beszervezett ügynökök többsége esetleg idegen hatalom számára is folytat aktív hírszerző tevékenységet.
A Médiakonvergencia információbiztonsági aspektusai
A kórszerű információs technológiák és eszközök szinte napról-napra fokozódó integrációja nyomán az egyre gyorsuló és egyre bonyolultabb folyamatokban olyan interakciók sora jellemzi az ember és a gép kapcsolatát, amelyek által egyre inkább behatolnak életünk minden területébe. Korunk embere más valóságot érzékel, mint a tegnap embere.
 
„A hálózatok által átszőtt globális világ sosem volt olyan sebezhető, mint manapság. Ez a sebezhetőség a nyitottságból, a bonyolult technikai rendszerekből, az infokommunikációs rendszerektől való növekvő függésből, illetve az összefonódó és egymással összekapcsolt létfontosságú infrastruktúrákból eredeztethető.
Az információs társadalom nagyon fejlett, nagyon hatékony, ugyanakkor meglehetősen sebezhető társadalmi és gazdasági rendszer. E társadalom alapvető éltető eleme az információ, melynek mennyisége és minősége létfontosságú a felhasználók számára. Éppen ezért kíméletlen harc folyik az információ gyors megszerzéséért, biztonságos tárolásáért és mind hatékonyabb felhasználásáért. Az optimális mennyiségű és minőségű információ birtoklása jelentős mértékben járulhat hozzá a gazdasági haszon növeléséhez, az esetlegesen bekövetkező károk elhárításához, valamint két fél közötti verseny- esetleg konfliktushelyzetben a másik féllel szembeni fölény kialakításához. Mindezek alapján kijelenthető, hogy az információs társadalomban az egyének, gazdálkodó szervezetek, illetve a kormányzati szervek jelentős információfüggőségben szenvednek. Ez az információfüggőség egyúttal az információs technológiától való függőséget is jelenti, vagyis erősen függenek az információs környezet fejlett, ám erősen korlátozható vagy sebezhető integrált információs infrastruktúráitól, mint például a távközlési hálózatoktól és a számítógép-hálózatoktól.” - Haig Zsolt, ZMNE
„Régebben a szülők igyekeztek a jobb arcukat mutatni a gyereküknek (és ez nem is puszta színlelés volt, hanem korrektebbül is viselkedtek, ha a gyerek a tanúja volt), míg ma nem. Ahogyan az élet minden területén kevésbé védik a gyerekeket, kevésbé törekszenek rá, hogy legalább az életük első évtizedeiben felépülhessenek bennük ideálok. Egyébként nem egyszerűen értékváltozásról van szó, hanem arról, hogy a felnőttek élete is nehéz lett és kiszámíthatatlan, ezért nem tudják menedzselni magukat. Erre még ráterhelődik a média hatása, amelynek - ezt széles körű adatok támasztják alá nemzetközi szinten is - a gyerekek és a hátrányos helyzetűek a leginkább kiszolgáltatottak. A szakember szerint nem lehet úgy változtatni a média tartalmán, hogy a nézettséget továbbra is szem előtt tartjuk: éppen a nézettség mint egyetlen kritérium az, ami fokozatosan kiiktatott minden morális vagy egyéb megfontolást. Ugyanis - és ezt a kereskedelmi adók képviselői cinikusan többször is megfogalmazták - az emberek azért is néznek műsorokat, mert felháborítónak találják. Ilyenkor a felháborodásból közügy lesz, és többen szeretnének tudni róla - közben zajlik egyfajta hozzászokás. Sajnálatos, hogy a médiaszabályozás során poli­tikai iszapbirkózás zajlik, és senki nem tesz erőfeszítést, hogy tisztázódjanak alapvető dolgok: ha például valaki állatot kínozna a Való Világban, azonnal be lehetne tiltatni, ha viszont férgeket etetnek az emberekkel, akkor nem.”
- Vajda Zsuzsanna pszichológus

 A biztonság bizonytalansága 


„Prof. Paar’s team applied the newest code breaking technologies for developing several attacks. With the most devastating attack, car keys (or building keys) can be cloned from a distance of several 100 meters. “Eavesdropping on as little as two messages enables illegitimate parties to duplicate your key and to open your garage or unlock your car”, says Prof. Paar.” Bochum, Germany, March 31, 2008
Embedded security

SZIMATOLÓ MOBILOK avagy A GSM hálózatok biztonsága
„Minél többet tudunk meg a GSM hálózatokról, annál kevésbé biztonságosak” – foglalta össze a jelenlegi helyzetet Karsten Nohl, a Security Research Labs munkatársa. „Szinte pont ugyanúgy, mint a ’90-es években a számítógépek és a net esetén, amikor is az emberek nem igazán értettek a biztonsághoz.”
Pontosan egy éve a Chaos Computer Club kongresszuson mutatták be azt, hogy igenis lehetséges a GSM hálózatok által használt 64 bites A5/1 kódolást feltörni. Akkor persze a szolgáltatók legyintettek, mondván mennyire is nehéz megtalálni egy adott telefont és kiválasztani a kellő titkosított rádióhullámot. A 2010. 12. 28.-án tartott kongresszuson azonban immáron négy, egyenként tizenöt dollárba sem kerülő mobiltelefon segítségével az előadók már könnyedén lehallgathatták bárki telefonbeszélgetését vagy belenézhettek SMS üzeneteikbe. Ehhez pedig mindössze három percre volt szükségük. A célpont körülbelüli földrajzi helyzetét (nagyjából város szintű) egy egyszerű internetes lekéréssel megszerzik, majd a helyszínre érkezve a telefonszámra speciális, sérült SMS-eket kezdenek küldözgetni. Ezeket a hálózat továbbítja, de maga a telefon eldobja, így a célpont felhasználó nem is értesül a bemérésről. A bázisállomások környezetében az átalakított telefonokkal aztán megmérhetik a célpont mobiljáról visszaérkező válaszokat, így annak helyzetét máris pontosabban megkapják.
A lehallgatóvá alakított készülékek egyszerű Motorola GSM telefonként kezdték életüket, majd a kutatók egy speciális firmware telepítésével hozzáfértek a mobil által érzékelt és bonyolított teljes, nyers hálózati forgalomhoz. A telefonok USB csatolójának módosításával pedig egy laptopra küldték a jelet. Ezek után már csak a hálózati adatfolyam feltörése volt hátra, amely magában véve egyáltalán nem lett volna triviális probléma. Azonban a szolgáltatók lustaságának hála ez viszonylag könnyű volt. A hálózat ugyanis bizonyos időnként kiküld egy „Ki vagy?” üzenetet, amelyet viszonylag hosszú üres adatrész előz meg. Bár már évekkel ezelőtt úgy módosították a GSM szabványt, hogy ez az üres rész legyen véletlenszerű adat, a szolgáltatók még mindig lusták voltak frissíteni a hálózatokat. Így aztán egy két terabájtos táblázat segítségével nagyjából húsz másodperc alatt kikereshető a kódoláshoz használt kulcs. A kulcsot pedig a szolgáltatók előszeretettel használják fel többször az egymást követő üzenetváltásokban, így aztán a következő telefonhívást már valós időben hallgathatják az elkövetők. A kihasznált sebezhetőségek egy jelentős részét könnyű lenne befoltozni, például a telefonok helyzetét levehetnék az internetről, az előre ismert kitöltés helyett használhatnának véletlenszerű, valamint cserélhetnék gyakrabban is a kulcsokat. Ezek mindegyike nehezítené a nyomkövetők dolgát. Botorság lenne azonban azt hinni, hogy a 3G telefonok védve vannak az ilyesmi lehallgatástól: a legtöbb szolgáltató ugyanis a 3G hálózaton csak az internetforgalmat bonyolítja, míg a telefonbeszélgetéseket és SMS üzeneteket a régebbi, könnyen törhető GSM hálózatra irányítja át.
Nohl nevetést váltott ki a hackerek közönségéből, miközben ő komoly maradt, amikor az úgynevezett hálózati átprogramozott-szimatoló telefonokat GSMhibakereső eszközöknek nevezte. "Ez az egész egy 20 éves infrastruktúra, sok személyes adattal és kevés biztonsággal" mondta. Segíteni akarunk a telefonoknak keresztülmenni ugyanazokon az evolúciós lépéseken, melyeket az 1990-es években tettek a számítógépek." Források: ars technica     SECURITY RESEARCH LABS

MICRO NLJD

A készülék alkalmas olyan konspirált berendezések és eszközök felderítését, melyek vizuális módon közvetlenül nem érzékelhetők -pl: tapéta, álmennyezet, parketta szegélyléc mögött elhelyezett rejtett mikrofonok, vagy kamerák. Az eszköz képes a távvezérelt, de inaktív állapotban lévő lehallgató berendezések detektálására is.

Non Linear Junction Detector
for bug sweeping operations

„Hosszasan lehetne még sorolni a nanotechnológia többé-kevésbé meghökkentő és adott esetben hátborzongató, lehetségesnek látszó alkalmazásait. Azt azonban világosan kell látnunk, hogy nem valamely eszköz, találmány, stb. kifejlesztése szokott gondot okozni, hanem annak alkalmazása (emlékezzünk arra, hogy a számítógépet sem a számítógépes játékok miatt találták ki). Az előbbi példáknál maradva, az „üldögélős” vakbélműtét egy remek dolog, de az a katona, akinek éppen valamely létfontosságú szervét műtik akarata ellenére az ellenfél irányítása alatt álló nanorobotok, feltehetőleg másként vélekedik arról a kérdésről, helyes volt-e kifejleszteni ilyen eszközöket. Az is egy remek dolog, ha a bankrablót, betörőt leleplezi az okos por, az viszont lehet, hogy ellenérzést vált ki a „beporzott” alanyból, ha a féltékeny házastársnak továbbítják az információt az okos porszemek.”

Ultra-Low Power Wireless Technologies for Sensor Networks

A tegnap álma a holnap alapja:

The Sampling Theorem – An Essential Element of Digital Communications Technology.

„The sampling theorem was first formulated by V.A. Kotelnikov in a mathematically exact manner and published within the context of communication technology problems in 1933, when he was only 25.”

New Wave: Spin Soliton Could Be a Hit in Cell Phone Communication

The animation this frame was taken from (q.v.) shows the development of the soliton over the course of about 2.7 nanoseconds. Current begins passing through the channel in the center, causing the magnetization to oscillate. These oscillations initially move throughout the layer, but after 1.8 ns the magnetization under the hole inverts to form the soliton (center changes to red) and the oscillations are then localized. (Credit: NIST)
„Napjaink globális civilizációja úgy van megszervezve, hogy minden lényeges eleme – a transzport, a kommunikáció, a mezőgazdaság, a medicina, az oktatás, a szórakoztatás, a környezetvédelem, sőt a demokrácia működéséhez nélkülözhetetlen választások lebonyolítása is – alapjaiban függ a tudománytól és technikától, amelyeket azonban a dolgok mai állása szerint szinte senki sem ért. Ez a helyzet felér egy beprogramozott katasztrófával, amelyet ugyan ideig-óráig még elodázhatunk, de a tudatlanság és a hatalom vészjósló keveréke előbb-utóbb belerobban a képünkbe." Carl Sagan: Korok és démonok.
Future Weapons 
„Az amerikai haditengerészet sikeres kísérletet hajtott végre pénteken egy elektromágneses ágyúval, amely 200 kilométeres távolságra képes lövedéket kilőni, s ez a lövedék a hangsebesség ötszörösével halad.
Advertisement
Az ágyú lényegében két sínből áll: ezek közé helyezik be a lövedéket, s azt úgy lövik ki, hogy a sínekbe áramot vezetnek. A lövés energiája 33 megajoule (33000000 Ws) volt.
Például 1 MJ energiamennyiség szabadul fel, amikor egy egytonnás autó több mint 160 kilométeres sebességgel a falnak csapódik. A 200 kilométeres hatótávolság majdnem húszszorosa annak, mint amilyen távolra az amerikai hadihajókon jelenleg lévő ágyúk hordanak - szögezte le közleményében Nevin Carr tengernagy, a haditengerészet kutatási főnöke. Egy ilyen ágyú lehetővé tenné, hogy messzebbről nyissanak tüzet a hajók (ami megvédené ezeket az esetleges ellenséges válaszcsapástól), s egyben a kezelőszemélyzet is jóval biztonságosabb körülmények között dolgozhatna, hiszen az ágyúlövedékek már nem tartalmaznának lőport, vagy más robbanóanyagokat.” 12/10/2010

Elektromágneses hadviselés

A hagyományos fegyverekkel szemben – melyek a kilőtt lövedék kinetikus, vagy kémiai energiáján alapulnak – az elektromágneses  fegyverek a célpontot:
          fénysebességgel terjedő,
          fókuszált elektromágneses energiahullámokkal,
          vagy szubatomi részecskékkel bombázzák,
          elsődlegesen direkt energia átadással érik el  a kívánt (romboló, sérüléseket okozó stb.) hatásukat.

Electromagnetic Warfare pt.2/5  Electromagnetic Warfare pt.3/5 Electromagnetic Warfare pt.4/5  Electromagnetic Warfare pt.5/5

 

 

  HSV Technologies Inc., formerly of San Diego, California is developing a non-lethal weapon that uses ultraviolet laser beams to harmlessly immobilize people and animals at a distance. The Phaser-like device uses two beams of UV radiation to ionize paths in the air along which electrical current is conducted to and from the target. In effect, the beams create wires through the atmosphere wherever they are pointed.
  The current within these beams is a close replication of the neuro-electric impulses that control skeletal muscles. It is imperceptible to the target person because it differs from his own neural impulses only in that its repetition rate is sufficiently rapid to tetanize muscle tissue. (Tetanization is the stimulation of muscle fibers at a frequency which merges their individual contractions into a single sustained contraction.)

  No retinal damage can occur because the cornea absorbs all ultraviolet radiation at the wavelengths used. Moreover, the beams are too weak to produce photokeratitis (corneal inflammation) unless they are directed at the eyes for several minutes. In addition, the current they transmit is insufficient to affect the muscles of the heart and diaphragm.”

Electromagnetic weapons   PowerLabs ElectroMagnetic Weapons

NEW DIMENSIONS OF TERROR

There’s great danger!

Are there millions of private people, companies, authorities and military institutions (weapons, munition, explosives, nuclear materials) the world over who are owners of alarm systems which could be immobilized within a matter of seconds?

We are afraid that the answer is "Yes"! 

Electromagnetic Pulse Attack Debated- But Looms as Real Threat

 Bio-electromagnetic Weapons: The ultimate weapon
 
„Mindannyian tapasztaljuk, hogy szervezetünk működése, közérzetünk és hangulatunk függ az időjárástól, a frontátvonulástól, a mágneses viharoktól. Kevesen tudják azonban, hogy ezekért a változásokért elsősorban a légköri elektromosság a felelős. Viharmentes időben is 100 Volt feszültség esik a magasságkülönbség minden egyes méterén, de viharok idején az elektromos tér gyorsan és jelentősen változik, és ennek a tapasztalat szerint jelentős biológiai és mentális hatásai vannak, mint például a fejfájás, nyugtalanság, izgatottság. Kimutatták, hogy az elektromágneses tér változásai különösen erősen hatnak az agyra és az idegrendszerre. A növények és állatok viselkedése gyakran figyelemreméltóan megváltozik a vihar előtt.” Grandpierre Attila

Ennek a fegyvernek a lövedéke a mikrohullámú elektromágneses sugárzás. Az ADT működési frekvenciája 95 GHz (hullámhossz l = 3,16 mm) és az adóteljesítménye 100 kW. A mikrohullámú elektromágneses sugárzás képes (1 / 64 inch) 0,4 mm mélyen behatolni a bőr alá, ami olyan fájdalmas érzést kelt, hogy a besugárzott személyt menekülésre készteti. A fegyver célja, hogy ellenőrizzék a tömeget: Tüntetések, zendülések, lázadások alkalmával történő tömegoszlatás.

Az ADT hatotávolság az alkalazott antennától függően változik

A hagyományos mikrohullámú parabolikus antenna fő sugárzási övezetei az ábrán látható módon alakulnak.
Az alábbi táblázat adataiból egyértelműen kitűnik, hogy nagyobb átmérőjű antenna nagyobb hatótávolságot eredményez, miközben a fő sugárnyaláb szélessége csökkenő tendenciát mutat.
Az amerikai Légierő Kutató Laboratóriumában (AFRL) Új-Mexikóban egy évtizede fejezték be az ADT rendszer emberi kísérleti alanyokon történő tesztelését. A Légierő szerint az ADT nem halálos fegyver és békefenntartó küldetésekben vagy zavargások feloszlatásánál, eredményesen lehetne alkalmazni: "viszonylag távolról is be lehetne vetni", pl. egy alacsonyan repülő légi eszközről.  Az ADT -típustól függően- 1-3m átmérőjű parabolikus antennát használ a mikrohullámok koncentrált nyalábban történő lesugárzásához. Ezzel az antennával végig pásztázhatják a tömeget, vagy megcélozhatnak egyéneket is. A fejlesztők elmondása szerint a 3 milliméter hullámhosszúságú sugárzás csak 0,3 milliméterre hatol be a bőrbe, pillanatok alatt elérve a 45 Celsius fokos fájdalomküszöböt. 50 fokon, elmondásuk szerint az emberek egy másodpercen belül reflexszerűen elmozdulnak az égető érzés elől. Ahhoz, hogy égési sérülések alakuljanak ki, 250 másodpercet kellene eltölteni valakinek a sugár útjában, ami "elegendő tűrést biztosít a fájdalom és az égés kialakulása között." A Légierő tudósai kilencvenes évek elején, amikor még igen kevés adat állt rendelkezésre, az emberi bőr biztonságára vonatkozóan a 10 mW/s/cm2 mikrohullámú intenzitás szintet állapítottak meg. Ez a határérték több percre, akár egy órára is érvényes lehet, azonban a bőr egyetlen rétegének egy másodperc alatt 50 Celsiusra hevítése olyan nagy energiát igényel, ami szaruhártyát is jókora veszélynek teszi ki, mivel a szaruhártya jóval érzékenyebb, mint a bőr. Egy tanulmány szerint a szaruhártya esetében 2W/ cm2/3 s már maradandó károsodást okoz.
World Record for Gyrotron Oscillation (1.5MW,1s)
Schematic view of gyrotron

Non-LethalWeapons forMilitary Operations Other Than War


 A magyar rendőrség nem halálos fegyverei

Kínai szuperszámítógép lett a világ leggyorsabbja

Zengik a dalt üde mámoros ajakkal...
Ősi kínai dokumentumok alapján valószínűsíthető, hogy Kínában már több mint 2000 évvel ezelőtt, Krisztus születése előtt 200-ban, a császár elé járuló alattvalók "automatikus motozására" nagyméretű mágnest alkalmaztak.
A  kínai császár a fegyveres merénylők elleni védekezésül készíttetett egy speciális (kapubelépőbe rejtett,  feltehetően magnetit tartalmú anyagból kovácsolt "patkómágnest" tartalmazó) készüléket, amely a vastartalmú tárgyakat magához vonzotta.
Beautiful Chinese airwoman. She defends her homeland. And who protects her?

Gyönyörű kínai pilótanő. A hazáját védi. Őt ki védi meg?

Kína alig valamivel hosszabb idő, mint a magyar átalakulás ideje alatt, megnégyszerezte a GDP-jét. (Magyarország mára éppen hogy csak elérte az 1989-es GDP-jét.) A nem is olyan rég még éhező, később élelmiszert importáló Kína előbb önellátó, majd nettó exportőr lett a mezőgazdasága-élelmiszeripara terén. A magyar mezőgazdaság - mely 20 millió ember ellátására alkalmas agráripari lehetőségekkel rendelkezett, mára már alig tud exportalapot megtermelni, az EU-csatlakozással mezőgazdasági exportkapacitásai pedig tovább csökkennek.
Budapesten állított csapdát az FBI a kínai űrkutatási hivatal két vezetőjének, akik az amerikaiak szerint tiltott haditechnikai eszközt, speciális mikrocsipet akartak vásárolni. Ezért ahogy leszálltak Ferihegyen, letartóztatták őket. A kínaiak viszont azt mondják: ők csak hagyományos mikrocsipeket akartak venni, ezért nem értik a letartóztatást. A kínaiak menekültstátuszt kértek Magyarországtól. 
Egyetlen ember vált az elszegényedő Amerika és a FED elleni fellépés élharcosává, a texasi képviselő Ron Paul, aki Washingtonban nagyon kemény hangot üt meg a FED mindenható uraival szemben, könyve, a jegybank megszüntetését, a pazarlás mentes kormányzati működést és az igazságos kereskedelmi szerződéseket hirdető „End the FED” bestseller lett néhány napon belül. Ron Paul közérthetően, még amerikai átlagember számára és érthetően magyarázza el a gazdaság és a pénzügyek bonyolult világát a kamerákon keresztül, ezért egyre nagyobb a népszerűsége.
... és mi lesz veled Európa?! 
„Sötét képet festett a francia védelmi miniszter Európa jövőjéről: megkongatták a vészharangot, miszerint egy amerikai-kínai „G2” által irányított világrend áll küszöbön. Uniós kollégáival az összefogás szükségességét hangsúlyozták védelempolitikai területen, de nem ez az egyetlen probléma, amivel az EU-nak szembe kell néznie, ha legalább megőrizni szeretné a világban szerzett befolyását.”
„Néhány közgazdász továbbra is meg van győződve arról, hogy az euróövezetnek fel kell bomlania. A szakértők szerint ugyanis fundamentális problémákkal küzd a monetáris unió: egyes országok ugyanis súlyos versenyképességi hátrányba kerültek - írja a WSJ az uniós csúcsot követő, az euróövezet kilátásaival foglalkozó cikkében, amely emlékeztet arra: a nemzeti fizetőeszköz esetleges újbóli bevezetése lehetőséget adna az adott ország számára arra, hogy leértékelje devizáját, így versenyképesebbé válnának termékei.”
Világpénznek nevezhető az a valuta, amelyik nemzetközi szinten is be tudja tölteni a pénz funkcióit (vagyis forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincsképző - felhalmozási - megtakarítási eszköz és értékmérő eszköz). Napjainkban az euró és az amerikai dollár képes betölteni a világpénz szerepét.
A 20. század közepe óta a dollár volt az egyetlen valuta, amely be tudta tölteni a világpénz szerepét. A nemzetközi pénzpügyi forgalom 40-60%-a dollárban zajlott. A '90-es évek közepére a dollárnak körülbelül 65%-ra emelkedett a súlya. Sok ország a dollár árfolyamához rögzítette a valutáját, néhány ország pedig dollárra váltotta le korábbi valutáját. 1999 óta, vagyis az euró hivatalos európai bevezetése óta a dollár kezd veszíteni súlyából. Az euróhoz többnyire kelet-európai és nyugat-afrikai országok valutáit rögzítették. 2006 végére a forgalomban lévő pénz összértékében az euró aránya megelőzte a dollárét. Számokban kifejezve több,  mint 610 milliárd euró volt forgalomban, ami akkori átváltáson 800 milliárd dollárnak felelt meg.
A Magyarországon napról napra mélyülő  morális válság alapvető okai: tudatlanság, kapzsiság, hatalomvágy, és az, hogy a magyar társadalomban (rétegfüggő mértékben) az alkalmazkodási kényszer nagyobb, mint az igazmondás kényszere. Miközben az elégtelen alkalmazkodás (pl. a valóság tényein alapuló, dolgokat pontosan nevükön nevező kommunikáció) nagy valószínűséggel megjósolható következménye a szociális, kulturális és gazdasági kirekesztés, az igazság elhallgatásának, a csúsztatásnak, a valóság tudatos elferdítésének nincs vagy minimális a következménye. A kirekesztés ellen az egyik bevált védekezési forma a kapcsolati hálózat kiépítése, ápolása. Mivel az egyébként törvényben garantált szociális, kulturális, gazdasági és politikai jogoknak nincs megbízható intézményes garanciája, érvényesítésük nem lehetséges személyes kapcsolatok nélkül. 
Albert Camus: A magyarok vére
(okt. 1957, Párizs)
"Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésre, a nyugati világ szemeláttára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futball szurkolók vasárnapi kupa mérkőzés után.
Túl sok a halott már a stadionban, és az ember csak saját vérével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.
Azok közé sem tartozom, akik úgy hiszik, alkalmazkodni kell, ha átmenetileg is, bele kell törődni a rémuralomba. Ez a rémuralom szocialistának nevezi magát, nem több jogon, mint ahogy az inkvizíció hóhérai keresztényeknek mondták magukat.
A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával, elérje a nemzetkőzi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben.
És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt.
A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.
A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.
Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál erőivel, amelyek elhomályosítják a történelmet, – bontakozik az élet és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezzünk, és amely a szabad alkotás és szabad munka terméke.
A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, – miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk!"
Mementó
- Az első és a második világháború áldozatainak, - A Hiroshimára és Nagaszakira ledobott atombomba áldozatainak, - Az 1956-os magyarországi forradalom során utcai harcokban,   sortüzek által, és a forradalom eltiprását követően, bírói ítéletek   alapján elkövetett államhatalmi gyilkosságok áldozatainak, - A 2010. 10. 04-én Magyarországon, az Ajkai kistérségben bekövetkezett   vörösiszap-katasztrófa áldozatainak, - A tudatlan és korrupt felnőttek ostoba és aljas cselekedetei miatt    pusztító éhínség, évente 6.000.000 gyermekáldozatának
EMLÉKÉRE
Minden sírra egy szál virág…
Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Mi nem felejtünk! 
Those who live in the hearts of others, never die

Russell–Einstein-manifesztum

„Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.”
József Attila

A világ első tranzisztora golflabda nagyságú volt. Manapság egy bélyeg nagyságú szilícium lapkára akár 100 millió -tranzisztorfunkciót betöltő- félvezető átmenetet integrálnak.
A fotón balra: John Bardeen  A fotón jobbra: Walter H. Brattain
A fotón középen: William Bradford Shockley
A három tudóst 1956-ban fizikai Nobel-díjjal tünteték ki.
1948-ban Bardeen, Shockley -val és Brattainnal együtt felfedezik tranzisztorhatást, ami forradalmasítja egész világunkat. Ez a kvantummechanika talaján létrejövő szilárdtestfizika egyik legnagyobb hatású felfedezése.
A Bell Laboratórium három kutatója Walter Brattain, John Bardeen, William Shockley 1934 óta kísérleteztek különféle anyagokkal. Kutatásaik során két olyan anyagot (germániumot és a szilíciumot) találtak, amelyek félvezető tulajdonságot mutattak.
Az első tranzisztor (1947. december 16.) félvezető alapanyaga germánium volt.
Az első tranzisztort kísérletképpen egy korabeli csöves erősítő egyik elektroncsövének helyébe építették be, melyet elsőként a vezetőség öt tagja előtt mutatták be, akik megbizonyosodhattak az új alkatrész működőképességéről. Az új eszközt 1948. június 17-én szabadalmaztatták. A tranzisztor nevet a távközlési részleg vezetője, John Pierce adta az alkatrésznek. A tranzisztor felfedezése kezdetben nem vert fel nagy port, lassan ment át a köztudatba, de végül alapjaiban átalakította az elektronikai ipart.
 „Szinte feledésbe merült, hogy a félvezető integrált áramkörök terén volt egy sikeres kitörési kísérlet hazánkban! Ez, az 1975-80 között, OMFB támogatással végrehajtott program, amelyet "LSI Kft."-nek becéztünk, bizonyította, hogy a hazai szakmai közösség (HIKI, KFKI, TKI és BME) képes volt egy korszerű mikroprocesszort kifejleszteni, és ezer darab előállításával demonstrálni ezt a készségét. A szakma ma legelismertebb és a szakmában is maradt kutatói - kiragadott példaként Csurgay Árpádot, Roska Tamást, Bársony Istvánt, Keresztes Pétert említem - ezen az ujjgyakorlaton alapozták meg mindmáig "eladható" tudásukat. Mások kisvállalatokat alapítva tették teljesebbé az innovációs kört…” Magyar Tudomány
MEMENTÓ
„A lelkiismeret olyan tükör, melyet az ember néha összetör. És mégis: minden darabjában az Ember tükröződik vissza…” - Bóza György: Az Univerzum végrendelete, Misztérium -
Emlékezzünk!
Élőkre és Holtakra,
Pusztítókra és Alkotókra
A Teremtő Gondolatra.
Emlékezzünk!
   Az emlékező ember alapvető erkölcsi kötelessége: Szembenézni a lelkiismeret tükrével. Ebben a tükörben évtizedek távlatán át is tisztán rajzolódik ki Los Alamos Démonának elemi rettenetet sugárzó gigászi gombaalakja. A lelkiismeret tükrét nem fátyolozza radioaktív homály.
   Azon a reggelen: 1945. augusztus 6-án: A hirosimai bomba morajló robbanásába emberek tízezreinek halálsikolya vegyült, s az Apokalipszis összhangzattana szerint: Sorsszimfóniává egyesült.
   Ám a nukleáris éjszaka rémítő sötétjében új hajnal fénye derengett…
Ebben a hajnalban: Az emberi homlokcsontok mögött, a gondolatok bölcsőjében, már ott ringott egy újszülött.
Az örvénylő gondolatok mélyéből, tüneményes kristályvilágokon át érkező parányi jövevényt az ember segítette világra.
   A misztikus csecsemő a keresztségben a Tranzisztor nevet kapta. E morzsányi csoda misztériuma sajátos kettősséggel bír:
Embermilliók sorsának alakulását egyre növekvő mértékben befolyásoltja, miközben saját méretei láthatatlanná zsugorodnak.
Korunk félvezetőgyártói a tranzisztorokat mikroprocesszoros összkomfortokba költöztetik, ahol a parányi kristályuniverzumok lakói – sokmillió társukkal együttműködve – egy (rácsok mögötti) zárt világból az őket körülölelő világra hatnak.
Arra a világra, melyben mi emberek isrt élünk, - amelyben emberi kultúránk elidegeníthetetlen részeként együtt létezik: A kőbe vésett fájdalom és a szilíciumchipbe mart értelem…
   Mit üzennek a jövő nemzedékének a régmúlt s a közelmúlt emberi alkotásai?
Vajon képes lesz-e a Holnap embergyermeke helyesen értelmezni elődei alkotásainak szimbólumrendszerét?
PUBLIC LETTER TO THE MASTERMINDS OF THE WORLD…
   Mindenkit fenyeget az a veszély, hogy üresnek ítél valamit, ami objektív jelentéssel bír (sőt szép) csak azért, mert nem érti meg az alkotás szimbólumrendszerét.
A fenyegetés valóra váltása, ami rajtunk: Földlakókon múlik, - pusztulásunkat okozhatja.
Jövőnk az emberi homlokcsontok mögötti világokban születik.
Az újszülött nem lehet szörnyszülött!
Ez mindannyiunk közös felelőssége… 
  
Sub rosa: Quantum quenched natural coding system
„Ha nem tudod, hogy mit keressél, és azt sem, hogy hol keressed, 
akkor hogyan találod meg? 
Megjegyzés: „A legnehezebben dekódolható üzenetek a nyílt üzenetek.”  
Bóza György
„Az emberi tudat alighanem az utolsó megmaradt misztérium. A misztérium egy olyan jelenség, amellyel kapcsolatban az emberek nem tudják, hogyan gondolkodjanak róla — egyelőre. Vannak egyéb misztériumok is: az univerzum keletkezésének rejtélye, az élet és a reprodukció rejtélye, a természetben található tervezés rejtélye, az idő, a tér és a gravitáció rejtélye. Nincs még végső válaszunk a kozmológia, a részecskefizika, a molekuláris genetika és az evolúcióelmélet kérdéseire, de tudjuk, hogyan gondolkodjunk felőlük. A tudattal azonban továbbra is szörnyű zavarban vagyunk. Sokan vannak, akik azt állítják, a tudat rejtélye sohasem lesz megoldható.” - A TUDAT MAGYARÁZATA

Az emberi tudat és a világegyetem

„A tudatos agy alighanem a tudomány legnagyobb megoldatlan problémája. Nem sikerült megmagyarázni az öntudat és a szubjektív érzések eredetét, és azt az ellentmondást, amely a szabad akarat és a természet oksági törvényei között feszül.” Dr. Héjjas István
Dr. Héjjas István : Kutatómérnök, feltaláló. 
   A Miskolci Egyetemen gépészmérnöki diplomát szerzett. Végzett mérnökként a Villamos Automatika Intézethez került, ahol elektronikával és automatizálással foglalkozott. A Budapesti Műszaki Egyetemen irányítástechnikai szakmérnöki oklevelet és doktori fokozatot is szerzett.

   A Műszeripari Kutató Intézetnél lézeres méréstechnikai és spektrofotometriai kutatási-fejlesztési projekteket vezetett. E témakörökben több szabadalmazott találmány is fűződik a nevéhez.

   Évtizedek óta behatóan foglalkozik az ókori távol-keleti vallásokkal és filozófiákkal, és ezek, valamint a modern tudományos felfedezések közötti hasonlóságokkal, párhuzamos gondolatokkal. E témakörben is több könyve és írása jelent meg, mint pl. Illúzió vagy valóság?, Buddha és a részecskegyorsító. Nyugdíjazása óta főiskolai docensként előadásokat tart számítógép-technikai ismeretekből, valamint a filozófia tantárgy keretében az ókori hindu és kínai vallási bölcseletekről.

A tudat kérdésének egyes problémáiról

 A tudat működésének anyagi hordozói

„A kvantumvilágban csodálatos dolgok történnek. Egy atom által kisugárzott fény szétoszolva halad át az optikai rács minden egyes résén, de amint a fotolemezre ér, az egész energia egyetlen atomra összpontosulva jelenik meg a fény teljes lendületével egyetlen elektront lök meg. A fizika óriásai (köztük Einstein és Bohr) töprengtek a fényhullám szétfoszlása és a fénykvantum koncentrált lökése közt rejlő ellentmondáson. Bohr hajlandó volt az energia egzakt megmaradását feláldozni, a Newton-féle pályák után az energiatételnek is csupán statisztikus érvényt tulajdonítva. Az elméleti elképzelést támogatta az amerikai Shankland kísérlete. Szerinte elektron-foton ütközésben nincs pontos időbeli egybeesés a szórt foton és a meglökött elektron között, tehát a Compton-szórás elemi folyamatában nem teljesül egzaktul az energia és lendület megmaradása. Meginogtak a fizika elvi alappillérei...” Fizikai Szemle

 
   Sub rosa:
„A reneszánsztól fogva a bankárok mindinkább meghatározó szereplői lettek a társadalom életének, s ebben egy pénzügyi újításaival elképesztő vagyonra és hatalomra szert tévő augsburgi családnak kitüntetett szerepe volt. A Fuggerek története arra is rávilágít, hogy kik vagyunk ma: miért vezetünk többszörös könyvelést, miért használunk hírszolgáltatásokat, miért vannak szociális rendszereink, miért vegyítjük a pénzügyi és politikai befolyást, vagy miért hívjuk fukarnak a fösvényeket.”
Mai világunk kialakításában hatalmas szerepe volt egy augsburgi bankárcsaládnak, a Fuggereknek. A dinasztiát 1367-ben alapította egy szegény, vidéki takács, Hans Fugger. Alig százötven évvel később már a Német-római Birodalom vagyonának egytizede az ő kezükben volt. Pápák, királyok és császárok ostromolták őket folyamatosan újabb és újabb hitelekért, amelyeket minden esetben busás haszon ellenében folyósítottak. A Fuggerek felismerték, hogy az üzleti életben az információ a legnagyobb érték. Titkosszolgálatokat megszégyenítő hírhálózattal rendelkeztek, így sokszor már akkor lecsaptak egy-egy lehetőségre, amikor versenytársaik még nem is hallottak róla. Arra is rájöttek, hogy az információk alakításával további előnyökhöz juthatnak, és gyakorlatilag megteremtették a hírszerzést, az üzleti újságírást, de ők vezették be a hármas könyvelés rendszerét is. Rövid időn belül szinte az egész európai kereskedelem a felügyeletük alatt állt a rabszolga-kereskedelemtől a fűszerimporton át az egyházi feloldozást adó búcsúcédulák terjesztéséig. Egy idő után rájöttek, hogy a bányászatban milyen hatalmas profit rejlik, ezért a teljes bányaipart igyekeztek az irányításuk alá vonni. Mindenhol megjelentek, ahol pénzt szimatoltak. Európa összes nagyobb városában nyitottak kirendeltségeket, de jelen voltak Amerikában és Afrikában is.
A maga korában Anton Fuggert a világ leggazdagabb emberének tartották, családjuk igazi nemzetközi hatalmassággá vált, de könyörtelen üzletpolitikájuk és mérhetetlen kapzsiságuk rengeteg ellenséget szerzett nekik. Társadalmi megítélésüket jól példázza, hogy a magyar nyelv "fukar" szava a család nevéből ered. 
„S hol táborokba gyűlt bitangok  verseim rendjét üldözik,  fölindulnak testvéri tankok  szertedübögni rímeit.”  József Attila
  
Magyarság és tehetség

„ 1956 - az emberiség történelmének egyik legfényesebb lapját nem is olyan régen mi, magyarok írtuk. De vajon a békeidőkben is mutatja a rendkívüliség jeleit ez a nép?
Nemrég zajlott le a matematikai diákolimpia, ismét, mint megrendezése óta általában, jelentős magyar sikerrel: a magyar csapat a harmadik helyet szerezte meg a nemzetek versenyében, 75 induló nemzeti csapat között. Ha belegondolunk, milyen kis ország Magyarország, lakossága mindössze 10 millió, mégis képes a 6 milliárd lakosságú Föld legjobbjai közé kerülni, ez bizony több mint kimagasló eredmény. A nemzetközi diákolimpiák megrendezése óta, több mint negyedszázada diákolimpikonjaink az elsők között voltak, nemcsak matematikából, hanem az összes egyéb területen, kémiából, fizikából is. A tények annyira kiugróak, hogy ezek felett mások is elgondolkoztak már. Összehasonlításul, ha a sikerorientált, gazdag Egyesült Államok diákolimpikonjainak teljesítményét összevetjük a lakosság lélekszámával, és ezt tekintjük száz százaléknak, akkor a magyarok teljesítménye eléri a 3000 százalékot! Minek tulajdonítható ez? A kérdés annál inkább jogos, mert a két ország közül egyértelműen az USA költ többet oktatásra.
... De térjünk át a sportra. Mi a magyar sportsikerek titka? A magyar sport belső szerkezete, kiépítettsége, anyagi ellátottsága messze áll a világ élvonaláétól. Ez sok esetben szinte meghatározza a teljesítményeket. Nálunk mégis más a helyzet, a magyar sportolók teljesítménye ismét csak világszínvonalú. Ismeretes, hogy a millió főre jutó aranyérmek számában az olimpiák újkori történetében Magyarország a világelsők között van (1 aranyérem/1 millió fő). Mondhatnánk-e erre, hogy a magyar sport intézményrendszere a történelem legsikeresebb sportolóit nevelte 1896-1992 között? Ha az amerikai sportolók teljesítményéhez viszonyítunk, bár mindez éppúgy vonatkozik Oroszország vagy Kína, Egyiptom vagy Brazília teljesítményére, akkor a magyar sportolók teljesítménye több mint 1000 százalékos. Itt figyelembe vehető volna az amerikai társadalom köztudomású, a magyar társadaloménál összehasonlíthatatlanul nagyobb fokú sport-orientáltsága, gazdagsága, és akkor ez a mutató bizonyára ismét 3000 százalék felettinek adódna. Tekintve, hogy az olimpia nem a tömegsport, hanem az élsport mutatója, és így elég, ha egy-egy kiemelkedő képességű edző megjelenik, mint pl. Széchy Tamás az úszóknál, és - vélhetnénk - máris megvan az eredmény magyarázata. Hasonlóképpen, a magyar iskolarendszer kiemelkedő eredményességét is visszavezették már egy kiemelkedő személy munkásságára, báró Eötvös Lórándéra. A szükséges mérlegelés, a megfelelő tényezők figyelembevétele helyett úgy tűnik, hajlamosak vagyunk itt az iskolarendszerre, ott egyes személyekre aggatni az érdemeket. Úgy tűnik, a legfontosabb tényezők közül épp az emberi tényezőt hagyták figyelmen kívül. Márpedig kettőn áll a vásár: az iskolarendszer mellett azt is figyelembe kell venni, kik, milyen emberek járnak az iskolába! 
... De mi az oka, hogy a magyarságban eszerint ilyen rendkívüli gyakorisággal jelentkeznek kiemelkedő személyiségek? Ha nem az iskolarendszer, akkor micsoda- talán a család hatása?
Vegyünk hát egy olyan színteret, amely elsősorban születési adottságokkal függ össze, egy olyan képességgel, amely a legfiatalabb gyermekkorban alakul és fejlődik ki, és ez az emlékezőképesség, a memória. A memória fejleszthető képesség, de nincs intézmény, amely ezzel különösebben foglalkozna. Mégis, a nemrég megrendezett “Memory” világbajnokságon az első három helyezést egyaránt magyar versenyző érte el! Egyes tudományágakban a tények pedig mintha magyar hegemóniát mutatnának. Így például az elméleti biológia megalapítói és legjelentősebb alakjai szinte kivétel nélkül magyarok vagy magyar származásúak: gondoljunk itt Bauer Ervinre, Ludwig von Bertalanffyra, Polányi Mihályra, Bornemisza Istvánra, vagy László Ervinre. Fizikus körökben közismert anekdota, hogy a második világháború idején, amikor az Egyesült Államok tudományos potenciálján múlt a világ sorsa, és összegyűjtötte a világ legnagyobb tudósait, az atomkutató tudósok legfelsőbb bizottságának egyik ülésén elhangzott: miért nem beszélünk saját nyelvünkön, hiszen közülünk egyedül Fermi nem beszél magyarul! A Nobel-díjas Leon Lederman, a legnagyobb amerikai fizikai kutatólaboratórium igazgatója 1993-ban ezzel összefüggésben a “pesti marslakók” jelenségéről írt.
Dr. Vári Péter (Országos Közoktatási Intézet) megállapította, hogy Magyarországot a nemzetközi vizsgálatok a legösszetettebb tudást nyújtó országok közé sorolják. Lehet, hogy számos speciális területen lemaradtunk az élbolytól, de a komplex ismeretek révén ez könnyebben behozható, míg a speciális képzést szerzett diákok aligha képesek az általános műveltségi hiányt pótolni. Ez a tény rendkívül figyelemreméltó, és megvilágítja a probléma lényegét. Mert bár igaz, hogy a magyar társadalom atomizálásával párhuzamosan egyre inkább szétesik a család, egyre kevésbé képes teljesíteni feladatait, de ez a romlás még nem érte el azt a szintet, ahol a világ többi országa ebben a tekintetben áll. A társadalom romboló hatásai utoljára érik el a családot - ha a család szétesik, a modern fogyasztói társadalom rothadását már semmi sem állíthatja meg.
... A magyarság hányatott sorsa, ezeréves elnyomattatása dacára képes volt megőrizni nemzeti sajátosságát, egykori család- és életszeretetének, életélményének olyan mennyiségét és minőségét, amely az egész élet megalapozásában mindmáig nemcsak páratlan a világon, hanem messze kiemelkedően, kisugárzóan világít az adatok mögül. Az egész emberiség legfőbb érdeke, minden sikerességi szempont fölött, hogy e tekintetben ne a magyarság csonkuljon szüntelenül a többi nemzethez képest, hanem a világ népei teljesedjenek ki a magyarsághoz. Így hát a magyarság egyik fontos létfeladatának tekinthetjük, hogy ezt a természeti adottságát ne engedje lerontani:” Grandpierre Attila
 Világhírű magyarok listája

A magyar feltaláló véleménye szerint egy liter víz felhasználásával az autó 100 km utat tehetne meg. MAGYAR VILÁGBAJNOKOK
Csollány Szilveszter
olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász

Magyar alkotók

„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek.”
- Ady Endre: A Tűz csiholója

Kőrösi Csoma Sándor

„Kőrösi Csoma Sándor könyvtárát, amely 36 tibeti nyelvű kötetből áll 1839-ben ajánjtdékozta a Bengáli Ázsiai Társaság főtitkárának, S. C. Malannak, akit akkoriban tibeti nyelvre tanított. A könyvek létezéséről egészen addig nem volt tudomása senkinek, amíg 1883-ban Duka Tivadar (Kőrösi Csoma Sándor életrajzírója) fel nem kereste Malant Londonban. Malan Dukának ajándékozta az anyagot, ő pedig 1885-ben a Magyar Tudományos Akadémiának. Ez a gyűjtemény került fel nemrég az internetre. A 36 tételből álló kollekció egy része az úgynevezett "Alexander-könyvek", amelyekben Csoma kérésére mesterei a tibeti irodalom és tudományosság egy-egy területét összegezték. A gyűjtemény másik részét az utazó által vásárolt könyvek, fanyomatok és kéziratok alkotják, amelyek között a buddhista és főleg a lamaista irodalom híres alkotásai találhatók.” Terebess Ázsia E-Tár

Robert Browning
Dardzsilingi sír fölött
Ím itt a csúcs! A sokaság alant
Él, ahol lehet.
Ő hős: nem élni, de tudni akart –
S lenn kap sírhelyet?
Fenn a helye, hol felhő, meteor
És villám lobog,
Csillag jön s megy, vihar gyönyöre forr;
Csend, hints harmatot!
A nagy szándék a bérctetőre hág
S végül elpihen,
Még dicsőbben, mint hinné a világ,
Él s hal odafenn,
Mint ott lenn sejtenék…”
/Weöres Sándor fordítása/
 

„Az itt ábrázolt sírkő nyugszik hamvain.
Britt társaság emelte tudományos érdemeiért.
Egy szegény, árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt, kitartó hazafiságtól lelkesítve - Kőrösi Csoma Sándor - bölcsőjét kereste a magyarnak és végre összeroskadt fáradalmai alatt. Távol a hazától alussza örök álmát, de él minden jobb magyarnak lelkében.
Nem magas helyzet, nem kincs a nemzetek véd-őre, hanem törhetetlen hazaszeretet, zarándoki önmegtagadás és vasakarat. Vegyetek példát hazánk nagyjai és gazdagjai egy árva fiún és legyetek hű magyarok tettel, nem puszta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó fitogtatással."
A képet, amely Széchenyi István haláláig az íróasztalán állott, 1876-ban Széchényi Béla a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. Ez az eredete a dardzsilingi sír magyar feliratában szereplő Széchenyi-idézetnek. Terebess Ázsia E-Tár 

 

 „Bolyai János, a geometria rendszerének megújításán dolgozva felismerte, a kora nagy problémáját: nincs az egyes embernek, de a közösségeknek sem, választási lehetősége az életvezetés módjának a megválasztásában. Az okát a tudatlanságban jelölte meg. Ezért célul tűzte maga elé az emberiség tudását fejlesztő műnek, a Tannak a kidolgozását.”
„ Arról is szól kézirataiban, hogy tulajdonképpen matematikai vizsgálódásai közben döbbent rá arra, hogy kutatásai körébe be kell vonnia a létezés egész problematikáját: a természetit és az emberit egyaránt  Seebauer Imre: Bolyai János világlátása…
"Gyakori jelenség, mikor a nagy tudósok, kutatók vagy felfedezők munkássága közismertté válik, hogy mindenki tud róluk, de csak körülbelül a rejtvényfejtéshez elegendő szinten, azaz sablonosan és felszínesen."
"A magyar származású világhírű orvosról eddig az volt tudható, hogy természetes halállal halt meg, illetve saját magát fertőzte meg. A valóság azonban teljesen más. Semmelweis holttestét három alkalommal felboncolták, s ezek során pontosan leírták a csontváz állapotát. A bécsi boncolási jegyzőkönyvekből világossá vált, hogy a csontvázon több ütési sérülés, törés található, eredetüket azonban eddig nemigen firtatták. Kutatásaim alapján kiderült, hogy Semmelweist különböző ígéretekkel kicsalták külföldre, s ott módszeresen elmebetegként kezelték. Többször összeverték, bezárták és magára hagyták. Ennek következtében elrepedt a lépe, a mája és több csontja is eltörött. Napokig haldoklott. Ez azt bizonyítja, hogy Semmelweis Ignác gyilkosság áldozata lett." 
– Dr. Garamvölgyi László
Jedlik Ányos István (Szímő, 1800. január 11. – Győr, 1895. december 13.): magyar[1] természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, kiváló oktató. Nevéhez fűződik többek között az első elektromotor megalkotása, az öngerjesztés elve (a dinamóelv első leírása [2]) és a feszültségsokszorozás felismerése.
Zseni lehet, aki soron van, akit a sors keze kiválasztott, akinek ősei akaraterővel, lelkiműveltséggel, a művészi tehetséggel voltak felruházva, aki telivérrel – szerelemmel – jött a világra, aki szerelmes volt a dajkájába, aki szerelmes volt a napba, szerelmes volt az üstökös csillagba; a ki a szabadba kívánkozott s pille után futkosott, aki szerette az igazságot, magában soha nem unatkozott, aki a munkát szeretettel végzé – a gondolattal a jövőt keresé, aki szakított a jelennel s útrakelt a sejtelemmel, aki mindenütt és mindenben szívét használta a küzdelemben ... aki első szerelmét Plátóilag nézte, közelebbről a csalódás kísérte, aki szerelmes volt a hazájába s szeretettel gondolt a nagyvilágra, aki le tudott mondani mindenről – gazdagságot, hatalmat nem irigyelt senkitől ... aki folyton küzdött önmagával s küzdelmét nem tudatta a világgal, aki álmában is nyugtalankodott – s önmagával megelégedve nem volt, aki a szépben gyönyörködött s a naplementében ábrándozott; akit a küzdelem közepette az ihlettség meglepte; aki az ihlettség örömére új világ jöttét érezte, aki láthatatlan ihlettől minden ismeretnek az ismeretét – minden tudásnak a tudását sejtette, aki a láthatatlan hangot felfogta és megértette ...”  (Csontváry-emlékkönyv; A lángész – Ki lehet és ki nem lehet zseni; 61-62. o.; Corvina Kiadó, Kner Nyomda, Gyoma, 1976.)" 
„Ti, hibás emberek, nem elég, hogy a sarlatánok útján eltévedtetek, hanem az isteni természettel szemben támadásba mentetek. Ti nem voltatok megelégedve az egészséges tiszta levegővel, megrontottátok füsttel, bűzzel, ti nem voltatok megelégedve a legjobb forrásvízzel, teli tettétek magatokat különféle szeszekkel, tinektek hiába sütött a Nap - ti nem vettétek észre, tielőttetek hiába zúgnak a patakok, rohannak a folyók, megtermékenyíteni őket, ti nem voltatok arra valók.”
Az élet nem elmélet, az élet valóság, amely kötelességgel jár mindennel és mindenkivel szemben. " /Csontváry Kosztka Tivadar/
 
BORY JENŐ 
(1879-1959) építészmérnök, szobrászművész
Az amerikai kutatók által tudományosan is bebizonyított tényt, hogy létezik sírig tartó szerelem:  lehet valaki őrülten szerelmes évtizedek múltán is, csodálatosan példázza Bory Jenő és felesége Komocsin Ilona szerelmi kapcsolata, ami tudományos ténynél gyönyörűbb bizonysága annak, hogy a szívnek nincsenek ráncai. 
A szívnek nincsenek ráncai:
„… felvetettem, hogy gondolataink jó része közvetlenül a Kozmosz rezgéseinek agyrezgésekké átalakulásából eredhet. A Világegyetem minden jelensége rezgésekkel, hullámokkal kapcsolatos: látható és láthatatlan fényt, elektromágneses sugárzást bocsát ki, és vákuumhullámokat kelt. A fény pedig a leghatékonyabb információhordozó: képeket hordoz, magában hordja az őt létrehozó rendszer képét. A Világegyetem alapjelensége tehát, hogy minden része hullámok formájában folyamatosan szerteutazik s bejárja a Világegyetemet. És amikor elér a fény egy állomásra, s ott elnyelődik, akkor kigyújt egy belső képet, s ez a belső kép ismét csak rezgéseket kelt, s ezek a belső képek ismét csak útra indulnak, hogy újabb belső képeket keltsenek, s ezek a belső képek egyszer csak összeállnak s megvalósulnak: a kép képes lesz magát megszülni, megteremteni, és megtalálja a módját, s nekiáll magát a valóságba átépíteni. Ehhez rendkívül érzékeny rendszerek kellenek, valóság-átalakító berendezések, belső képek alapján működő s azokat valóra váltó üzemegységek. Ezek a belső képek alapján működő valósággyárak az élőlények, ilyen az ember, és ilyen minden élő kozmikus rendszer.”

Info-bionika és érzékelő számítógépek 

 

 A félvezető és mikroelektronikai eszközök kutatása,fejlesztése és gyártása

Metaelméleti kutatócsoport

Tájékozódási szakadék
„A fizikai és a szellemi információkezelő képességek és készségek terén hatalmas, és mind jelentősebb eltérés van ember és ember, közösség és közösség között. Amihez társul az információ elérésével és a hozzáféréssel kapcsolatos egyenlőtlenség is. Mindent összevéve az mondható, hogy a magyar információs társadalomban a legfőbb közjó, az információ birtoklása, illetve az ezzel kapcsolatos tájékozottság terén a korábbi egyenlőtlenség tovább erősödik, aminek társadalmi veszélyessége ma már aggasztó méreteket ölt.
A mai magyar társadalomban az információ észlelése, feldolgozása, ismeretekké szervezése, majd az új ismeretek tudássá alakítása igen alacsony színvonalú. Az intellektuális információ -mint tartalomkezelés alacsony színvonala a vonatkozó tudásátadás gyengesége miatti
következmény. Ha pedig ezt a jelenséget kiegészítjük a generációs tudásátadás részleges vagy teljes megszűnésének folyamatával, akkor nyugodtan nevezhetjük egy tudatlanságrobbanásnak a mai magyar társadalom információs műveltséggel kapcsolatos állapotát. Csorba József: Médiarendszer a magyar információs modellben
Dienes István elméleti fizikus, védakutató

Kutatási területek 

Tudományos tudatkutatás, a tudatosság fizikájának elméleti vizsgálata a fizika egyesített elméletein keresztül. Ezen kutatások alkalmazott területekre való átvitele, valós idejű tudat- és agymodell kidolgozása.

Szellemi arcél 

Dienes István a tudat közvetlen tapasztalatokon keresztüli vizsgálatával már több mint tíz éve foglalkozik. Diplomája megszerzése után a további tudományos fokozatok megszerzése helyett 4 évét a magasabb tudatállapotokra vonatkozó elméleti munkák tanulmányozásával, valamint a magasabb tudatállapotok közvetlen megtapasztalásával töltötte. Ösztöndíjasként a magasabb tudatállapotok lehetséges kvantuminformatikai modelljének kidolgozásával és az erre vonatkozó elméletek tanulmányozásával foglalkozott a Svájcban található Maharishi Európai Kutatóegyetemen. E kutatásai során sikerült megalkotnia a tudatosság egy lehetséges új fizikai modelljét, melyet a szerző tudat-holomátrix modellnek nevezett el. Ez a modell egyedi lehetőségeket nyújthat a fizika egyesített elméleteinek és a tudatos megfigyelő, valamint az öntudatosság kérdésének tisztázására és kiterjesztett elméleti keretek között történő egyesítésére, amit a tudat fizikájának vagy védikus fizikának is neveznek. 2004-től ugyanebben a témában immáron Magyarországon folytatja kutatásait
„Egyetlen atomban tárolni a világmindenségre vonatkozó összes információt.”

Dienes István előadása 1

Dienes István előadása 2

Dienes István előadása 3

Dienes István előadása 4

Dienes István előadása 5

 

Gábor Dénes

„1967-ben Gábor Dénes nyugdíjba vonul, szakmai-tudományos munkásságának, különösen a holográfia feltalálásának legmagasabb rangú elismerését, 1971-ben átnyújtott Nobel-díj fémjelezte.
Nézete szerint a tudománynak szembe kell nézni két nagy problémával. „Az egyik előrejelzési probléma: meddig folytatódhat a dolog úgy tovább, ahogyan most folyik. A másik feltalálási probléma: hogyan előzhetjük meg a katasztrófát.
A válaszok kutatásában is hatalmas részt vállalt magára. A világhelyzet átfogó felmérésének eredményeit az Umberto Colombo professzorral közösen kidolgozott jelentésben tette közzé, „A hulladékkorszak után” (1976) címmel, mint a Római Klub 4. számú jelentését. E mű fontos mérföldkő annak emberiség méretű tudatosításában, hogy a pazarlás, a rablógazdálkodás kora végérvényesen lejárt. A világ új gazdálkodási módot és új gondolkodási módot követel.
Arc Kép Dr. Papp Lajos szívsebész professzor 5

„The Institute of HeartMath’s nearly two decades of researching stress, emotions, heart intelligence and other diverse areas related to human physiology and performance, including heart-brain interactions, cardiac coherence and test anxiety, has helped improve the lives of hundreds of thousands of people around the world. The IHM Research Center’s groundbreaking research of heart-rate variability and the power of positive emotions to improve health and transform negative behavior patterns has contributed important new information to science.”

  „The heart’s electromagnetic field–by far the most powerful rhythmic field produced by the human body–not only envelops every cell of the body but also extends out in all directions into the space around us. The cardiac field can be measured several feet away from the body by sensitive devices. Research conducted at IHM suggests that the heart’s field is an important carrier of information”. - Institute HeartMath

„A modern kutatások kezdik megerősíteni azt a védikus tanítást, mely szerint a szívben rejtőzik a lélek és az elme.
A Biblia, az ókori tudományok és a szentimentális irodalom is a szívhez társította a bölcsességet, az értelmet vagy az érzelmeket is. A modern kutatások során a tudósok felfedezték, hogy szívünk valóban jóval több, mint egy izompumpa. Létezik benne ugyanis egy 40 ezer neuronból álló „miniagy”, amely saját intelligenciával rendelkezik. Egyes tudósok szerint az intuitív megérzések és gondolatok mögött rejlő intelligens erő a szívben rejtőzik, és nem biológiai agyunkban.
„Megfigyeléseink során azt láttuk, hogy szívünk úgy viselkedik, mintha saját értelemmel rendelkezne, és alapvető módon befolyásolja azt, hogy hogyan fogjuk fel a világot, és hogyan reagálunk rá” – állítja a szív működésének kutatására szakosodott kaliforniai HeartMath Intézet weboldala. „Lényegileg úgy tűnik, hogy a szív befolyásolja az intelligenciát és a tudatot.” Fajsúlyos kijelentések ezek, hiszen az orvostudomány még ma is kitart amellett, hogy az agy irányítja a test szerveit, beleértve a szívet is. Howard Martin, a HeartMath Intézet alelnöke szerint „a szív negyven-hatvanszor több elektromos impulzust bocsát ki, mint az agy. Nem pusztán vért pumpál, hanem szerepet játszik az érzelmek irányításában, hormonok termelésében is. Az emberek évezredekkel ezelőtt is úgy írtak a szívről, mint ami saját intelligenciával rendelkezik – lehet, hogy igazuk volt. A modern tudomány néha csak azt fedezi fel, amit az emberek már amúgy is tudtak.” A neurokardiológiai kutatások egyik úttörőjeként Dr. J. Andrew Armour vezette be a funkcionális szívbéli agy fogalmát még 1991-ben. Kutatásai során felfedezte, hogy a szív rendelkezik egy saját, összetett idegrendszerrel, amely megfelelően kifinomult ahhoz, hogy a maga nemében „miniagyként” tartsák számon. Idegpályái lehetővé teszik, hogy a koponyában elhelyezkedő agytól függetlenül lépjen fel: képes tanulni, emlékezni, sőt érezni és érzékelni is. Mint több kutatás utal rá: „A szív valójában egy nagyon komplex, önszervező információfeldolgozó központ, saját »aggyal«, amely kommunikál a koponyában elhelyezkedő aggyal, illetve befolyásolja is azt az ideg- és hormonrendszeren, valamint egyéb csatornákon keresztül. E behatások alapjaiban befolyásolják az agy működését és a főbb szerveket, és végső soron meghatározzák az élet minőségét.” A HeartMath Intézet munkatársainak kutatásai szerint a szív elektromágneses mezőkön keresztül is kommunikál az aggyal. A szív hozza létre a test legerőteljesebb és legnagyobb kiterjedésű, ritmikus elektromágneses mezejét. A szív mágneses tere körülbelül ötszázszor erősebb, mint az agy mágneses mezője, és több méter távolságról is érzékelhető.”
Forrás: hetek.hu

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET

Ómagyar Mária-siralom

 

A legkorábbi ismert magyar nyelvű vers, második legrégebbi nyelvemlékünk. 1922-ben fedezték fel egy latin prédikációkat tartalmazó kéziratban, a Leuveni kódexben vendégszövegként. A 37 sornyi magyar szöveg 13. század végi, meglehetősen hibás másolat, eredetije mintegy fél századdal korábbi. A magyar fordítás előképe Godofredus de Sancto Victore (1194) párizsi ágostonos kanonok „Planctus ante nescia” című szekvenciája. A kettős ütemű, szabad szótagszámú versszakokból álló, 12 strófás magyar verzió kötetlenebb rím- és ritmusképletű a latinnál. Egyébként sem szószerinti fordítás, hanem szabad átdolgozás, melybe a középkori latin költészet számos elemét szabadon emelte át a költő. Nagy lírai átéléssel jeleníti meg a megfeszített Krisztus előtt zokogó Szűzanyát, ki hol a körülállókat, hol fiát szólongatja tehetetlen fájdalmában. A latintól független vagy találékonyan fordított szóképek, megszólítások, alliterációk, paralellizmusok gyakorlott és tehetséges magyar költőt sejtetnek. A Leuveni kódexet 1982 óta a Széchényi Könyvtárban őrzik Budapesten.
 
Eredeti írásmód

Volek Syrolm thudothlon
Syrolmol Sepedyk.
buol ozuk epedek
WalaSth vylagumtul
Sydou fyodumtul
ezes urumetuul.
O en e es urodu
eggen yg fyodum
Syrou aniath thekunched
buabeleul kyniuhhad.
Scemem kunuel arad
en iunhum buol farad
the werud hullothya
en iunhum olelothya
Vylag uilaga
viragnak uiraga
keSeruen kynzathul
uoS cegegkel werethul
Vh nequem en fyon
ezes mezuul
Scegenul ScepSegud
wirud hioll wyzeul
Syrolmom fuhazatum
therthetyk kyul
en iumhumnok bel bua
qui Sumha nym kyul hyul
Wegh halal engumet
eggedum illen
maraggun urodum
kyth wylag felleyn
O ygoz Symeonnok
bezzeg Scouuo ere
en erzem e buthuruth
kyt niha egyre.
Tuled ualmun
de num ualallal
hul yg kynzaSSal
fyom halallal.
Sydou myth thef
turuentelen
fyom merth hol
byuntelen
fugwa huztuzwa
wklel ue ketwe
ulud
Kegug gethuk fyomnok
ne leg kegulm mogomnok
owog halal kynaal
anyath ezes fyaal
egembelu ullyetuk.

Mai átírás:

Volék sirolm tudotlon.
Sirolmol sepedik,
Búol oszuk, epedek.

Választ világumtuul –
Zsidou, fiodumtuul
Ézes ürümemtüül.

Ó én ézes urodum,
Eggyen igy fiodum!
Sirou anyá teküncsed,
Búábeleül kinyuhhad!

Szemem künyüel árad,
Én junhum buol fárad.
Te vérüd hullottya
Én junhom olélottya.

Világ világa,
Virágnak virága!
Keserüen kinzatul,
Vos szegekkel veretül

Uh nekem, én fiom,
Ézes mézüül!
Szegényül szépségüd,
Vírüd hioll viezül.
Sirolmom, fuhászatum
Tertetik kiül
Én junhumnok bel bua,
Ki sumha nim hiül

Végy halál engümet,
Eggyedüm íllyen,
Maraggyun urodum,
Kit világ féllyen!

Ó igoz Simeonnok
Bezzeg szovo ére;
Én érzem ez bútürűt,
Kit níha egíre.

Tüüled válnum,
De nüm valállal,
Hul így kinzassál,
Fiom, halállal.

Zsidou, mit tész,
Türvéntelen,
Fiom mert hol
Biüntelen.

Fugva, husztuzva,
Üklelve, ketve
Ülüd
Kegyüggyetük fiomnok,
Ne légy kegyülm mogomnok,
Ovogy halál kináal,
Anyát ézes fiáal
Egyembelű üllyétük!


Molnár Ferenc értelmezése
Valék siralom tudatlan,
Most siralom sebez,
Bú gyötör, epeszt.

Választ világomtól
Zsidó, fiamtól,
Édes örömemtől
Ó, én édes Uram,
Egyetlen egy fiam,
Síró anyát tekintsed,
bújából kivonjad!

Szememből könny árad,
Én jajom búval fárad,
Te véred hullása,
Én jajom alélása.

Világ világa,
Virágnak virága,
Keservesen kínzatol,
Vas szegekkel veretel!

Óh nekem, én fiam,
Édes, mézül,
Szegényül szépséged,
véred hull vízül!

Siralmam, fohászom
megtörik kívül,
Jajom belső búja
Ki; soha nem enyhül.

Végy halál engemet,
Egyetlenem éljen,
Maradjon meg Uram,
Kit a világ féljen
Ó, az igaz Simeonnak
Biztos szava elért,
Én érzem e bú-tőrt,
Kit valaha igért.

Ne váljak el tőled,
Életben maradva,
Mikor így kínoznak
Fiam, halálra!

Zsidó, mit tész
törvénytelen!
Fiam mert hal,
bűntelen!

Fogva, húzkodva,
Öklelve, kötve
Ölöd !

Kegyelmezzetek fiamnak,
Ne legyen kegyelem magamnak,
Avagy halál kínjával,
Anyát édes fiával
Egy emberként öljétek 


AZ IGE VESZEDELME
Részlet:
„Végiglapozhatjuk naplóköteteit híres parlamentünknek: szitok az átkos kormány és Ausztria-Bécs ellen. A népjogok dögrováson lehettek. Pellagra-halál fekhetett egész vidékekre. Kiirthatták árva szigeteit a magyarságnak. Dühönghetett itt a legelmaradtabb Ázsia. Az urak veszekedtek, marakodtak, igen jó módban éltek, anekdótáztak a folyosón és párbajoztak. No és szónokoltak. Igében nem fukarkodtak soha. Dolgozott a nagy pipa és füstölt a kevés dohány. Ezt mívelték az urak. Most mit akarnak elhitetni az ige siratói? Hogy ők is akarják az ígért és óh be megérett reformokat, de előbb a függetlenség várát akarják megépíteni? Miknek tartanak minket? A régi, a preparált butáknak? Hiszen a vezényszót sem akarják. Elalkudták százféle formában, de egyféle hűtlenséggel. Be akarnak az urak komótosan rendezkedni. A mi nyakunkba ülni akarnak, szegény zsellér-milliók nyakába. Kényelmet és nyugalmat akarnak az ország elbirtoklására. És hatalmat mindenekelőtt. Tehát álljunk az ige mellé? Úgy-e? Tagadjuk meg az életet, az ige miatt? Apponyi hegyibeszédjeiből éljünk? És magunk csináljuk meg a csodát, hogy sok millióan lakjunk jól két száraz halból és öt kenyérből? Az idők szent világosságát köszöntjük. Az előretörés ellen a legvadabb harag is csak úgy tud dühöngeni, hogy - vall. Ige helyett igenis kenyér kell. Mindenkitől, aki adja. Soha még társadalom így nem éhezett. Rossz és barbár szenvedelmek melegágya ez a szegény, züllő, ezerszer jobb sorsra érdemes magyar társadalom. Kiéheztették - az igék. Elvonták tőle az élet levegőjét. Rózsaszínű és gonosz köddel ködözték be az agyát. Soha még társadalom így meg nem érett reformokra. El fog veszni ezek nélkül az európaiasító, e kenyeret és intellektust kínáló reformok nélkül. A reformokban van a magyarság, az élet, az igazság, a kultúra, a szabadság, a haladás. Minden. Még a vezényszó is benne van, ami már régen nincs benne a koalíció gondolatában. Hogy veszedelemben van az ige? Éppen a tizenkettedik órában. Nyomorult és hazug igék helyett jöjjön most a szép és világos valóság, amely hozza az úgy lebecsült kenyeret, hasznot, jólétet és kultúrát.” - Ady Endre, Budapesti Napló 1905. október 21.

A TÖRTÉNELMI PELLAGRA
Részlet:                                                                      
Részlet:                                                                     

„Boldog Máramaros, ahol az emberek még ölni is tudnának, ha haragba jönnek. Vaskóh vidékén és fölöttébb sok táján Magyarországnak az emberek már haragudni sem tudnak. Egyszerűen gyönyörű az a hír, amely Máramarosból érkezik. Kaszát fogott a paraszt, mert megint eltagosítottak tőle valami százhúsz holdnyi földet. S a Kőhátról úgy görögtek lefelé a földelmérő urak, mint télen a lavina. Brávó, hurrá, Máramaros, talán egyetlen forradalmi szöglete Magyarországnak.

Bezzeg Vaskóh vidékén nem fog már kaszát a paraszt. Részben mert gyönge a karja, részben mert elzálogosította a kaszát. Tejjel-mézzel folyó és bővelkedő Biharban például ez a helyzet. Éhező falvak rongyos parasztjai összeverődnek. Gyöngült inakkal, egy-két napot gyalogolnak, míg Nagyváradra érnek: Gróf Eszterházy (hát még a herceg) ha nekidurálja magát, Budapestre hajtat a négyesével ezalatt. S mennek a büdös, kiéhezett parasztok domnu főispán Glatzhoz. S kérik alázatosan azt a kenyeret, melyet a nagybirtok ezer év óta, de állhatatosan rabol el tőlük…

…Mert a vaskóhi parasztok éhínségét is csak a történelem fejtheti meg. A bihari gyomrok korgása nem egyéni korgás, de históriai. A vaskóhi parasztokat megvigasztalhatná, ha értenék, hogy ők tulajdonképpen históriailag éheznek.

 Minket komolyan elragad az a valóság, hogspan style=y kilencszáz év előtt is úgy volt itt minden, mint ma van. Legföljebb (no, ez kicsi differencia) a jobbágyra jó volt akkortól kezdve egészen negyvennyolcig vigyázni. Mert a jobbágy e szép időkben, ha jó jobbágy volt, majdnem annyit ért, mint egy ökör.

Tehát, ha ötszáz jobbágyból százat vagy kétszázat elvitt az éhtífusz a váradi püspök országában, a megmaradtakat (direkt) siettek málé-kenyérrel jóllakatni. Ma már nincs meg ez a szép rend és úri humanizmus. Ma még napszámot is kér a gazember, a disznó. Ma a latifundium kissé dühös a parasztra, mert a Németországból rendelt gazdasági gépeket drágán kell fizetnie. Aratott, gyűjtött, forgatott, kaszált, kapált a paraszt, ha a hajdu rákiáltott. Szerencse, hogy ez a napszám jóval kisebb, mint amennyit borravalónak szoktunk adni (méltóztatnak tudni, méltóságos urak) a Moulin Rouge-ban.”

- Ady Endre, Budapesti Napló 1907. augusztus 8.
"A szép nem más, mint meghatározott típusú objektív jelentéstartalom: esztétikum. A természet szemszögéből nézve minden entitás egyaránt szép, azonban az emberi érzékszervek által generált impulzusok hatására az elmében keletkező érzet személyiségfüggő: Az ember számára csak az a szép, amit az elme az előzetes tapasztalatok összevetése alapján "szépnek ítél", ezt azonban szabatosabban tetszőnek kellene nevezni." - Bóza György
Harvard University Princeton University Yale University Columbia University Stanford University University of Pennsylvania California Institute of Technology Massachusetts Institute of Technology Dartmouth College Duke University University of Chicago Northwestern University Johns Hopkins University Washington University in St. Louis Brown University Cornell University Rice University Vanderbilt University University of Notre Dame

University of Tokyo

Kyoto University

Osaka University

Tokyo Institute of Technology

Tohoku University

Keio University

Kyushu University

Nagoya University

Hokkaido University

Tsukuba University

Kobe University

Chiba University

Waseda University

Hiroshima University

Kanazawa University

Okayama University

Tokyo University of Science

Tokyo Metropolitan University

Osaka City University

Niigata University

Kumamoto University

Tokushima University

Osaka Prefectural University

Gifu University

Yokohama National University

Yamaguchi University

Nagoya City University

Kagoshima University

Tsinghua University

Peking University

Zhejiang University

Shanghai JiaoTong University

Nanjing University

Fudan University

University of Science and Technology of China

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan University

Xi'an Jiaotong University

BeiJing University of Aeronautics & Astronautics

Jilin University

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

SiChuan University

 Shandong University

South China University of Technology

Northwestern Polytechnical University

Lomonosov Moscow State University

Moscow Institute of Physics and Technology

MAI - Moscow Aviation Institute

Moscow State Engineering Physics Institute

Moscow State Technical University n.a. N.E. Bauman

Saint Petersburg state university

TOMSK STATE UNIVERSITY

Kazan State University

Ural State Technical University

St Petersburg State Institute of Technology

Orenburg State University

Peoples' Friendship University of Russia

Perm State University

NIZHNY NOVGOROD STATE UNIVERSITY

Tambov State Technical University

Tomsk Polytechnic University

Irkutsk State University

NSTU

Udmurt State University

Petrozavodsk State University

Kemerovo State University

Russian State University for the Humanities